bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Ogłoszenia

Pokaż aktualności z roku:

Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol

17.05.2024

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol
z a t w i e r d z a

podział nieruchomości gruntowej o nieuregulowanym stanie prawnym (w ewidencji gruntów widnieje wpis: władanie, brak księgi wieczystej), oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer ewidencyjny 246 o powierzchni 2,1157 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Koniecpol, jednostka ewidencyjna Koniecpol Miasto.

Pełna treść decyzji (dokument PDF)

OBWIESZCZENIE Wojewody Śląskiego

16.05.2024

dotyczy: ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Koniecpol, obręb Koniecpol Stary, oznaczoną jako działka nr 1034/1 o pow. 0,0007 ha oraz 1034/2 o pow. 0,0004 ha powstałe z podziału działki nr 1034.

Pełna treść obwieszczenia (dokument PDF)

OBWIESZCZENIE Starosty Częstochowskiego

15.05.2024

Starosta Częstochowski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, zgodnie
z przepisami art. 49, art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (tj. Dz. U. 2024, póz. 572), art. 5 ustawy z dnia 13 lipca 2023 r.
o szczególnych rozwiązaniach dotyczących regulacji stanu prawnego niektórych dróg
ogólnodostępnych (Dz. U. 2023, póz. 1722) oraz z art. 113. ust. 6, 7, art. 118a ust. 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. z 2023r., póz.344z późn. zm.)

zawiadamia

że z dniem 22 marca 2024 r. na wniosek Gminy Koniecpol nr GN.6825.9.2024.1 z dnia 18 marca 2024 r., wszczęte zostało postępowanie w sprawie nabycia przez Gminę Koniecpol prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej w ewidencji gmntów i budynków jako działka nr 1176 o pow. 0,0121 ha, obręb Koniecpol, gmina Koniecpol, stanowiącej pas drogi ogólnodostępnej.

Pełna treść obwieszczenia (dokument PDF)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY KONIECPOL

13.05.2024

o przystąpieniu do sporządzenia:
1) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rolnych po łożonych w rejonie ul. Mickiewicza w Koniecpolu,
2) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rolnych po łożonych w rejonie ul. Orzechowej w Starym Koniecpolu.

Pełna treść obwieszczenia (dokument PDF)

Informacja GN.6831.26.2024

29.04.2024

o zamiarze wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie podziału
nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Zgodnie z art. 97a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.)

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

informuje o zamiarze wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, w rejestrze gruntów i budynków oznaczonej jako działka nr ewid. 1950/2 o powierzchni 1,1523 ha położonej w obrębie Koniecpol, jednostka ewidencyjna Koniecpol Miasto, powiat częstochowski, województwo śląskie, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta.

Pełna treść informacji (dokument PDF)

OBWIESZCZENIE Starosty Częstochowskiego

23.04.2024

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej

dotyczy: wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Przebudowa l rozbudowa układu drogowego w Koniecpolu obejmującego następujące drogi gminne: ul. Wesoła, Willowa, Topolowa, Bukowa, Akacjowa, Brzozowa i Jodłowa".

Pełna treść obwieszczenia (dokument PDF)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY KONIECPOL

22.04.2024

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rolnych położonych w rejonie ul. Borkowej w Radoszewnicy oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. planu

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

17.04.2024

GN.6831.2.2024.1
Koniecpol, 15.04.2024 r

Zgodnie z art. 61 §1 i §4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) w związku z art. 97a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

zawiadamia

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie podziału nieruchomości położonej w obrębie Koniecpol, jednostka ewidencyjna Koniecpol Miasto oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 246 o powierzchni 2,1157 ha, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta.

Informacja GN.6831.22.2024

12.04.2024

Informacja
o zamiarze wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie podziału
nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Zgodnie z art. 97a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.)

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

informuje o zamiarze wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, w rejestrze gruntów i budynków oznaczonych jako działka nr ewid. 8594 o powierzchni 0,2615 ha oraz nr ewid. 9098 o powierzchni 0,9721 ha położonych w obrębie Koniecpol, jednostka ewidencyjna Koniecpol Miasto, powiat częstochowski, województwo śląskie, dla których nie jest prowadzona księga wieczysta.

OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach

11.04.2024

nr WPN.6320.14.2023.ID

dotyczy: projektu zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Suchy Młyn PLH240016, położonego na terenie gmin Koniecpol, Szczekociny, Lelów.

Pełna treść obwieszczenia (dokument PDF)

OBWIESZCZENIE Wojewody Śląskiego

10.04.2024

dotyczy: ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Koniecpol, obręb Michałów, oznaczoną jako działka nr 649/1 o powierzchni 0,0117 ha, powstałą z podziału działki nr 649.

Pełna treść obwieszczenia (dokument PDF)

OBWIESZCZENIE Starosty Częstochowskiego

02.04.2024

dotyczy: wydana decyzja nr 3/2024/ZRID o zezwoleniu na realizację Inwestycji drogowej pn.: "Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w Koniecpolu, ul. Leśnej".

Pełna treść obwieszczenia (dokument PDF)

Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol

20.03.2024

GN.6831.30.2023.2

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol
zatwierdza

podział nieruchomości gruntowej o nieuregulowanym stanie prawnym (w ewidencji gruntów widnieje wpis: władanie, brak księgi wieczystej), oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer ewidencyjny 67 o powierzchni 1,2575 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Wąsosz, jednostka ewidencyjna Koniecpol Gmina.

Z działki numer ewidencyjny 67 wydziela się:
> działkęnr ewid. 67/1 o powierzchni 0,1411 ha,
> działkęnr ewid. 67/2 o powierzchni 1,1164 ha,
zgodnie z mapą z projektem podziału stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji.

Pełna treść decyzji (dokument PDF)

Mapa dostępna do wglądu w UMiG Koniecpol, pok. 15A.

OBWIESZCZENIE Wojewody Śląskiego

19.03.2024

IFVIIIa.7570.8.145.2019

w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną za nieruchomość położoną w gminie Koniecpol, obręb Michałów, oznaczoną jako działka nr 682/1 o powierzchni 0,0055 ha, powstałą z podziału działki nr 682

Pełna treść obwieszczenia (dokument PDF)Opublikował: Artur Wieczorek
Publikacja dnia: 23.04.2013
Podpisał: Artur Wieczorek
Dokument z dnia: 19.04.2013
Dokument oglądany razy: 142 449