bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Ogłoszenia

Pokaż aktualności z roku:

OBWIESZCZENIE

02.06.2020

Działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zmianami] Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol w związku z wnioskiem Centrum Energetyki Nawozowej Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Nidziańskiej 3, 26-026 Brzeziny informuje, że wszczęto postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zakładu produkcji nawozów organicznych z odpadów biodegradowalnych oraz energii elektrycznej w skojarzeniu na działce nr ew. 8773 w Koniecpolu.

Pełna treść obwieszczenia (dokument PDF)

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania

27.05.2020

dotyczy: inwestycji pn. "Przebudowa drogi gminnej ul. Rzecznej w Koniecpolu"

Pełna treść zawiadomienia (dokument PDF)

OBWIESZCZENIE

25.05.2020

dot.: inwestycji celu publicznego "Budowa instalacji radiokomunikacyjnej Orange Polska S.A. "ALEKSANDRÓW_WIEŻA""

Pełna treść obwieszczenia (dokument PDF)

OBWIESZCZENIE

07.05.2020

dotyczy: inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej  SN 15 kV oraz nN 0,4 kV wraz z kanalizacją kablową.

Pełna treść obwieszczenia (dokument PDF)

OBWIESZCZENIE

06.05.2020

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 995, 994 oraz 993/2 położonych w obrębie 0013 w miejscowości Radoszewnica, gmina Koniecpol"

Pełna treść obwieszczenia (dokument PDF)

OBWIESZCZENIE

06.05.2020

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie drogi Łysiny - Radoszewnica"

Pełna treść obwieszczenia (dokument PDF)

OBWIESZCZENIE

23.04.2020

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KONIECPOL

o ponownym  wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w rejonie ul. Kolejowej i ul. Szkolnej w Koniecpolu - obszar III

KLAUZULA INFORMACYJNA – PROCEDURA PLANISTYCZNA

ZAWIADOMIENIE

09.04.2020

ZAWIADOMIENIE REGIONALNEGO DYREKTORA
OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH
WOOŚ.420.81.2019.RK1.10
z dnia 13 grudnia 2019 r.

dotyczy przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi gminnej - ul. Rzecznej w Koniecpolu"

Obwieszczenie

19.03.2020

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KONIECPOL

o przerwaniu wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w rejonie ul. Kolejowej i ul. Szkolnej w Koniecpolu - obszar III


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KONIECPOL

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w rejonie ul. Kolejowej i ul. Szkolnej w Koniecpolu - obszar III

Pełna treść obwieszczenia (dokument PDF)

Klauzula informacyjna (dokument PDF)

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

04.03.2020

O WYDANIU DECYZJI

dotyczy: decyzji o środowiskowych uwarunkowanich zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Przebudowie drogi gminnej - ul. Szkolna w Koniecpolu"

Pełna treść obwieszczenia (dokument PDF)

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

06.02.2020

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasów na lata 2020-2029 dla lasów stanowiących własność osób fizycznych i spólnot gruntowych obrębów ewidencyjnych Gminy Koniecpol.

Pełna treść informacji (dokument PDF)

Informacja

04.02.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol
podaje do publicznej wiadomości

wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00zł wraz z wskazaniem umorzeń kwot i przyczyn umorzenia Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol informuje, że w 2019 roku brak jest podatników spełniających w/w warunek.

Pełna treść informacji (dokument PDF)

Informacja

04.02.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol
podaje do publicznej wiadomości

wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00zł wraz z wskazaniem umorzeń kwot i przyczyn umorzenia za rok 2018.

Pełna treść informacji (dokument PDF)Opublikował: Artur Wieczorek
Publikacja dnia: 23.04.2013
Podpisał: Artur Wieczorek
Dokument z dnia: 19.04.2013
Dokument oglądany razy: 90 117