bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Ogłoszenia

Pokaż aktualności z roku:

OBWIESZCZENIE o terminie polowań zbiorowych

30.09.2021

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol, działając na podstawie art. 42 ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 1683) informuje o terminie polowań zbiorowych na terenie obwodów łowieckich nr 16 i 139 dzierżawionych przez Koło Łowieckie „CHRZĄSTÓW” z siedzibą w Częstochowie ul. Koszalińska 17.
Pełna treść informacji (dokument PDF)

Zatwierdzenie taryfy na dostawę wody i odprowadzenie ścieków na terenie MiG Koniecpol

30.09.2021

W dniu 23-09-2021 r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wydał decyzję administracyjną o numerze WA.RZT.70.241.2021/5 zatwierdzającą taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Miasta i Gminy Koniecpol.

uproszczona oferta

20.09.2021

Gmina Koniecpol informuje, że wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym” tytuł zadania:

„Ja i mój świat - wyjazd warsztatowy Młodzieżowej Orkiestry Dętej Koniecpol”. (dokument PDF)

OBWIESZCZENIE o terminie polowań zbiorowych

14.09.2021

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol, działając na podstawie art. 42 ab ust. 2 ustawy ; dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz.U.z 2020 póz. 1683) informuje o terminie polowań zbiorowych na terenie obwodów łowieckich nr 15 i 29 dzierżawionych przez Koło Łowieckie „PONOWA" z siedzibą w Koniecpolu ul. Różana 11

Pełna treść informacji (dokument PDF)

OBWIESZCZENIE Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii

09.09.2021

dotyczy: zezwoleniu na realizacji inwestycji drogowej pn.: "Przebudowa
drogi wojewódzkiej nr 786 na odcinku od miejscowo św. Święta Anna do granicy województwa"

Pełna treść informacji (dokument PDF)

Decyzja Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii (dokument PDF)

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji odmawiającej udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

07.09.2021

Dyrektor Zarządu Zlewni w. Piotrkowie Trybunalskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na podstawie art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawd wodne (Dz. U. z 2021 r, póz. 624 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. „Ui .; 2021 r. póz. 735) zawiadamia strony postępowania, że została wydana decyzja znak: WA.ZUZ.3.4210.1282.2020.DŁ z dnia 27.08.2021 r., odmawiająca Panu Mariuszowi Suchanowskiemu udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie piętrzenia wód rzeki
Pilicy na jazie w km 255+360 jej biegu do rzędnej 221,60 m n. p. m.

Pełna treść informacji (dokument PDF)

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

07.09.2021

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U . z 2020r, poz. 1990 z poźn. zm) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Koniecpol przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na okres 21 dni tj. od dnia 06.09.2021r. do dnia 27.09.2021r.

Pełna treść informacji (dokument PDF)

OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy Włoszczowa

02.09.2021

dotyczy: wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie drogi powiatowej nr 0248T Gościencin —Silpia Mała".

Pełna treść informacji (dokument PDF)

OBWIESZCZENIE o terminie polowań zbiorowych

19.08.2021

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol, działając na podstawie art. 42 ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 1683) informuje o terminie polowań zbiorowych na terenie obwodów łowieckich nr 15 i 29 dzierżawionych przez Koło Łowieckie „PONOWA” z siedzibą w Koniecpolu ul. Różana 11.

Pełna treść informacji (dokument PDF)

Informacja o udzielonych w II kwartale 2021 roku umorzeniach

29.07.2021

Sporządzono na podstawie art.37 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)

Informuję, że w okresie od 01.04.2021 r. do 30.06.2021 r. Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol nie wydał decyzji o umorzeniu niepodatkowych należności budżetowych.

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol
Ryszard Suliga

OBWIESZCZENIE

27.07.2021

Dyrektor Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim, na podstawie art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2021, póz.624 ze zm.) w związku z art. 49 i 79a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U.z 2021 r. póz. 735 ze zm.) zawiadamia, iż zebrano całość materiałów i dowodów w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie piętrzenia wód rzeki Pilicy na jazie zlokalizowanym w km 255+360 jej biegu do rzędnej 221,60 m n. p. m i ustalenia rzędnych poziomu wody w poszczególnych stawach, poboru wód rz. Pilicy dla potrzeb obiektu stawowego "Okołowice" o łącznej powierzchni lustra wody 117,83 ha, odprowadzania wody ze stawów do rz. Pilicy i zatwierdzenia instrukcji gospodarowania wodą na jazie piętrzącym w Okołowicach, grn. Koniecpol, woj. śląskie.

Pełna treść obwieszczenia (plik PDF)

ZAWIADOMIENIE

08.07.2021

ZAWIADOMIENIE
REGIONALNEGO DYREKTORA
OCHRONY ŚRODOWISKA
W KATOWICACH
WOOŚ.442.1.2018.EJ.6
z 02 lipca 2021

Działając na podstawie art. 120 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. póz. 247 ze zm.) Regionalny
Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach informuje, ze strona słowacka przekazała
Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, opinię końcową z 24 marca 2021 r. nr 417/2021-
1.7/zg (15326/2021, 16328/2021) dotyczącą postępowania w sprawie oceny oddziaływania
na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn:
"Optymalizacja mocy przerobowych dla technologii przerobu i przygotowywania odpadów
radioaktywnych JAVYS, a.s. w miejscowości Jaslovske Bohunice".

O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publi

23.06.2021

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 22.06.2021 r. została wydana na rzecz Gminy Koniecpol z siedzibą ul. Chrząstowska 6A, 42-230 Koniecpol, działającej przez pełnomocnika Pana Pawła Pietralika prowadzącego działalność gospodarczą jako „EL-PP” Paweł Pietralik Stary Koniecpol, ul. Częstochowska 218, 42-230 Koniecpol decyzja Nr 1/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na „Budowie napowietrznej linii oświetlenia ulicznego przy ul. Żeromskiego w m. Koniecpol” na działkach nr ewid. 4/3, 4/5 i 4/6 obręb Koniecpol położonych w miejscowości Koniecpol, gm. Koniecpol.

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania

17.06.2021

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zawiadamiam, że na wniosek z dnia 11.05.2021 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne o ustalenie kolejnego okresu obowiązywania decyzji pozwolenia wodnoprawnego wydanej przez Starostę Częstochowskiego znak: OŚ.6341.52.2017.V-32 z dnia 31.08.2017 r. na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów podczyszczonych ścieków przemysłowych z zakładu przetwórstwa mięsa zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Koniecpolu poprzez zakładowe przyłącze kanalizacji sanitarnej włączone do zewnętrznej kanalizacji sanitarnej w ulicy Rzeczonej.

Pełna treść zawiadomienia (dokument PDF)

ZAWIADOMIENIE O MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY

11.06.2021

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) zawiadamia się, że zostały zebrane dowody oraz materiały w postępowaniu administracyjnym wszczętym na wniosek EL-PP Paweł Pietralik z siedzibą w Starym Koniecpolu, ul. Częstochowska 218, 42-230 Koniecpol działającego z pełnomocnictwa Gminy Koniecpol, 42-230 Koniecpol, ul. Chrząstowska 6A w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na „Budowie napowietrznej linii oświetlenia ulicznego przy ul. Żeromskiego w m. Koniecpol” na działkach nr ewid. 4/3, 4/5 i 4/6 obręb Koniecpol położonych w miejscowości Koniecpol, gm. Koniecpol.Opublikował: Artur Wieczorek
Publikacja dnia: 23.04.2013
Podpisał: Artur Wieczorek
Dokument z dnia: 19.04.2013
Dokument oglądany razy: 108 574