bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Ogłoszenia

Pokaż aktualności z roku:

OBWIESZCZENIE

04.08.2022

Nr ROŚ.6220.12.2022.obw

Na podstawie art. 33 ust. 1 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2022 r., poz.1029 ze zm.),

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol podaje do publicznej wiadomości

informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa zakładu biologicznego przetwarzania osadów ściekowych i innych odpadów organicznych zlokalizowanego w miejscowości Koniecpol",

planowanego do realizacji na działkach ewidencyjnych o nr: 316/1, 317, 318, i 319 obręb Koniecpol.

REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA

04.08.2022

OBWIESZCZENIE
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
z dnia 01 sierpnia 2022 r.
nr WPN.6320.17.2022.ID

Zgodnie z art. 39 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. póz.1029) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Katowicach informuje, że opracowano projekty zarządzeń w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych (PZO) dla obszarów Natura 2000.

Pełna treść informacji (dokument PDF)

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

03.08.2022

BURMISTRZ MIASTA I GMINY
KONIECPOL
Nr IGN.6733.2.202

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022r., poz. 503) zawiadamia się, że w dniu 03.08.2022 r. została wydana decyzja Nr 2/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na "Budowie sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 857 obręb Radoszewnica oraz nr ewid. 213 obręb Łysiny gm. Koniecpol".

ZAWIADOMIENIE

26.07.2022

 Nr IGN.6733.2.2022

ZAWIADOMIENIE 

O MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zawiadamia się, że zostały zebrane dowody oraz materiały w postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na „Budowie sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 857 obręb Radoszewnica oraz nr ewid. 213 obręb Łysiny gm. Koniecpol”.

W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się ze zgromadzoną dokumentacją sprawy jak również wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol w godzinach urzędowania w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Sporz. M. Smus, tel. 34 3551-755

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

/-/
Ryszard Suliga

Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol zatwierdzająca podział nieruchomości

26.07.2022

dotyczy: podziału nieruchomości gruntowej w obrębie ewidencyjnym Koniecpol, jednostka ewidencyjna Koniecpol Miasto 

Pełna treść informacji - Decyzja Nr IGN.6831.15.2022.3 (dokument PDF)

Załącznik do decyzji (dokument PDF)

OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim

14.07.2022

dotyczy: wszczętego postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia
wodnoprawnego na usługi wodne.

Pełna treść informacji (dokument PDF)

OBWIESZCZENIE

07.07.2022

IFVIIIa.7570.8.56.2019

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) – (dalej zwana: kpa), w związku art. 113 ust. 7 i art. 118a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. – o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) oraz art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 176 ze zm.) zawiadamiam, że została wydana decyzja z dnia 5 lipca 2022 r., znak IFVIIIa.7570.8.56.2019 w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Koniecpol, obręb Koniecpol Stary, oznaczoną jako działka nr 1287/1 o pow. 0454 ha, powstałą z podziału działki nr 1287, która posiada nieuregulowany stan prawny.

OGŁOSZENIE STAROSTY CZĘSTOCHOWSKIEGO z 30 czerwca 2022 roku

05.07.2022

o sprostowaniu omyłki pisarskiej w ogłoszeniu z dnia  kwietnia 2022 r. o terminie i zasadach składania wniosków o potwierdzenie uprawnień do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Pękowiec gmina Koniecpol

W pierwszym zdaniu ogłoszenia wpisano wieś Kopaniny, zamiast Pękowiec.

W związku z powyższym przedłuża się termin składania wniosków, o których mowa w ogłoszeniu z dnia 5 kwietnia 2022 roku

- do 10 stycznia 2023 roku.

Z up. Starosty
Jan Miarzyński
Wicestarosta

O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania

30.06.2022

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 49, art. 10 § 1 oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) zawiadamia się, że zostało wszczęte na wniosek Gminy Koniecpol reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Joannę Soluch - Kocik, postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na "Budowie sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 857 obręb Radoszewnica oraz nr ewid. 213 obręb Łysiny gm. Koniecpol".

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

20.06.2022

IGN.6733.1.2022

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022r., poz. 503) zawiadamia się, że w dniu 20.06.2022 r. została wydana decyzja Nr 1/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na „Budowie sieci wodociągowej wraz z hydrantami ppoż. oraz przyłączem w miejscowości Koniecpol ul. Przedmieście Przysieka” na działkach nr ewid. 6912/2, 6587, 6586 położonych w miejscowości Koniecpol, gm. Koniecpol.

ZAWIADOMIENIE

10.06.2022

Nr IGN.6733.1.2022

O MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zawiadamia się, że zostały zebrane dowody oraz materiały w postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na „Budowie sieci wodociągowej wraz z hydrantami ppoż. oraz przyłączem w miejscowości Koniecpol ul. Przedmieście Przysieka” na działkach nr ewid. 6912/2, 6587, 6586 położonych w miejscowości Koniecpol, gm. Koniecpol.

W związku z powyższym informuję, strony postępowania mogą zapoznać się ze zgromadzoną dokumentacją sprawy jak również wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol w godzinach urzędowania w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Z A W I A D O M I E N I E – O B W I E S Z C Z E N I E

06.06.2022

Nr ROŚ.6220.4.2022.obw

o wydaniu decyzji

Na podstawie art. 85 ust. 3 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol, podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji oraz zawiadamia strony postępowania o wydaniu w dniu 31.05.2022 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW na działkach nr 1139 i 1140, obręb Kuźnica Grodziska, gmina Koniecpol powiat częstochowski, województwo śląskie” stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY KONIECPOL

03.06.2022

Nr IGN.6722.1.2.2.2022

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w miejscowości Stary Koniecpol

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Koniecpolu Uchwały Nr XLIV/396/2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w miejscowości Stary Koniecpol.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Koniecpolu, 42-230 Koniecpol ul. Chrząstowska 6A, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2022 r.
Zgodnie z art. 8c ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wnioski do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mogą być wnoszone również w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres: umig@koniecpol.pl.

OBWIESZCZENIE

02.06.2022

WA.ZUZ.3.4210.393.2022.DM

OBWIESZCZENIE 
z dnia 26.05.2022 r.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim, na podstawie art. 401 ust. 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2021 r. póz, 2233 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j, Dz.U. z 2021 r. póz. 735 ze zm.), zawiadamia, że została wydana decyzja udzielająca pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące, w granicach linii brzegu i przez wały przeciwpowodziowe sieci gazowej średniego ciśnienia o średnicy Dz160 z rur PE100 SDR11-17 RC typ 2 metodą bezwykopową, tj.: przekroczenie rzeki Pilicy i istniejących wałów przeciwpowodziowych, przekroczenie rzeki Kalenicy, przekroczenie Kanału Kopanka oraz na lokalizowanie w obszarze szczególnego zagrożenia powodzie urządzeń technicznych służących do transportu gazu.

Pełna treść informacji (dokument PDF)

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

01.06.2022

Zgodnie z art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) w związku z art. 97 ust.3 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

zawiadamia

o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie podziału nieruchomości położonej w miejscowości Koniecpol, obręb Koniecpol oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 8346 o powierzchni 0,0828 ha, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta.Opublikował: Artur Wieczorek
Publikacja dnia: 23.04.2013
Podpisał: Artur Wieczorek
Dokument z dnia: 19.04.2013
Dokument oglądany razy: 117 756