bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Ogłoszenia

Pokaż aktualności z roku:

OBWIESZCZENIE

25.05.2023

Nr ROŚ.6220.1.2023.obw

Na podstawie art. 85 ust. 3 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol,

podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji oraz zawiadamia strony postępowania

o wydaniu w dniu 23.05.2023 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Opracowaniu kompleksowej dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę układu drogowego w Koniecpolu obejmującego następujące drogi: ul. Wesoła, Willowa, Topolowa, Bukowa, Akacjowa, Brzozowa i Jodłowa” stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

OBWIESZCZENIE

16.05.2023

Nr ROŚ.6220.5.2023.zaw

Na podstawie art. 61 § 4 i art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.), w związku z art. 74 ust. ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol
zawiadamia strony

 • o wszczęciu w dniu 02.03.2023 r. postępowania na wniosek DYNAMIK FILTR Nocoń i Wspólnicy Sp.J. z siedzibą 42-202 Częstochowa ul. Bór 139 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 2072 położonej w obrębie 0001 Koniecpol, miasto Koniecpol”,
 • uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Częstochowie i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Piotrkowie Trybunalskim o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,
 • możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań;

OBWIESZCZENIE

15.05.2023

Na podstawie art. 61 § 4 i art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.), w związku z art. 74 ust. ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

zawiadamia strony

 • o wszczęciu w dniu 13.01.2023 r. postępowania na wniosek PCWO ENERGY PROJECT SP. Z O.O. z siedzibą 00-113 Warszawa ul. Emilii Plater 53 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 91/3 w obrębie Rudniki Kolonia, Gmina Koniecpol”,
 • uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Częstochowie i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Piotrkowie Trybunalskim o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,
 • możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań;

OBWIESZCZENIE

12.05.2023

Nr IP.6733.2.2023

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 11.05.2023 r. została wydana decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na „Budowie centrum energetyki nawozowej na działce nr ewid. 8773 obręb 0001 w miejscowości Koniecpol, gmina Koniecpol, powiat częstochowski”.

W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się z wyżej wymienioną decyzją osobiście w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol w godzinach urzędowania.

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji

12.05.2023

Nr ROŚ.6220.3.2023.obw

Na podstawie art. 85 ust. 3 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol, podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji oraz zawiadamia strony postępowania o wydaniu w dniu 09.05.2023 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 73, obręb Stary Koniecpol, gmina Koniecpol” stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol

02.05.2023

o sprzedaży końcowej paliwa stałego

Na podstawie art. 11 ustawy o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw z dnia 14 kwietnia 2023r ogłasza się sprzedaż końcową paliwa stałego do dnia 31 lipca 2023 r. oraz informuje się, że:

 1. Termin składania wniosków o zakup – od 2 maja 2023 r. do 30 czerwca 2023 r.
 2. Szacunkowa ilość paliwa stałego przeznaczona do sprzedaży końcowej - 168 ton
 3. Cena za tonę paliwa stałego – 1 950,00 zł

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol
Ryszard Suliga

OBWIESZCZENIE

28.04.2023

Nr ROŚ.6220.8.2021/2023.zaw

Na podstawie art. 61 § 4 i art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.), w związku z art. 74 ust. ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

zawiadamia strony

 • o wszczęciu w dniu 22.06.2021 r. postępowania na wniosek Gminy Koniecpol z siedzibą 42-230 Koniecpol ul. Chrząstowska 6a w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Zagospodarowaniu terenów przyległych do zalewu w celu stworzenia bazy wypoczynkowo-turystycznej przy ul. Armii Krajowej w Koniecpolu”,
 • uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Częstochowie i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Piotrkowie Trybunalskim o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,
 • możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań;

OBWIESZCZENIE

28.04.2023

Nr ROŚ.6220.1.2023.zaw

Na podstawie art. 61 § 4 i art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.), w związku z art. 74 ust. ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

zawiadamia strony

 • o wszczęciu w dniu 10.01.2023 r. postępowania na wniosek P. Pawła Muzyka - pełnomocnika Gminy Koniecpol z siedzibą 42-230 Koniecpol ul. Chrząstowska 6a w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Opracowaniu kompleksowej dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę układu drogowego w Koniecpolu obejmującego następujące drogi gminne: ul. Wesoła, Willowa, Topolowa, Bukowa, Akacjowa, Brzozowa i Jodłowa",
 • uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Częstochowie i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Piotrkowie Trybunalskim o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,
 • możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań;

ZAWIADOMIENIE O MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY

18.04.2023

Nr IP.6733.2.2023

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.), zawiadamia się, że zostały zebrane dowody oraz materiały w postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na „Budowie centrum energetyki nawozowej na działce nr ewid. 8773 obręb 0001 w miejscowości Koniecpol, gmina Koniecpol, powiat częstochowski”.

OBWIESZCZENIE Wojewody Śląskiego

27.03.2023

dotyczy: postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w Gminie Koniecpol, obręb Michałów, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 649/1 o powierzchni 0,0117 ha, powstała z podziału działki nr 649

Pełna treść obwieszczenia (dokument PDF)

OBWIESZCZENIE

24.03.2023

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 23.03.2023 r. została wydana decyzja Nr 1/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na „Budowie Stacji Bazowej telefonii komórkowej Play o numerze CZE7011B wraz z kablową linią zasilającą na działce nr ewid. 1874 obręb Okołowice gm. Koniecpol”.

OBWIESZCZENIE

24.03.2023

Na podstawie art. 61 § 4 i art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.), w związku z art. 74 ust. ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

zawiadamia strony

 • o wszczęciu w dniu 6.02.2023 r. postępowania na wniosek firmy Elektrownia PV 111 Sp. z o.o. z siedzibą 02-566 Warszawa ul. Puławska 2, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 73, obręb Stary Koniecpol, gmina Koniecpol”
 • uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Częstochowie i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Piotrkowie Trybunalskim o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,
 • możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań;

Uproszczona oferta

20.03.2023

Gmina Koniecpol informuje, że wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego „Prowadzenie profilaktyki związanej z przeciwdziałaniem alkoholizmowi” tytuł zadania: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej ”.
Oferta - dokument PDF

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MiG KONIECPOL

14.03.2023

w sprawie ogłoszenie konsultacji społecznych

Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t. j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 485 z późn. zm.),

zawiadamia się, że

w dniu 14.03.2023 r. Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol nr 37/2023 ogłoszono przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Koniecpol.

ZAWIADOMIENIE O MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY

13.03.2023

Na podstawie art. 10 § l ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. póz. 2000 z późn. zm.), zawiadamia się, że zostały zebrane dowody oraz materiały w postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na „Budowie Stacji Bazowej telefonii komórkowej Play o numerze CZE7011B wraz z kablową linią zasilającą na działce nr ewid. 1874 obręb Okołowice grn. Koniecpol".Opublikował: Artur Wieczorek
Publikacja dnia: 23.04.2013
Podpisał: Artur Wieczorek
Dokument z dnia: 19.04.2013
Dokument oglądany razy: 129 472