bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Ogłoszenia

Pokaż aktualności z roku:

ZAWIADOMIENIE

08.07.2021

ZAWIADOMIENIE
REGIONALNEGO DYREKTORA
OCHRONY ŚRODOWISKA
W KATOWICACH
WOOŚ.442.1.2018.EJ.6
z 02 lipca 2021

Działając na podstawie art. 120 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. póz. 247 ze zm.) Regionalny
Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach informuje, ze strona słowacka przekazała
Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, opinię końcową z 24 marca 2021 r. nr 417/2021-
1.7/zg (15326/2021, 16328/2021) dotyczącą postępowania w sprawie oceny oddziaływania
na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn:
"Optymalizacja mocy przerobowych dla technologii przerobu i przygotowywania odpadów
radioaktywnych JAVYS, a.s. w miejscowości Jaslovske Bohunice".

O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publi

23.06.2021

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 22.06.2021 r. została wydana na rzecz Gminy Koniecpol z siedzibą ul. Chrząstowska 6A, 42-230 Koniecpol, działającej przez pełnomocnika Pana Pawła Pietralika prowadzącego działalność gospodarczą jako „EL-PP” Paweł Pietralik Stary Koniecpol, ul. Częstochowska 218, 42-230 Koniecpol decyzja Nr 1/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na „Budowie napowietrznej linii oświetlenia ulicznego przy ul. Żeromskiego w m. Koniecpol” na działkach nr ewid. 4/3, 4/5 i 4/6 obręb Koniecpol położonych w miejscowości Koniecpol, gm. Koniecpol.

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania

17.06.2021

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zawiadamiam, że na wniosek z dnia 11.05.2021 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne o ustalenie kolejnego okresu obowiązywania decyzji pozwolenia wodnoprawnego wydanej przez Starostę Częstochowskiego znak: OŚ.6341.52.2017.V-32 z dnia 31.08.2017 r. na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów podczyszczonych ścieków przemysłowych z zakładu przetwórstwa mięsa zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Koniecpolu poprzez zakładowe przyłącze kanalizacji sanitarnej włączone do zewnętrznej kanalizacji sanitarnej w ulicy Rzeczonej.

Pełna treść zawiadomienia (dokument PDF)

ZAWIADOMIENIE O MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY

11.06.2021

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) zawiadamia się, że zostały zebrane dowody oraz materiały w postępowaniu administracyjnym wszczętym na wniosek EL-PP Paweł Pietralik z siedzibą w Starym Koniecpolu, ul. Częstochowska 218, 42-230 Koniecpol działającego z pełnomocnictwa Gminy Koniecpol, 42-230 Koniecpol, ul. Chrząstowska 6A w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na „Budowie napowietrznej linii oświetlenia ulicznego przy ul. Żeromskiego w m. Koniecpol” na działkach nr ewid. 4/3, 4/5 i 4/6 obręb Koniecpol położonych w miejscowości Koniecpol, gm. Koniecpol.

Informacja

31.05.2021

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol
podaje do publicznej wiadomości

Wypełniając obowiązek przewidziany w art. 37 ust. 2 lit. f ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.) podania do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł (pięćset złotych) wraz z wskazaniem umorzonych kwot i przyczyn umorzenia za 2020 rok.

Ogłoszenie Starosy Częstochowskiego

18.05.2021

dotyczy: wspólnoty gruntowej Przysieka

Informuje się uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, że decyzja Starosty Częstochowskiego GK.6821.1.17.2020 z dnia 01.04.2021 r. ustalająca nowy wykaz uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej dawnej wsi Przysieka, obecnie część obrębu ewidencyjnego Koniecpol, stała się ostateczna w dniu 6.05.2021 r.
Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 23 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz.U.2016.703), osoby uprawnione do udziału we wspólnocie powinny utworzyć spółkę do sprawowania zarządu nad wspólnotą wg zasad określonych w ustawie i w statucie spółki.
Nadzór nad działalnością spółki sprawuje burmistrz- art. 23, 24 i 25 ustawy.

Zup. Starosy Częstochowskiego
inż. Rafał Makowiejczuk
Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii

OBWIESZCZENIE

14.05.2021

Dyrektor Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim, na podstawie art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2021, póz. 624 ze zm.) wzwiązku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U.z 2021 r. póz. 735 ze zm.) zawiadamia, iż zebrano całość materiałów i dowodów w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie piętrzenia wód rzeki Pilicy na jazie zlokalizowanym w km 255+360 jej biegu do rzędnej 221,60 m n. p. m i ustalenia rzędnych poziomu wody w poszczególnych stawach, poboru wód rz. Pilicy dla potrzeb obiektu
stawowego „Okołowice" o łącznej powierzchni lustra wody 117,83 ha, odprowadzania wody ze stawów do rz. Pilicy i zatwierdzenia instrukcji gospodarowania wodą na jazie piętrzącym w Okołowicach, gm. Koniecpol, woj. śląskie.

Pełna treść obiweszczenia (dokument PDF)

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji

06.05.2021

Na podstawie art. 85 ust. 3 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz.247 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol, podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji oraz zawiadamia strony postępowania o wydaniu w dniu 6.05.2021 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi transportu rolnego – ul. Łanowa w Okołowicach” stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Informacja o udzielonych w I kwartale 2021 roku umorzeniach niepodatkowych należności budż

28.04.2021

Sporządzono na podstawie art.37 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)

Informuję, że w okresie od 01.01.2021 r. do 31.03.2021 r. Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol nie wydał decyzji o umorzeniu niepodatkowych należności budżetowych.

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol
Ryszard Suliga

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania

15.04.2021

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zawiadamiam, że na wniosek z dnia 15.01.2021 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie podczyszczonych ścieków przemysłowych
zawierających niektóre substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu.

Pełna treść zawiadomienia (dokument PDF)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania, uzyskaniu opinii organów współdziałających

13.04.2021

BURMISTRZ MIASTA I GMINY KONIECPOL
Nr ROŚ.6220.2.2021.zaw


OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 4 i art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) , w związku z art. 74 ust. ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

OBWIESZCZENIE

02.04.2021

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 49, art. 10 § l oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. póz. 256 z poza. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. póz. 293 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 29.03.2021 r. zostało wszczęte na wniosek EL-PP Paweł Pietralik z siedzibą w Starym Koniecpolu, ul. Częstochowska 218, 42-230 Koniecpol działającego z pełnomocnictwa Gminy Koniecpol, 42-230 Koniecpol, ul. Chrząstowska 6A,postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na "Budowie napowietrznej linii oświetlenia ulicznego przy ul. Zeromskiego w m. Koniecpol" na działkach tu ewid. 4/3, 4/4 obręb Koniecpol położonych w miejscowości Koniecpol, grn.Koniecpol.

W związku z powyższym informuję, strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy osobiście - po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty, mają możliwość składania uwag i wniosków w powyższej sprawie na piśmie, a także za pomocą poczty elektronicznej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol w godzinach urzędowania lub drogą elektroniczną na adres: umig@koniecpol.pl w terminie do 23.04.2021r.

Zawiadomienie podano do publicznej wiadomości w dniu 02.04.2021 r. i uważa się za dokonane po upływie 14 dni tj. 16.04.2021r.

Sporz. M.Smus, tel. 343551-755
Dowiadomości:
1. Tablica ogłoszeń
2. BIP Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol
3. a/a

Decyzja Starosty Częstochowskiego

02.04.2021

Częstochowa, dnia 01.04.2021 r.

GK.6821.1.17.2020

Na podstawie art. 150 § 1 i art. 151 § 1 pkt 2, w związku z art. 145 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. 2021.187), zwanej dalej Kpa, oraz art. 8a pkt 5 i art. 8o ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych ( t. j. Dz. U. 2016. 703), zwanej dalej ustawą, po przeprowadzeniu z urzędu postępowania dotyczącego wznowienia postępowania w sprawie zakończonej ostateczną decyzją Starosty Częstochowskiego GK.6821.1.4.2020 z dnia 25.07.2019 roku,

uchylam

własna decyzję GK.6821.1.4.2019 z dnia 25.07.2019 roku o ustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej dawnej wsi Przysieka, obecnie część obrębu ewidencyjnego Koniecpol Miasto, wykaz obszarów gospodarstw przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie,

i ustalam

wykaz uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Przysieka, obecnie część obrębu ewidencyjnego Koniecpol, oraz wykaz obszaru gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów w tej wspólnocie, wykazanych w załączniku nr 1 i nr 2 do niniejszej decyzji.

Informacja

31.03.2021

Informacja o podstawowej kwocie dotacji, statystycznej liczbie uczniów i wskaźniku zwiększającym I aktualizacja obowiązuje od l kwietnia 2021 r.

Pełna treść informacji (dokument PDF)Opublikował: Artur Wieczorek
Publikacja dnia: 23.04.2013
Podpisał: Artur Wieczorek
Dokument z dnia: 19.04.2013
Dokument oglądany razy: 105 906