Sesja Nr III/2011 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 27.01.2011 r.Uchwała Nr III/19/11
w sprawie: zaciągnięcia kredytu.

Uchwała Nr III/20/11
w sprawie: zaciągniecia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych ponoszonych na realizację projektu w ramach PROW 2007-2013.

Uchwała Nr III/21/11
w sprawie: zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkocholowych na rok 2011.

Uchwała Nr III/22/11
w sprawie: Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015.

Uchwała Nr III/23/11
w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Uchwała Nr III/24/11
w sprawie: zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich.

Uchwała Nr III/25/11
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr II/12/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku.

Uchwała Nr III/26/11
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2011 - 2016.
Załączniki: 1, 2