bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Uchwały Rady Miejskiej w Koniecpolu - kadencja 2010 - 2014

Sesja Nr XLIX/2014 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 7.11.2014 r.

Uchwała Nr XLIX/303/14
w sprawie utworzenia i realizacji programu osłonowego z zakresu pomocy społecznej

Uchwała Nr XLIX/304/14
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XLIV/272/14 z dnia 22 maja 2014 roku

Uchwała Nr XLIX/305/14
w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Koniecpol na lata 2014-2020

Uchwała Nr XLIX/306/14
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza

Uchwała Nr XLIX/307/14
w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Koniecpol z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015


Sesja Nr XLVIII/2014 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 23.09.2014 r.

Uchwała Nr XLVIII/295/14
w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/269/14 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 25 marca 2014 roku w sprawie przyjęcia Programu Postępowania Naprawczego dla Gminy Koniecpol.
Załącznik nr 2

Uchwała Nr XLVIII/296/14
w sprawie zmiany uchwały Nr XX/140/12 z dnia 20 września 2012 r.

Uchwała Nr XLVIII/297/14
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Koniecpol przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.

Uchwała Nr XLVIII/298/14
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Koniecpol przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.

Uchwała Nr XLVIII/299/14
w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg dla których zarządcą jest Gmina Koniecpol

Uchwała Nr XLVIII/300/14
w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej z nieruchomością stanowiącą własność gminy.

Uchwała Nr XLVIII/301/14
w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej na okres 10 lat.

Uchwała Nr XLVIII/302/14
w sprawie uchylenia uchwały Nr XLV/277/14 z dnia 9 czerwca 2014 roku w sprawie przyjęcia Programu Postępowania Naprawczego dla Gminy Koniecpol sporządzonego w oparciu o art. 224 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885) na potrzeby pozyskania pożyczki z budżetu państwa.


Sesja Nr XLVII/2014 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 12.08.2014 r.

Uchwała Nr XLVII/290/14
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XLIV/272/14 z dnia 22 maja 2014 roku.

Uchwała Nr XLVII/291/14
w sprawie uchwalenia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Koniecpol na lata 2011-2032".

Uchwała Nr XLVII/292/14
w sprawie nadania nazwy ulicy w Koniecpolu.

Uchwała Nr XLVII/293/14
w sprawie wyrażenia zgody na połączenie jednoosobowej spółki Kotłownia Miejska w Koniecpolu sp. z o.o. z jednoosobową spółką Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Koniecpolu sp. z o.o.

Uchwała Nr XLVII/294/14
w sprawie sprzedaży działki niezabudowanej położonej w Koniecpolu.


Sesja Nr XLVI/2014 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 26.06.2014 r.

Uchwała Nr XLVI/282/14
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Koniecpol absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok.

Uchwała Nr XLVI/283/14
w sprawie zaopiniowania zweryfikowanej propozycji planu Aglomeracji Koniecpol.

Uchwała Nr XLVI/284/14
w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol.

Uchwała Nr XLVI/285/14
w sprawie ustalenia diet radnych.

Uchwała Nr XLVI/286/14
w sprawie zmiany uchwały budżetowej rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XLIV/272/14 z dnia 22 maja 2014 roku.

Uchwała Nr XLVI/287/14
w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XLIV/276/14 z dnia 22 maja 2014 r w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr VI/40/11 z dnia 27 kwietnia 2011 r.

Uchwała Nr XLVI/288/14
w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr VI/40/11 z dnia 27 kwietnia 2011 r.

Uchwała Nr XLVI/289/14
w sprawie sprzedaży działki niezabudowanej położonej w Koniecpolu.


Sesja Nr XLV/2014 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 09.06.2014 r.

Uchwała Nr XLV/277/14
w sprawie przyjęcia Programu Postępowania Naprawczego dla Gminy Koniecpol sporządzonego w oparciu o art. 224 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885) na potrzeby pozyskiwania pożyczki z budżetu państwa
Załącznik nr 1

Uchwała Nr XLV/278/14
w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/273/14 z dnia 22 maja 2014 roku dot. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2014-2030

Uchwała Nr XLV/279/14
w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Koniecpol za 2013 rok

Uchwała Nr XLV/280/14
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury - Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji za 2013 rok

Uchwała Nr XLV/281/14
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejska Przychodni Rejonowej w Koniecpolu za 2013 rok


Sesja Nr XLIV/2014 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 22.05.2014 r.

Uchwała Nr XLIV/272/14
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Koniecpol na rok 2014.

Uchwała Nr XLIV/273/14
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2014 - 2030.

Uchwała Nr XLIV/274/14
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Budżetu Państwa w ramach postępowania naprawczego.

Uchwała Nr XLIV/275/14
w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/167/12 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia na inkaso.

Uchwała Nr XLIV/276/14
w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr VI/40/11 z dnia 27 kwietnia 2011.


Sesja Nr XLIII/2014 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 25.03.2014 r.

Uchwała Nr XLIII/268/14
w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Koniecpolu przy ul. Rzecznej.

Uchwała Nr XLIII/269/14
w sprawie przyjęcia Programu Postępowania Naprawczego dla Gminy Koniecpol.
Załącznik do Uchwały nr XLIII/269/14

Uchwała Nr XLIII/270/14
w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014.

Uchwała Nr XLIII/271/14
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 w Koniecpolu.


Sesja Nr XLII/2014 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 30.01.2014 r.

Uchwała Nr XLII/263/14
w sprawie uchylenia uchwały dot. dopłat do jednostkowej ceny wody w 2014 roku.

Uchwała Nr XLII/264/14
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Koniecpol.

Uchwała Nr XLII/265/14
w sprawie ustanowienie wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.

Uchwała Nr XLII/266/14
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

Uchwała Nr XLII/267/14
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.


Sesja Nr XLI/2013 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 31.12.2013 r.

Uchwała Nr XLI/259/13
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XXVIII/183/13 z dnia 31 stycznia 2013 roku.

Uchwała Nr XLI/260/13
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/184/13 z dnia 31 stycznia 2013 roku dot. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol.

Uchwała Nr XLI/261/13
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.

Uchwała Nr XLI/262/13
w sprawie nadania nazwy nowej ulicy w Koniecpolu.


Sesja Nr XL/2013 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 05.12.2013 r.

Uchwała Nr XL/242/13
w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXVII/233/13 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 19.09.2013r w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejska Przychodnia Rejonowa w Koniecpolu.

Uchwała Nr XL/243/13
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków.

Uchwała Nr XL/244/13
w sprawie dopłat do jednostkowej ceny wody w 2014 roku.

Uchwała Nr XL/245/13
w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejska Przychodnia Rejonowa w Koniecpolu.

Uchwała Nr XL/246/13
w sprawie podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr XL/247/13
w sprawie podatku od środków transportowych.

Uchwała Nr XL/248/13
w sprawie opłaty targowej.

Uchwała Nr XL/249/13
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego w 2014 roku.

Uchwała Nr XL/250/13
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr XL/251/13
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XXVIII/183/13 z dnia 31 stycznia 2013 r.

Uchwała Nr XL/252/13
w sprawie sprzedaży działek niezabudowanych położonych w Koniecpolu.

Uchwała Nr XL/253/13
w sprawie sprzedaży działek niezabudowanych położonych w miejscowości Łysiny.

Uchwała Nr XL/254/13
w sprawie sprzedaży działek niezabudowanych położonych w miejscowości Rudniki.

Uchwała Nr XL/255/13
w sprawie sprzedaży działek niezabudowanych położonych w miejscowości Luborcza.

Uchwała Nr XL/256/13
w sprawie sprzedaży działek niezabudowanych położonych w miejscowości Wąsosz.

Uchwała Nr XL/257/13
w sprawie sprzedaży działek niezabudowanych położonych w miejscowości Łysaków.

Uchwała Nr XL/258/13
w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. "Aktywność drogą do sukcesu" w ramach priorytetu VII Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków europejskiego funduszu społecznego.


Sesja Nr XXXVIII/2013 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 25.09.2013 r.

Uchwała Nr XXXVIII/239/13
w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację zadania pn. "Zagospodarowanie terenów przyległych do zalewu przy ulicy Armii Krajowej w Koniecpolu".


Sesja Nr XXXIX/2013 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 05.11.2013 r.

Uchwała Nr XXXIX/240/13
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/228/13 Rady Miejskiej w Koniecpolu a dnia 21 sierpnia 2013 dot. zaci±gnięcia pożyczki długoterminowej z Budżetu Państwa w ramach postępowania naprawczego.

Uchwała Nr XXXIX/241/13
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XXVIII/183/13 z dnia 31 stycznia 2013 roku.


Sesja Nr XXXVIII/2013 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 25.09.2013 r.

Uchwała Nr XXXVIII/239/13
w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację zadania pn. "Zagospodarowanie terenów przyległych do zalewu przy ulicy Armii Krajowej w Koniecpolu".


Sesja Nr XXXVII/2013 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 19.09.2013 r.

Uchwała Nr XXXVII/232/13
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XXVIII/183/13 z dnia 31 stycznia 2013 roku.

Uchwała Nr XXXVII/233/13
w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejska Przychodnia Rejonowa w Koniecpolu.

Uchwała Nr XXXVII/234/13
w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejska Przychodnia Rejonowa w Koniecpolu.

Uchwała Nr XXXVII/235/13
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Koniecpol na 2013 rok.

Uchwała Nr XXXVII/236/13
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Uchwała Nr XXXVII/237/13
w sprawie zmiany Statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół Miasta i Gminy Koniecpol.

Uchwała Nr XXXVII/238/13
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy.


Sesja Nr XXXVI/2013 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 21.08.2013 r.

Uchwała Nr XXXVI/228/13
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Budżetu Państwa w ramach postępowania naprawczego

Uchwała Nr XXXVI/229/13
w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej emisji obligacji komunalnych

Uchwała Nr XXXVI/230/13
w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XXIV/169/12 z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Koniecpol

Uchwała Nr XXXVI/231/13
w sprawie uchylenia uchwały dot. zaciągnięcia kredytu Nr XXIX/195/13 z dnia 26 lutego 2013 roku


Sesja Nr XXXV/2013 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 25.07.2013 r.

Uchwała Nr XXXV/219/13
zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Uchwała Nr XXXV/220/13
w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Spraw Społecznych i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej

Uchwała Nr XXXV/221/13
w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Koniecpol"

Uchwała Nr XXXV/222/13
w sprawie przyjęcia Programu Naprawczego Finansów Gminy Koniecpol
Załącznik: Program Naprawczy Gminy

Uchwała Nr XXXV/223/13
w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejska Przychodnia Rejonowa w Koniecpolu

Uchwała Nr XXXV/224/13
w sprawie utworzenia jednoosobowej Spółki Miasta i Gminy Koniecpol pod nazwą Przychodnia Miejska w Koniecpolu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Uchwała Nr XXXV/225/13
w sprawie uchylenia uchwały dot. stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego "Centrum Integracji Społecznej w Koniecpolu"

Uchwała Nr XXXV/226/13
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XXVIII/183/13 z dnia 31 stycznia 2013 roku

Uchwała Nr XXXV/227/13
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/184/13/ z dnia 31 stycznia 2013 roku dot. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol


Sesja Nr XXXIV/2013 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 27.06.2013 r.

Uchwała Nr XXXIV/214/13
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XXVIII/183/13 z dnia 31 stycznia 2013 roku

Uchwała Nr XXXIV/215/13
w sprawie stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego "Centrum Integracji Społecznej w Koniecpolu"

Uchwała Nr XXXIV/216/13
w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Miasta Koniecpola"

Uchwała Nr XXXIV/217/13
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą "Centrum Integracji Społecznej w Koniecpolu"

Uchwała Nr XXXIV/218/13
w sprawie przekazania działki zabudowanej budynkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Koniecpolu


Sesja Nr XXXIII/2013 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 07.06.2013 r.

Uchwała Nr XXXIII/213/13
w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Miejska Przychodnia Rejonowa w Koniecpolu


Sesja Nr XXXII/2013 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 29.05.2013 r.

Uchwała Nr XXXII/205/13
w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Koniecpol za 2012 rok

Uchwała Nr XXXII/206/13
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Koniecpol absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok

Uchwała Nr XXXII/207/13
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiej Przychodni Rejonowej w Koniecpolu za 2012 rok

Uchwała Nr XXXII/208/13
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury - Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji za 2012 rok

Uchwała Nr XXXII/209/13
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XXVIII/183/13 z dnia 31 stycznia 2013 roku

Uchwała Nr XXXII/210/13
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/184/13 z dnia 31 stycznia 2013 roku dot. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol

Uchwała Nr XXXII/211/13
w sprawie sprzedaży działek niezabudowanych nr ewidencyjny 3368, 7523 położonych w Koniecpolu, oraz 24, 1223/1 położonych w miejscowości Wąsosz i 92/1 położonych w miejscowości Łysiny

Uchwała Nr XXXII/212/13
w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol


Sesja Nr XXXI/2013 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 23.05.2013 r.

Uchwała Nr XXXI/204/13
w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Miasta Koniecpola"


Sesja Nr XXX/2013 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 14.03.2013 r.

Uchwała Nr XXX/196/13
w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa i logopedy oraz zasad ustalania etatów nauczycieli bibliotekarzy.
Uchwała Nr XXX/197/13
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
Uchwała Nr XXX/198/13
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Uchwała Nr XXX/199/13
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Uchwała Nr XXX/200/13
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Uchwała Nr XXX/201/13
w sprawie przyjęcia "Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2013-2015".
Uchwała Nr XXX/202/13
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XXVIII/183/13 z dnia 31 stycznia 2013 roku.
Uchwała Nr XXX/203/13
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/184/13 z dnia 31 stycznia 2013 roku dot. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol.


Sesja Nr XXIX/2013 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 26.02.2013 r.

Uchwała Nr XXIX/188/13
w sprawie: przekazania STOWARZYSZENIU "NASZA SZKOŁA ŁYSINY" prowadzenia Szkoły Podstawowej w Łysinach z Oddziałem Przedszkolnym.
Uchwała Nr XXIX/189/13
w sprawie: funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2014.
Uchwała Nr XXIX/190/13
w sprawie: utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą "Centrum Integracji Społecznej w Koniecpolu".
Uchwała Nr XXIX/191/13
w sprawie: projektu pn. "Centrum Integracji Społecznej w Koniecpolu szansą na lepsze jutro".
Uchwała Nr XXIX/192/13
w sprawie: emisji obligacji komunalnych.
Uchwała Nr XXIX/193/13
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XXVIII/183/13 z dnia 31 stycznia 2013 roku.
Uchwała Nr XXIX/194/13
w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVIII/184/13 z dnia 31 stycznia 2013 roku dot. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol.
Uchwała Nr XXIX/195/13
w sprawie: zaciągnięcia kredytu.


Sesja Nr XXVIII/2013 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 31.01.2013 r.


Uchwała Nr XXVIII/183/13
w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Koniecpol na rok 2013.
Załączniki: 1, 2, 3, 3a, 4, 5, 6, 7, 8

Uchwała Nr XXVIII/184/13
w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2013-2025.
Załączniki: 1, 2, Zbiorczo, Objaśnienia

Uchwała Nr XXVIII/185/13
w sprawie: sprostowania oczywistej omyłki edytorskiej w Uchwale nr XXIV/163/12 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr XXVIII/186/13
w sprawie: uchwalenia Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie miasta i gminy Koniecpol.
Załączniki: 1

Uchwała Nr XXVIII/187/13
w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVII/175/09 Rady Miejskiej z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pienieżnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę.


Sesja Nr XXVII/2013 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 14.01.2013 r.


Uchwała Nr XXVII/181/13
w sprawie: o zamiarze przekazania prowadzenia Szkoły Podstawowej w Óysinach z oddziałem przedszkolnym Stowarzyszeniu.
Uchwała Nr XXVII/182/13
w sprawie: przyjęcia programu naprawczego finansów Gminy Koniecpol.
Załącznik do Uchwały Nr XXVII/182/13
Program naprawczy dla Gminy Koniecpol.


Sesja Nr XXVI/2012 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 28.12.2012 r.


Uchwała Nr XXVI/175/12
w sprawie: wygaśniecia mandatu radnego.
Uchwała Nr XXVI/176/12
w sprawie: zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013.
Uchwała Nr XXVI/177/12
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XV/100/11 z dnia 30 grudnia 2011 roku.
Uchwała Nr XXVI/178/12
w sprawie: zmiany uchwały Nr XVI/115/12 z dnia 28 lutego 2012 roku dot. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol.
Uchwała Nr XXVI/179/12
w sprawie: zmiany uchwały Nr IV/29/11 z dnia 26 lutego 2011 roku dot. zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych ponoszonych na realizację projektu w ramach PROW 2007-2013.
Uchwała Nr XXVI/180/12
w sprawie: zmiany uchwały Nr IV/30/11 z dnia 26 lutego 2011 rok dot. zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.


Sesja Nr XXV/2012 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 13.12.2012 r.


Uchwała Nr XXV/174/12
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XV/100/11 z dnia 30 grudnia 2011 roku.


Sesja Nr XXIV/2012 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 29.11.2012 r.


Uchwała Nr XXIV/163/12
w sprawie: podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr XXIV/164/12

w sprawie: podatku od środków transportowych.

Uchwała Nr XXIV/165/12

w sprawie: opłaty targowej.

Uchwała Nr XXIV/166/12

w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta za III kwartały 2012 roku dla celów podatku rolnego w 2013 roku.

Uchwała Nr XXIV/167/12

w sprawie: poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Uchwała Nr XXIV/168/12

w sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr XXIV/169/12

w sprawie: ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Koniecpol..

Uchwała Nr XXIV/170/12

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XV/100/11 z dnia 30 grudnia 2011 roku.

Uchwała Nr XXIV/171/12

w sprawie: zmiany uchwały Nr XVI/115/12 z dnia 28 lutego 2012 roku dot. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol.

Uchwała Nr XXIV/172/12

w sprawie: zniesienia statusu pomnika przyrody dębu szypułkowego.

Uchwała Nr XXIV/173/12

w sprawie: przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Koniecpol z organiazcjami pozarz±dowymi oraz innymi podmiotami prowadz±cymi działalność pożytku publicznego na lata 2013-2014.


Sesja Nr XXIII/2012 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 16.11.2012 r.


Uchwała Nr XXIII/161/12
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XV/100/11 z dnia 30 grudnia 2011 roku.
Uchwała Nr XXIII/162/12
w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXI/150/12 Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie likwidacji zakładu budżetowego o nazwie Zakład Usług Komunalnych w Koniecpolu w celu jego przekształcenia w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.


Sesja Nr XXII/2012 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 14.11.2012 r.


Uchwała Nr XXII/155/12
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XV/100/11 z dnia 30 grudnia 2011 roku.

Uchwała Nr XXII/156/12

w sprawie: zmiany uchwały Nr XVI/115/12 z dnia 28 lutego 2012 roku dot. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol.

Uchwała Nr XXII/157/12

w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozlicania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Koniecpol przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.

Uchwała Nr XXII/158/12

w sprawie: zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol.

Uchwała Nr XXII/159/12

w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków.

Uchwała Nr XXII/160/12

w sprawie: wyrażenia woli nabycia nieruchomości położonej w Koniecpolu na rzecz Gminy jako mienie komunalne.


Sesja Nr XX/2012 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 20.09.2012 r.


Uchwała Nr XXI/150/12
w sprawie: likwidacji zakładu budżetowego o nazwie Zakładu Usług Komunalnych w Koniecpolu w celu jego przekształcenia w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Uchwała Nr XXI/151/12

w sprawie: wyrażenia woli nabycia nieruchomości położonej w Koniecpolu na rzecz Gminy jako mienie komunalne.

Uchwała Nr XXI/152/12

w sprawie: sprzedaży działek niezabudowanych nr ewidencyjny 481, 486, 489/2 położonych w miejscowości Wąsosz stanowiących własność gminy na podstawie Księgi Wieczystej Nr CZ1M/00038504/0.

Uchwała Nr XXI/153/12

w sprawie: podziału gminy Koniecpol na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

Uchwała Nr XXI/154/12

w sprawie: stałych obwodów głosowania.


Sesja Nr XX/2011 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 20.09.2012 r.


Uchwała Nr XX/135/12
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XV/100/11 z dnia 30 grudnia 2011 roku.

Uchwała Nr XX/136/12

w sprawie: zmiany uchwały Nr XVI/115/12 z dnia 28 lutego 2012 roku dot. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol.

Uchwała Nr XX/137/12

w sprawie: zmiany statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koniecpolu.

Uchwała Nr XX/138/12

w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr XXVIII/186/09 z dnia 30 kwietnia w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. "aktywność drogą do sukcesu" w ramach priorytetu VII. Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji w poddziałaniu 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodek Pomocy Społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków europejskiego funduszu społecznego.

Uchwała Nr XX/139/12

w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Koniecpol, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Koniecpol oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Uchwała Nr XX/140/12

w sprawie: określenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Koniecpol.

Uchwała Nr XX/141/12

w sprawie: zmian w Statucie Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół Miasta i Gminy Koniecpol.

Uchwała Nr XX/142/12

w sprawie: opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Koniecpol.

Uchwała Nr XX/143/12

w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XI/63/11 z dnia 26.09.2011 r. w sprawie przystąpienia Miast i Gminy Koniecpol do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Uchwała Nr XX/144/12

w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości zabudowanej na czas nieokreślony w trybie bezprzetargowym.

Uchwała Nr XX/145/12

w sprawie: sprzedaży działki nr ewidencyjny 173/1 położonej w miejscowości Łysaków stanowiącej własność gminy na podstawie Księgi Wieczystej Nr KW 41294 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Myszkowie.

Uchwała Nr XX/146/12

w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XXXVII/261/06 z 26 października 2006 roku.

Uchwała Nr XX/147/12

w sprawie: ustalenia obwodu dla Przedszkola Nr 1 w Koniecpolu.

Uchwała Nr XX/148/12
w sprawie: rozpatrzenia skargi na Burmistrza MiG Koniecpol.

Uchwała Nr XX/149/12
w sprawie: rozpatrzenia skargi na Kierownika Miejklo-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koniecpolu.


Sesja Nr XIX/2012 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 28.06.2012 r.


Uchwała Nr XVIII/130/12
w sprawie: zasad korzystania z kompleksu boisk sportowych ORLIK 2012 przy Zespole Szkół Nr 1 w Koniecpolu.

Uchwała Nr XVIII/131/12

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XV/100/11 z dnia 30 grudnia 2011 roku.

Uchwała Nr XVIII/132/12

w sprawie: zmiany uchwały Nr XVI/115/12 z dnia 28 lutego 2012 roku dot. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol.

Uchwała Nr XVIII/133/12

w sprawie: uchylenia uchwały Nr XVI/125/12 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 18.05.2012 roku dot. wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekie Zdrowotnej Miejska Przychodnia Rejonowa.

Uchwała Nr XVIII/134/12

w sprawie: zamiany nieruchomoœci stanowišcej własnoœć osoby fizycznej z nieruchomoœciš stanowišca własnoœć gminy.


Sesja Nr XVIII/2012 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 22.05.2012 r.


Uchwała Nr XVIII/128/12
w sprawie: przekazania Zespołu pałacowo-parkowego w Koniecpolu.

Uchwała Nr XVIII/129/12

w sprawie: przejęcia przez Gminę Koniecpol akcji KZPP Koniecpol SA w zamian za zadłużenia podatkowe.


Sesja Nr XVII/2012 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 18.05.2012 r.


Uchwała Nr XVII/116/12
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdań finansowych wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Koniecpol za 2011 rok.

Uchwała Nr XVII/117/12

w sprawie: udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Koniecpol absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok.

Uchwała Nr XVII/118/12

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiej Przychodni Rejonowej w Koniecpolu za 2011 rok.

Uchwała Nr XVII/119/12

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury - Oœrodek Kultury Sportu i Rekreacji za 2011 rok.

Uchwała Nr XVII/120/12

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XV/100/11 z dnia 30 grudnia 2011 r.

Uchwała Nr XVII/121/12

w sprawie: zmiany uchwały Nr XVI/115/12 z dnia 28 lutego 2012 roku dot. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol.

Uchwała Nr XVII/122/12

w sprawie: zaciągnięcia kredytu.

Uchwała Nr XVII/123/12

w sprawie: sprzedaży działek nr ewidencyjny 8595/15, 8595/18 wraz z budynkiem hali produkcyjnej znajdujšcych się w Koniecpolu przy ul. Tarchalskiego będšcych w użytkowaniu wieczystym Gminy Koniecpol.

Uchwała Nr XVII/124/12

w sprawie: nadania nowej nazwy ulicy w Koniecpolu.

Uchwała Nr XVII/125/12

w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejska Przychodnia Rejonowa w Koniecpolu.

Uchwała Nr XVII/126/12

w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, i placówek oœwiatowych prowadzonych na terenie Gminy Koniecpol przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorzšdu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowoœci wykorzystania tych dotacji.

Uchwała Nr XVII/127/12

w sprawie: wyrażenia zgody na wynajem częœci powieżchni budynku Samodzielngo Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejska Przychodnia Rejonowa w Koniecpolu ul. Armii Krajowej 2.


Sesja Nr XVI/2012 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 28.02.2012 r.


Uchwała Nr XVI/103/12
w sprawie: przejęcia działek nr ewidencyjny 8595/15, 8595/18 wraz z budynkiem hali produkcyjnej znajdujących się w Koniecpolu przy ul. Tarchalskiego będących w użytkowaniu wieczystym "Remko-Pol" Koniecpol Sp. z o.o.

Uchwała Nr XVI/104/12

w sprawie: przekazania STOWARZYSZENIU NA RZECZ ROZWOJU WSI RUDNIKI I OKOLIC "KUŹNIA PRZYSZŁOŚCI" prowadzenia Szkoły Podstawowej w Rudnikach z Oddziałem Przedszkolnym.

Uchwała Nr XVI/105/12

w sprawie: likwidacji Szkoły Podstawowej w Koniecpolu Starym z Oddziałem Przedszkolnym.

Uchwała Nr XVI/106/12

w sprawie: sprzedaży części działki nr ewidencyjny 1092/3 położonej w miejscowości Radoszewnica stanowiąca własność gminy Koniecpol na podstawie Księgi wieczystej Nr 56866.

Uchwała Nr XVI/107/12

w sprawie: uchylenia Uchwały Nr V/36/11 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 24 marca 2011 r w sprawie sprzedaży części działki zabudowanej nr ewidencyjny 3121/1 położonej w Koniecpolu przy ul. Mickiewicza.

Uchwała Nr XVI/108/12

w sprawie: sprzedaży działki zabudowanej nr ewidencyjny 3121/1 położonej w Koniecpolu przy ul. Mickiewicza.

Uchwała Nr XVI/109/12

w sprawie: sprzedaży działki zabudowanej nr ewidencyjny 223/1 położonej w miejscowości Wąsosz stanowiąca własność gminy na podstawie Kw 55141.

Uchwała Nr XVI/110/12

w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Uchwała Nr XVI/111/12

w sprawie: rozpatrzenia skargi na Burmistrza.

Uchwała Nr XVI/112/12

w sprawie: uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XII/76/11 z dnia 10.11.2011 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie miasta i gminy Koniecpol.

Uchwała Nr XVI/113/12

w sprawie: uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XII/77/11 z dnia 10.11.2011 r. w sprawie zasad korzystania z parku, skweru, placów zabaw i obiektów sportowych.

Uchwała Nr XVI/114/12

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XV/100/11 z dnia 30 grudnia 2010 roku.

Uchwała Nr XVI/115/12

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2012-2021.


Sesja Nr XV/2011 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 30.12.2011 r.


Uchwała Nr XV/96/11
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr II/12/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku.
Uchwała Nr XV/97/11
w sprawie: zmiany uchwały Nr IV/30/11 z dnia 26 lutego 2011 roku dot. zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Uchwała Nr XV/98/11
w sprawie: zmiany uchwały Nr IV/29/11 z dnia 26 lutego 2011 roku dot. zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych ponoszonych na realizację projektu w ramach PROW 2007-2013.
Uchwała Nr XV/99/11
w sprawie: zmiany uchwały Nr II/13/10 z dnia 30 grudnia 2010 dot. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol.
Uchwała Nr XV/100/11
w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Koniecpol na rok 2012.
Uchwała Nr XV/101/11
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w przedmiocie powierzenia wykonywania zadania własnego Gminy Koniecpol dotyczącego gospodarki odpadami w zakresie utrzymania wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.
Uchwała Nr XV/102/11
w sprawie: przystąpienia Gminy Koniecpol do Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania "Region Włoszczowski".


Sesja Nr XIV/2011 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 21.12.2011 r.


Uchwała Nr XIV/89/11
w sprawie: uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr X/60/11 z dnia 18.08.2011 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego o nazwie Zakład Usług Komunalnych w Koniecpolu.

Uchwała Nr XIV/90/11
w sprawie: utworzenia jedoosobowej Spółki Miasta i Gminy Koniecpol pod nazwą Kotłownia Miejska w Koniecpolu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Uchwała Nr XIV/91/11

w sprawie: zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012.

Uchwała Nr XIV/92/11

w sprawie: nabycia działki zabudowanej położonej w Koniecpolu przy ul. Mickiewicza 26.

Uchwała Nr XIV/93/11

w sprawie: zamiany nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej z nieruchomością stanowiącą własność gminy.

Uchwała Nr XIV/94/11

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr II/12/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku.

Uchwała Nr XIV/95/11
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol.


Sesja Nr XIII/2011 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 29.11.2011 r.


Uchwała Nr XIII/82/11
w sprawie: zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Koniecpolu Starym w oddziałem przedszkolnym.

Uchwała Nr XIII/83/11

w sprawie: zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Łysinach z oddziałem przedszkolnym w filię Zespołu Szkół - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koniecpolu.

Uchwała Nr XIII/84/11

w sprawie: zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Rudnikach z oddziałem przedszkolnym pod stowarzyszenie.

Uchwała Nr XIII/85/11

w sprawie: zmiany uchwały dot. podatku od nieruchomoŁci Nr XII/68/11 z dnia 10.11.2011 r.

Uchwała Nr XIII/86/11

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr II/12/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku.

Uchwała Nr XIII/87/11

w sprawie: przyjęcia programu współpracy Gminy Koniecpol z organizacjami pozarządowymi na 2011 rok.

Uchwała Nr XIII/88/11
w sprawie: ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji służących do naliczania podatków.
Załączniki:
Informacja: PDF, ODT, DOC
Deklaracja na podatek leśny: PDF, ODT, DOC
Deklaracja na podatek od nieruchomości: PDF, ODT, DOC
Deklaracja na podatek rolny: PDF, ODT, DOC


Sesja Nr XII/2011 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 10.11.2011 r.


Uchwała Nr XII/68/11
w sprawie: podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr XII/69/11
w sprawie: podatku od środków transportowych.

Uchwała Nr XII/70/11
w sprawie: opłaty targowej.

Uchwała Nr XII/71/11
w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta za III kwartały 2011 roku dla celów podatku rolnego w 2012 roku.

Uchwała Nr XII/72/11
w sprawie: poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Uchwała Nr XII/73/11
w sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr XII/74/11
w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków.

Uchwała Nr XII/75/11
w sprawie: uchwalenia Statutu Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół Miasta i Gminy Koniecpol.

Uchwała Nr XII/76/11
w sprawie: uchwalenia Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie miasta i gminy Koniecpol.

Uchwała Nr XII/77/11
w sprawie: zasad korzystania z parku, skweru, placów zabaw i obiektów sportowych.

Uchwała Nr XII/78/11
w sprawie: procedury uchwalania budżetu Gminy Koniecpol oraz rodzaju i szczegółowości materiałów towarzyszących projektowi uchwały budżetowej.

Uchwała Nr XII/79/11
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr II/12/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku.

Uchwała Nr XII/80/11
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol.

Uchwała Nr XII/81/11
w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości zabudowanej.


Sesja Nr XI/2011 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 26.09.2011 r.


Uchwała Nr XI/62/11
w sprawie: zmiany uchwały Nr X/60/11 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 18 sierpnia 2011 r. o likwidacji zakładu budżetowego o nazwie Zakład Usług Komunalnych w Koniecpolu w celu jego przekształcenia w spłkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Uchwała Nr XI/63/11

w sprawie: przystąpienia Miasta i Gminy Koniecpol do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Uchwała Nr XI/64/11

w sprawie: ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach na terenie gminy Koniecpol.

Uchwała Nr XI/65/11

w sprawie: rozpatrzenia skargi na Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koniecpolu.

Uchwała Nr XI/66/11

w sprawie: zmiany uchwały budzetowej Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr II/12/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku.

Uchwała Nr XI/67/11

w sprawie: przystąpienia do realizacji "Budowy Kompleksu Boisk Sportowych w ramach programu Moje Boisko ORLIK-2012" w Koniecpolu przy Zespole Szkół nr 2 ul. Szkolna 17.


Sesja Nr X/2011 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 18.08.2011 r.


Uchwała Nr X/60/11
w sprawie: likwidacji zakładu budżetowego o nazwie Zakład Usług Komunalnych w Koniecpolu w celu jego przekształcenia w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Uchwała Nr X/61/11

w sprawie: nadania tytułu "Honorowy Obywatel Miasta Koniecpola".


Sesja Nr IX/2011 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 21.07.2011 r.


Uchwała Nr IX/54/11

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr II/12/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku.

Uchwała Nr IX/55/11
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol.

Uchwała Nr IX/56/11

w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż kotłowni miejskiej wraz z siecią ciepłowniczą.

Uchwała Nr IX/57/11

w sprawie: uchyleni uchwały Nr VI/41/11 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 27.04.2011 w sprawie zatwierdzenia taryf cen i opłat za dostarczane ciepło.

Uchwała Nr IX/58/11

w sprawie: sprzedaży działek zabudowanych nr ewidencyjny 8597/10, 8597/2, 8597/5, 8597/12, 8597/13, 8597/9, 8597/14, 8597/15, 8597/16, 1507/8, 1507/15, 1507/16, 1507/12, 1507/11, 1507/10, 1507/14, 1507/26, 1507/24, 8404/1, 159/11 położonych w Koniecpolu i Radoszewnicy stanowiących mienie komunalne gminy Koniecpol na podstawie KW 62242, 64882, 78907, 76609, 66694, 75034, 65441, 65443, 66734, 79766, 79044, 48669, 74437 prowadzonej przez Sad Rejonowy w Myszkowie ksiąg Wieczystych.

Uchwała Nr IX/59/11

w sprawie: zmiany do uchwały Nr XL/272/10 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 23 września 2010 r. w sprawie przystąpienia do realizacji "Budowy kompleksu Sportowego Moje Boisko ORLIK - 2012 przy Zespole Szkół Nr 1 w Koniecpolu i Zespole Szkół Nr 2 w Koniecpolu.


Sesja Nr VIII/2011 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 29.06.2011 r.


Uchwała Nr VIII/45/11
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdań finansowych wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Koniecpol za 2010 rok.

Uchwała Nr VIII/46/11

w sprawie: udzieleniu Burmistrzowi Miasta i Gminy Koniecpol absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok.

Uchwała Nr VIII/47/11

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr II/12/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku.

Uchwała Nr VIII/48/11

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol.

Uchwała Nr VIII/49/11

w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Koniecpola.

Uchwała Nr VIII/50/11

w sprawie: sprzedaży działki nr ewidencyjny 768/1 i 768/3 położonych w Miejscowości Łysiny gmina Koniecpol.

Uchwała Nr VIII/51/11

w sprawie: sprzedaży działki zabudowanej nr ewidencyjny 8597/11 położonej w Koniecpolu stanowiącej mienie komunalne gminy Koniecpol na podstawie KW 78802 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Myszkowie.

Uchwała Nr VIII/52/11

w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości zabudowanej.

Uchwała Nr VIII/55/11

w sprawie: wyrażenia zgody na utworzenie spółki prawa handlowego.


Sesja Nr VII/2011 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 19.05.2011 r.


Uchwała Nr VII/44/11
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr II/12/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku.


Sesja Nr VI/2011 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 27.04.2011 r.


Uchwała Nr VI/39/11

w sprawie: ustalenia opłaty za świadczenia w publicznych przedszkolach na terenie gminy Koniecpol.

Uchwała Nr VI/40/11
w sprawie: zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów szkół i przedszkoli, ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

Uchwała Nr VI/41/11
w sprawie: zatwierdzenia taryfy cen i opłat za dostarczane ciepło.

Uchwała Nr VI/42/11
w sprawie: ustanowienia herbu, flagi, baneru i pieczęci Miasta i Gminy Koniecpol.
Załączniki: 1 - herb, 2 - flaga, 3 - baner, 4 - pieczęcie

Uchwała Nr VI/43/11
w sprawie: nabycia działek niezabudowanych położonych w Koniecpolu.


Sesja Nr V/2011 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 24.03.2011 r.

Uchwała Nr V/35/11
w sprawie: aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Koniecpol.
Załącznik: 1

Uchwała Nr V/36/11
w sprawie: sprzedaży części działki zabudowanej nr ewidencyjny 3121/1 położonej w Koniecpolu przy ul. Mickiewicza.

Uchwała Nr V/37/11
w sprawie: kupna działek nr ewidencyjny 1970/4, 1970/6 o powierzchni 1905 m2 położonych w Koniecpolu przy ul. Ogrodowej.


Sesja Nr IV/2011 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 26.02.2011 r.

Uchwała Nr IV/27/11
w sprawie: uchylenia uchwały dot. zaciągnięcia kredytu Nr III/19/11 z dnia 27 stycznia 2011 roku.

Uchwała Nr IV/28/11
w sprawie: uchylenia uchwały dot. zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych ponoszonych na realizację projektu w ramach PROW 2007-2013 Nr III/20/11 z dnia 27 stycznia 2011 roku.

Uchwała Nr IV/29/11
w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarsta Krajowego na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych ponoszonych na realizację projektu w ramach PROW 2007 - 2013.

Uchwała Nr IV/30/11
w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Uchwała Nr IV/31/11
w sprawie: zaciągnięcia kredytu.

Uchwała Nr IV/32/11
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr II/12/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku.
Załączniki: 1, 2, 3, 4, 5, 6

Uchwała Nr IV/33/11
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol.
Załączniki: 1, 2

Uchwała Nr IV/34/11
w sprawie: powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejska przychodnia Rejonowa w Koniecpolu.


Sesja Nr III/2011 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 27.01.2011 r.

Uchwała Nr III/19/11
w sprawie: zaciągnięcia kredytu.

Uchwała Nr III/20/11
w sprawie: zaciągniecia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych ponoszonych na realizację projektu w ramach PROW 2007-2013.

Uchwała Nr III/21/11
w sprawie: zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkocholowych na rok 2011.

Uchwała Nr III/22/11
w sprawie: Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015.

Uchwała Nr III/23/11
w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Uchwała Nr III/24/11
w sprawie: zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich.

Uchwała Nr III/25/11
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr II/12/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku.

Uchwała Nr III/26/11
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2011 - 2016.
Załączniki: 1, 2


Sesja Nr II/2010 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 30.12.2010 r.

Uchwała Nr II/12/10
w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Koniecpol na rok 2011.
Załączniki: 1, 2, 3, 3a, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Uchwała Nr II/13/10
w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2011-2016.
Załączniki: 1, 2, 3, 4, 5

Uchwała Nr II/14/10
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XXXIII/227/09 z dnia 30 grudnia 2009 roku.
Załączniki: 1, 2, 3, 4

Uchwała Nr II/15/10
w sprawie: dopłat do jednostkowej ceny odprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych w 2011 roku dla zakładu budżetowego.

Uchwała Nr II/16/10
w sprawie: przyjęcia programu współpracy Gminy Koniecpol z organiazcjami pozarządowymi na 2011.

Uchwała Nr II/17/10
w sprawie: zaopiniowania projektu Rady Miasta Częstochowa w sprawie przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedzibą przy ul. Mirowskiej 15 w Częstochowie.

Uchwała Nr II/18/10
w sprawie: zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiej Przychodni Rejonowej w Koniecpolu.


Sesja Nr I/2010 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 02.12.2010 r.

Uchwała Nr I/1/10
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koniecpolu.

Uchwała Nr I/2/10
w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskie w Koniecpolu.

Uchwała Nr I/3/10
w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koniecpolu.

Uchwała Nr I/4/10
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Uchwała Nr I/5/10
w sprawie: powołania składu osobowego Komisji Finansów, Budżetu, Inicjatyw Gospodarczych i Ładu Przestrzennego.

Uchwała Nr I/6/10
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Finansów, Budżetu, Inicjatyw Gospodarczych i Ładu Przestrzennego.

Uchwała Nr I/7/10
w sprawie: powołania składu osobowego Komisji Spraw Społecznych i Przestrzegania Prawa.

Uchwała Nr I/8/10
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych i Przestrzegania Prawa.

Uchwała Nr I/9/10
w sprawie: powołania składu osobowego Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

Uchwała Nr I/10/10
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa.Opublikował: Artur Wieczorek
Publikacja dnia: 05.02.2015
Podpisał: Artur Wieczorek
Dokument z dnia: 19.04.2011
Dokument oglądany razy: 9 191