bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Ogłoszenia

Pokaż aktualności z roku:

Decyzja

09.10.2020

Decyzja Starosty Częstochowskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:

"Przebudowa drogi gminnej nr 624028S – ul. Szkolna w Koniecpolu w ramach zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej – ul. Szkolna w Koniecpolu”

Pełna treść informacji (dokument PDF)

OBWIESZCZENIE o terminie polowań zbiorowych

08.10.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol, działając na podstawie art. 42 ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 1683) informuje o terminie polowań zbiorowych na terenie obwodów łowieckich nr 15 i 29 dzierżawionych przez Koło Łowieckie „PONOWA” z siedzibą w Koniecpolu ul. Różana 11.

Pełna treść informacji (dokument PDF)

OBWIESZCZENIE o terminie polowań zbiorowych

05.10.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol, działając na podstawie art. 42 ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 1683) informuje o terminie polowań zbiorowych na terenie obwodów łowieckich nr 16 i 139 dzierżawionych przez Koło Łowieckie "CHRZĄSTÓW" z siedzibą w Częstochowie ul. Koszalińska 17.

Pełna treść informacji (dokument PDF)

Postanowienie

02.10.2020

w sprawie wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej dawnej wsi Przysieka, obecnie obręb ewidencyjny Koniecpol Miasto, wykazu obszaru gospodarstw przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie, ustalonego w dniu
25.07.2019 roku ostateczną decyzją Starosty Częstochowskiego nr GK.6821.l.4.2017
Pełna treść informacji (dokument PDF)

ZAPROSZENIE

25.09.2020

do złożenia propozycji cenowej oferty) na wykonanie zadania: Rozgraniczenie nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Koniecpol jednostka ewidencyjna Koniecpol Miasto
(na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych) 
1. Opis przedmiotu zamówienia: 
a/. Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonej w obrębie Koniecpol oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 3549 z nieruchomością oznaczoną jako działka o numerze ewidencyjnym 6919 obręb Koniecpol.

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji

25.09.2020

Na podstawie art. 85 ust. 3 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz.283 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol, podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji oraz zawiadamia strony postępowania o wydaniu w dniu 24.09.2020 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2,0 MW na działce nr 385 obręb Rudniki wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Koniecpol” stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

OBWIESZCZENIE

22.09.2020

Decyzja Starosty Częstochowskiego
nr 3/2020/ZRID z dnia 09.09.2020 r.

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:
"Rozbudowa drogi gminnej nr 624059S – ul. Rzecznej w Koniecpolu wraz z rozbudową fragmentu drogi gminnej – ul. Nad Brudną Wodą w ramach zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej – ul. Rzecznej w Koniecpolu"

Pełna treść informacji (dokument PDF)

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania

01.09.2020

dotyczy: pozwolenia wodno-prawnego na usługi - pobór wód podziemnych ze studni dla potrzeb Podstacji Trakcyjnej KONIECPOL.

Pełna treść zawiadomienia (dokument PDF)

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji

26.08.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol, podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji oraz zawiadamia strony postępowania o wydaniu w dniu 19.08.2020 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4,0 MW na działce nr 91/3 obręb Rudniki Kolonia wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Koniecpol” stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Pełna treść obwieszczenia (dokument PDF)

Pełna treść decyzji (dokument PDF)

Obwieszczenia Wojewody Śląskiego

19.08.2020

Dotyczy:

OBWIESZCZENIE

10.08.2020

dotyczy: „Budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2,0 MW na działce nr 385 obręb Rudniki wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Koniecpol”

Pełna treść informacji (dokument PDF)



Opublikował: Artur Wieczorek
Publikacja dnia: 23.04.2013
Podpisał: Artur Wieczorek
Dokument z dnia: 19.04.2013
Dokument oglądany razy: 95 951