bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Miasto i Gmina Koniecpol

Gmina miejsko-wiejska (kod terytorialny: 240406)

adres:
Urząd Miasta i Gminy w Koniecpolu
ul. Chrząstowska 6A
42-230 Koniecpol
województwo: śląskie
powiat: częstochowski
kod TERYT: 2404063

w internecie:
www:
www.koniecpol.pl
BIP: bip.koniecpol.pl

 telefony:
centrala: +48 34 3551-881 do 884
sekretariat: +48 34 3551-150

 fax:
oficjalny+48 34 3551756
kryzysowy: +48 34 3787677

e-mail:
oficjalny: umig@koniecpol.pl
awaryjny: koniecpol@gminy.pl

dane Urzędu:
NIP Urzędu: 949-00-47-604 (zaświadczenie)
NIP Gminy: 9492189567 (od 01.01.2012r.) (zaświadczenie)

REGON Urzędu: 000523809 (zaświadczenie)
REGON Gminy: 151397990 (zaświadczenie)

konta bankowe (BS Koniecpol):
25 8276 0003 2000 0000 0635 0001 - ogólne (podatki, opłaty skarbowe)
14 8276 0003 2000 0000 0635 0199 - opłaty za odpady komunalne
62 8276 0003 2000 0000 0635 0014 - wadia i zabezpieczenia
87 8276 0003 2000 0000 0635 0146 - budowa wodociągu

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol: Ryszard Suliga (zaświadczenie)
Przewodnicząca Rady Miejskiej: Aneta Chrzuszcz (Uchwała Nr I/1/2018)
Skarbnik: Monika Starczewska (Uchwała Nr XXXV/240/16)
Upoważnienie do kontrasygnaty
Sekretarz: Sebastian Musiał

Godziny pracy Urzędu:
7:30 - 15:30 - poniedziałek, wtorek, środa
7:30 - 17:00 - czwartek
7:30 - 14:00 - piątek

Elektroniczna komunikacja:

  • ePUAP - adres skrzynki: /UMiGKoniecpol/EODAktualności

OBWIESZCZENIE Starosty Częstochowskiego

23.04.2024

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej

dotyczy: wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Przebudowa l rozbudowa układu drogowego w Koniecpolu obejmującego następujące drogi gminne: ul. Wesoła, Willowa, Topolowa, Bukowa, Akacjowa, Brzozowa i Jodłowa".

Pełna treść obwieszczenia (dokument PDF)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY KONIECPOL

22.04.2024

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rolnych położonych w rejonie ul. Borkowej w Radoszewnicy oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. planu

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

17.04.2024

GN.6831.2.2024.1
Koniecpol, 15.04.2024 r

Zgodnie z art. 61 §1 i §4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) w związku z art. 97a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

zawiadamia

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie podziału nieruchomości położonej w obrębie Koniecpol, jednostka ewidencyjna Koniecpol Miasto oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 246 o powierzchni 2,1157 ha, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta.

Informacja GN.6831.22.2024

12.04.2024

Informacja
o zamiarze wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie podziału
nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Zgodnie z art. 97a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.)

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

informuje o zamiarze wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, w rejestrze gruntów i budynków oznaczonych jako działka nr ewid. 8594 o powierzchni 0,2615 ha oraz nr ewid. 9098 o powierzchni 0,9721 ha położonych w obrębie Koniecpol, jednostka ewidencyjna Koniecpol Miasto, powiat częstochowski, województwo śląskie, dla których nie jest prowadzona księga wieczysta.

OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach

11.04.2024

nr WPN.6320.14.2023.ID

dotyczy: projektu zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Suchy Młyn PLH240016, położonego na terenie gmin Koniecpol, Szczekociny, Lelów.

Pełna treść obwieszczenia (dokument PDF)

OBWIESZCZENIE Wojewody Śląskiego

10.04.2024

dotyczy: ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Koniecpol, obręb Michałów, oznaczoną jako działka nr 649/1 o powierzchni 0,0117 ha, powstałą z podziału działki nr 649.

Pełna treść obwieszczenia (dokument PDF)

OBWIESZCZENIE Starosty Częstochowskiego

02.04.2024

dotyczy: wydana decyzja nr 3/2024/ZRID o zezwoleniu na realizację Inwestycji drogowej pn.: "Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w Koniecpolu, ul. Leśnej".

Pełna treść obwieszczenia (dokument PDF)

Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol

20.03.2024

GN.6831.30.2023.2

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol
zatwierdza

podział nieruchomości gruntowej o nieuregulowanym stanie prawnym (w ewidencji gruntów widnieje wpis: władanie, brak księgi wieczystej), oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer ewidencyjny 67 o powierzchni 1,2575 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Wąsosz, jednostka ewidencyjna Koniecpol Gmina.

Z działki numer ewidencyjny 67 wydziela się:
> działkęnr ewid. 67/1 o powierzchni 0,1411 ha,
> działkęnr ewid. 67/2 o powierzchni 1,1164 ha,
zgodnie z mapą z projektem podziału stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji.

Pełna treść decyzji (dokument PDF)

Mapa dostępna do wglądu w UMiG Koniecpol, pok. 15A.Opublikował: Artur Wieczorek
Publikacja dnia: 25.01.2022
Podpisał: Artur Wieczorek
Dokument z dnia: 07.09.2017
Dokument oglądany razy: 884 192