bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Ogłoszenia

Pokaż aktualności z roku:

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania

15.04.2021

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zawiadamiam, że na wniosek z dnia 15.01.2021 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie podczyszczonych ścieków przemysłowych
zawierających niektóre substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu.

Pełna treść zawiadomienia (dokument PDF)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania, uzyskaniu opinii organów współdziałających

13.04.2021

BURMISTRZ MIASTA I GMINY KONIECPOL
Nr ROŚ.6220.2.2021.zaw


OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 4 i art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) , w związku z art. 74 ust. ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

OBWIESZCZENIE

02.04.2021

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 49, art. 10 § l oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. póz. 256 z poza. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. póz. 293 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 29.03.2021 r. zostało wszczęte na wniosek EL-PP Paweł Pietralik z siedzibą w Starym Koniecpolu, ul. Częstochowska 218, 42-230 Koniecpol działającego z pełnomocnictwa Gminy Koniecpol, 42-230 Koniecpol, ul. Chrząstowska 6A,postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na "Budowie napowietrznej linii oświetlenia ulicznego przy ul. Zeromskiego w m. Koniecpol" na działkach tu ewid. 4/3, 4/4 obręb Koniecpol położonych w miejscowości Koniecpol, grn.Koniecpol.

W związku z powyższym informuję, strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy osobiście - po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty, mają możliwość składania uwag i wniosków w powyższej sprawie na piśmie, a także za pomocą poczty elektronicznej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol w godzinach urzędowania lub drogą elektroniczną na adres: umig@koniecpol.pl w terminie do 23.04.2021r.

Zawiadomienie podano do publicznej wiadomości w dniu 02.04.2021 r. i uważa się za dokonane po upływie 14 dni tj. 16.04.2021r.

Sporz. M.Smus, tel. 343551-755
Dowiadomości:
1. Tablica ogłoszeń
2. BIP Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol
3. a/a

Decyzja Starosty Częstochowskiego

02.04.2021

Częstochowa, dnia 01.04.2021 r.

GK.6821.1.17.2020

Na podstawie art. 150 § 1 i art. 151 § 1 pkt 2, w związku z art. 145 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. 2021.187), zwanej dalej Kpa, oraz art. 8a pkt 5 i art. 8o ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych ( t. j. Dz. U. 2016. 703), zwanej dalej ustawą, po przeprowadzeniu z urzędu postępowania dotyczącego wznowienia postępowania w sprawie zakończonej ostateczną decyzją Starosty Częstochowskiego GK.6821.1.4.2020 z dnia 25.07.2019 roku,

uchylam

własna decyzję GK.6821.1.4.2019 z dnia 25.07.2019 roku o ustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej dawnej wsi Przysieka, obecnie część obrębu ewidencyjnego Koniecpol Miasto, wykaz obszarów gospodarstw przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie,

i ustalam

wykaz uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Przysieka, obecnie część obrębu ewidencyjnego Koniecpol, oraz wykaz obszaru gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów w tej wspólnocie, wykazanych w załączniku nr 1 i nr 2 do niniejszej decyzji.

Informacja

31.03.2021

Informacja o podstawowej kwocie dotacji, statystycznej liczbie uczniów i wskaźniku zwiększającym I aktualizacja obowiązuje od l kwietnia 2021 r.

Pełna treść informacji (dokument PDF)

Informacja

18.03.2021

Gmina Koniecpol informuje, że wpłynęła uproszczona oferta na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenie profilaktyki związanej z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, tytuł zadania:

"Organizacja zajęć sportowo-edukacyjnych"

OGŁOSZENIE

11.03.2021

BURMISTRZ MIASTA I GMINY KONIECPOL ZWOŁUJE ZEBRANIE WIEJSKIE W CELU PRZEPROWADZENIA WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH

Dla wyboru Sołtysa Sołectwa Aleksandrów
na dzień 19 marca 2021 r. (piątek).

Ogłoszenie

01.03.2021

dotyczące wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej dawnej wsi Przysieka, obecnie obręb ewidencyjny Koniecpol Miasto.

Pełna treść informacji (dokument PDF)

Informacja o rozpoczęciu działalności telekomunikacyjnej

18.02.2021

Koniecpol, dnia 17.02.2021 r.

INFORMACJA

Na podstawie art. 3 ust. 6 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych
(Dz.U. z 2019 r. poz. 2410 z późn. zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol informuje, że Gmina Koniecpol na mocy Uchwały Nr XXXII/272/2021 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 11.02.2021 r. podjęła działalność, o której mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych.

Działalność ta polega na:

  1. budowie, eksploatacji infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnych oraz nabywaniu praw do infrastruktury telekomunikacyjnej;
  2. dostarczaniu sieci telekomunikacyjnej i zapewnieniu dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej;
  3. świadczeniu z wykorzystaniem posiadanej infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnych na rzecz:
    a) przedsiębiorców telekomunikacyjnych;
    b) użytkowników końcowych – w zakresie i na warunkach określonych w art. 6 i 7 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz w aktach prawa unijnego.

Ogłoszenie o sprzedaży

08.02.2021

Gmina Koniecpol podaje do publicznej wiadomości, że posiada do sprzedaży autokar szkolny AUTOSAN Tramp rok produkcji 2004 nr rejestracyjny SCZ 31KC z miejscami siedzącymi w ilości 43 w cenie brutto 11.700,00zł

Osoby zainteresowane kupnem prosimy o składanie ofert pisemnych w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol ul. Chrząstowska 6A pok. nr 15A w terminie do dnia 16.02. 2021r do godz. 12.00 z dopiskiem "Zakup autokaru szkolnego".

Nabór na rachmistrzów

01.02.2021

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol - Gminny Komisarz Spisowy w Koniecpolu ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych, związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

14.01.2021

Gmina Koniecpol działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz.U. z 2020r, poz. 471 z poźn. zm/ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży okres 21 dni od dnia 14.01.2021r. do dnia 03.02.2021r.

Pełna treść informacji (dokument PDF)

Apteki ogólnodostępne - rok 2021

13.01.2021

Uchwała nr XX/167/2020
Rady Powiatu Częstochowskiego
z dnia 17 grudnia 2020 roku

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu częstochowskiego w 2021 rokuOpublikował: Artur Wieczorek
Publikacja dnia: 23.04.2013
Podpisał: Artur Wieczorek
Dokument z dnia: 19.04.2013
Dokument oglądany razy: 102 525