bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Ogłoszenia

Pokaż aktualności z roku:

Protokół inwentaryzacyjny nr 1/2022

30.09.2022

Sporządzony w związku z zamiarem nabycia przez gminę Koniecpol w drodze komunalizacji niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w trybie art. 5 ust 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 roku Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 1990 r. Nr 32, poz. 191 z późn. zm.)

Protokół inwentaryzacyjny nr 1/2022 (dokument PDF)

OBWIESZCZENIE z dnia 22.09.2022 r

29.09.2022

Dyrektor Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim, na podstawie art. 401 ust. 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r., póz. 2233 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., póz. 735 ze zm.) zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rzeki Pilicy oraz przez wały przeciwpowodziowe telekomunikacyjnej linii kablowej w rurociągu osłonowym na dziatkach nr ewid. 1514/1, 330/1, 330/2 obr. Wąsosz i działkach nr ewid. 203/2, 206/1, 210/1, 214/1, 214/2 obr. Kuźnica Wąsowska oraz prowadzenie przez wody rzeki Pilicy (starorzecze rzeki Pilicy) telekomunikacyjnej linii kablowej w rurociągu osłonowym na działce nr ewid. 355 obr. Kuźnica Wąsowska, grn. Koniecpol, pow. częstochowski,woj. śląskie.

Pełna treść obwieszczenia (dokument PDF)

OBWIESZCZENIE o terminie polowań zbiorowych

23.09.2022

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol, działając na podstawie art. 42 ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 1683) informuje o terminie polowań zbiorowych na terenie obwodów łowieckich nr 17 i 138 dzierżawionych przez Koło Łowieckie "CHRZĄSTÓW" z siedzibą w Częstochowie ul. Koszalińska 17.

Pełna treść informacji (dokument PDF)

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji

22.09.2022

Nr ROŚ.6220.12.2022.obw.3
Na podstawie art. 85 ust. 3 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol, podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji oraz zawiadamia strony postępowania o wydaniu w dniu 22.09.2022 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Budowie zakładu biologicznego przetwarzania osadów ściekowych i innych odpadów organicznych zlokalizowanego w miejscowości Koniecpol", planowanego do realizacji na działkach ewidencyjnych o nr: 316/1, 317, 318, i 319 obręb Koniecpol.
Z przedmiotową decyzją oraz aktami sprawy, w tym opiniami organów współdziałających można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Koniecpolu - Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska - tel. kontaktowy 34 35 40 391, w godzinach pracy urzędu.
Zawiadomienie podano do publicznej wiadomości w dniu 22.09.2022 r. poprzez zamieszczenie na stronie bip.koniecpol.pl, zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń UMiG w Koniecpolu oraz w pobliżu miejsca realizacji planowanej inwestycji. Zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.


Sporz.M.Młyńska-Klimas

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (dokument PDF)

OBWIESZCZENIE

06.09.2022

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol podaje do publicznej wiadomości

informację o wydłużeniu terminu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa zakładu biologicznego przetwarzania osadów ściekowych i innych odpadów organicznych zlokalizowanego w miejscowości Koniecpol", planowanego do realizacji na działkach ewidencyjnych o nr: 316/1, 317, 318, i 319 obręb Koniecpol, do 13.09.2022 r.

Pełna treść obwieszczenia (dokument PDF)

OBWIESZCZENIE z dnia 25.08.2022 r

02.09.2022

WA.ZUZ.3.4210.1480.2022.MS

Dyrektor Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim, na podstawie art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r., póz. 2233 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., póz. 735 ze zm.) zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wody na jazie zlokalizowanym w 264+728 rzeki Pilicy oraz pobór wody do napełniania oraz wymiany wody zbiornika miejskiego z Kanału Koniecpol - Radoszewnica (Kanał Kopanka).

Pełna treść informacji (dokument PDF)

OBWIESZCZENIE o terminie polowań zbiorowych

18.08.2022

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol, działając na podstawie art. 42 ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 1683) informuje o terminie polowań zbiorowych na terenie obwodów łowieckich nr 16 i 30 dzierżawionych przez Koło Łowieckie "PONOWA" z siedzibą w Koniecpolu ul. Różana 11.

Pełna treść informacji (dokument PDF)

OBWIESZCZENIE

04.08.2022

Nr ROŚ.6220.12.2022.obw

Na podstawie art. 33 ust. 1 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2022 r., poz.1029 ze zm.),

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol podaje do publicznej wiadomości

informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa zakładu biologicznego przetwarzania osadów ściekowych i innych odpadów organicznych zlokalizowanego w miejscowości Koniecpol",

planowanego do realizacji na działkach ewidencyjnych o nr: 316/1, 317, 318, i 319 obręb Koniecpol.

REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA

04.08.2022

OBWIESZCZENIE
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
z dnia 01 sierpnia 2022 r.
nr WPN.6320.17.2022.ID

Zgodnie z art. 39 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. póz.1029) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Katowicach informuje, że opracowano projekty zarządzeń w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych (PZO) dla obszarów Natura 2000.

Pełna treść informacji (dokument PDF)

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

03.08.2022

BURMISTRZ MIASTA I GMINY
KONIECPOL
Nr IGN.6733.2.202

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022r., poz. 503) zawiadamia się, że w dniu 03.08.2022 r. została wydana decyzja Nr 2/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na "Budowie sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 857 obręb Radoszewnica oraz nr ewid. 213 obręb Łysiny gm. Koniecpol".

ZAWIADOMIENIE

26.07.2022

 Nr IGN.6733.2.2022

ZAWIADOMIENIE 

O MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zawiadamia się, że zostały zebrane dowody oraz materiały w postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na „Budowie sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 857 obręb Radoszewnica oraz nr ewid. 213 obręb Łysiny gm. Koniecpol”.

W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się ze zgromadzoną dokumentacją sprawy jak również wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol w godzinach urzędowania w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Sporz. M. Smus, tel. 34 3551-755

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

/-/
Ryszard Suliga

Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol zatwierdzająca podział nieruchomości

26.07.2022

dotyczy: podziału nieruchomości gruntowej w obrębie ewidencyjnym Koniecpol, jednostka ewidencyjna Koniecpol Miasto 

Pełna treść informacji - Decyzja Nr IGN.6831.15.2022.3 (dokument PDF)

Załącznik do decyzji (dokument PDF)

OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim

14.07.2022

dotyczy: wszczętego postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia
wodnoprawnego na usługi wodne.

Pełna treść informacji (dokument PDF)

OBWIESZCZENIE

07.07.2022

IFVIIIa.7570.8.56.2019

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) – (dalej zwana: kpa), w związku art. 113 ust. 7 i art. 118a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. – o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) oraz art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 176 ze zm.) zawiadamiam, że została wydana decyzja z dnia 5 lipca 2022 r., znak IFVIIIa.7570.8.56.2019 w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Koniecpol, obręb Koniecpol Stary, oznaczoną jako działka nr 1287/1 o pow. 0454 ha, powstałą z podziału działki nr 1287, która posiada nieuregulowany stan prawny.

OGŁOSZENIE STAROSTY CZĘSTOCHOWSKIEGO z 30 czerwca 2022 roku

05.07.2022

o sprostowaniu omyłki pisarskiej w ogłoszeniu z dnia  kwietnia 2022 r. o terminie i zasadach składania wniosków o potwierdzenie uprawnień do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Pękowiec gmina Koniecpol

W pierwszym zdaniu ogłoszenia wpisano wieś Kopaniny, zamiast Pękowiec.

W związku z powyższym przedłuża się termin składania wniosków, o których mowa w ogłoszeniu z dnia 5 kwietnia 2022 roku

- do 10 stycznia 2023 roku.

Z up. Starosty
Jan Miarzyński
WicestarostaOpublikował: Artur Wieczorek
Publikacja dnia: 23.04.2013
Podpisał: Artur Wieczorek
Dokument z dnia: 19.04.2013
Dokument oglądany razy: 119 699