bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Miasto i Gmina Koniecpol

Gmina miejsko-wiejska (kod terytorialny: 240406)

adres:
Urząd Miasta i Gminy w Koniecpolu
ul. Chrząstowska 6A
42-230 Koniecpol
województwo: śląskie
powiat: częstochowski
kod TERYT: 2404063

w internecie:
www:
www.koniecpol.pl
BIP: bip.koniecpol.pl

 telefony:
centrala: +48 34 3551-881 do 884
sekretariat: +48 34 3551-150

 fax:
oficjalny+48 34 3551756
kryzysowy: +48 34 3787677

e-mail:
oficjalny: umig@koniecpol.pl
awaryjny: koniecpol@gminy.pl

dane Urzędu:
NIP Urzędu: 949-00-47-604 (zaświadczenie)
NIP Gminy: 9492189567 (od 01.01.2012r.) (zaświadczenie)

REGON Urzędu: 000523809 (zaświadczenie)
REGON Gminy: 151397990 (zaświadczenie)

konta bankowe (BS Koniecpol):
25 8276 0003 2000 0000 0635 0001 - ogólne (podatki, opłaty skarbowe)
14 8276 0003 2000 0000 0635 0199 - opłaty za odpady komunalne
62 8276 0003 2000 0000 0635 0014 - wadia i zabezpieczenia
87 8276 0003 2000 0000 0635 0146 - budowa wodociągu

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol: Ryszard Suliga (zaświadczenie)
Przewodnicząca Rady Miejskiej: Aneta Chrzuszcz (Uchwała Nr I/1/2018)
Skarbnik: Monika Starczewska (Uchwała Nr XXXV/240/16)
Upoważnienie do kontrasygnaty
Sekretarz: Sebastian Musiał

Godziny pracy Urzędu:
7:30 - 15:30 - poniedziałek, wtorek, środa
7:30 - 17:00 - czwartek
7:30 - 14:00 - piątek

Elektroniczna komunikacja:

  • ePUAP - adres skrzynki: /UMiGKoniecpol/EODAktualności

Zawiadomienie

21.11.2023

Dotyczy: postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na budowę rowu R1 zlokalizowanego wzdłuż ulicy Jodłowej (działka nr 8964/2 obręb 0001 Koniecpol), budowę rowu R2 zlokalizowanego wzdłuż ulicy Topolowej (działka nr 8968/2 obręb 0001 Koniecpol) oraz odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do urządzeń wodnych (rowów chłonnych).

Pełna treść zawiadomienia (dokument PDF)

Postanowienie - zawieszenie

19.10.2023

Nr ROŚ.6220.11.2023.p.zaw.

Na podstawie art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) zwana dalej „ustawą ooś” oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 22.06.2023 r. przez PCWO ENERGY PROJEKT SP. z o.o. z siedzibą 00-113 Warszawa ul. Emilii Plater 53

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol postanawia

zawiesić postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 1776, 1985/12 w obrębie Okołowice, Gmina Koniecpol” do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu na środowisko w zakresie zgodnym z postanowieniem nr ROŚ.6220.11.2023.p z dnia 11.10.2023 r.

Pełna treść informacji (dokument PDF)

Postanowienie

19.10.2023

Nr ROŚ.6220.11.2023.p

Na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) zwanej dalej „ustawą ooś” oraz § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839), po zasięgnięciu opinii organów współdziałających, Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

p o s t a n a w i a

stwierdzić obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 1776, 1985/12 w obrębie Okołowice, Gmina Koniecpol”, stosownie do wszczętego w dniu 22.06.2023 r., postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek PCWO ENERGY PROJEKT SP. z o.o. z siedzibą 00-113 Warszawa ul. Emilii Plater 53, uzgadniając jednocześnie zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko zgodny z art. 66 ustawy ooś

Pełna treść informacji (dokument PDF)

OBWIESZCZENIE z dnia 29.09.2023 r.

06.10.2023

Dyrektor Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim, na podstawie art. 401 ust. 3 ustawy
z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2023 r., póz.1478)w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.), zawiadamia, iż w trakcie postępowania administracyjnego dotyczącego udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne polegające na piętrzeniu wód rzeki Pilicy w km 255+360 oraz ich pobór i wykorzystanie dla potrzeb hodowli ryb w gospodarstwie rybackim Okołowice wpłynęło podanie wnioskodawcy z dnia 17.08.2023 r. w sprawie zawieszenia przedmiotowego postępowania administracyjnego.

Pełna treść obwieszczenia (dokumnent PDF)

OBWIESZCZENIE o terminie polowań zbiorowych

02.10.2023

ROŚ.6150.5.2023.1

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol, działając na podstawie art. 42 ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 1173) informuje o terminie polowań zbiorowych na terenie obwodów łowieckich nr 16 i 30 dzierżawionych przez Koło Łowieckie "PONOWA" z siedzibą w Koniecpolu ul. Różana 11.

Terminarz polowań zbiorowych Koła Łowieckiego "PONOWA" w sezonie 2023/2024 (dokument PDF)

OBWIESZCZENIE o terminie polowań zbiorowych

02.10.2023

ROŚ.6150.4.2023.1

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol, działając na podstawie art. 42 ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U. 2022 poz. 1173 z późn. zm.) informuje o terminie polowań zbiorowych na terenie obwodu łowieckiego nr 18 dzierżawionego przez Koło Łowieckie „LIS”, z siedzibą w Dąbrowie Zielonej, Nowa Wieś 26A.

Terminarz polowań zbiorowych Koła Łowieckiego "LIS" w sezonie 2023/2024 (dokument PDF)

Informacja

22.09.2023

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol oraz
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Częstochowie informują,

że w dniach 23 - 27 października 2023 r. na terenie województwa świętokrzyskiego
prowadzona będzie akcja ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.Opublikował: Artur Wieczorek
Publikacja dnia: 25.01.2022
Podpisał: Artur Wieczorek
Dokument z dnia: 07.09.2017
Dokument oglądany razy: 827 198