bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Ogłoszenia

Pokaż aktualności z roku:

OBWIESZCZENIE o terminie polowań zbiorowych

02.10.2023

ROŚ.6150.5.2023.1

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol, działając na podstawie art. 42 ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 1173) informuje o terminie polowań zbiorowych na terenie obwodów łowieckich nr 16 i 30 dzierżawionych przez Koło Łowieckie "PONOWA" z siedzibą w Koniecpolu ul. Różana 11.

Terminarz polowań zbiorowych Koła Łowieckiego "PONOWA" w sezonie 2023/2024 (dokument PDF)

OBWIESZCZENIE o terminie polowań zbiorowych

02.10.2023

ROŚ.6150.4.2023.1

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol, działając na podstawie art. 42 ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U. 2022 poz. 1173 z późn. zm.) informuje o terminie polowań zbiorowych na terenie obwodu łowieckiego nr 18 dzierżawionego przez Koło Łowieckie „LIS”, z siedzibą w Dąbrowie Zielonej, Nowa Wieś 26A.

Terminarz polowań zbiorowych Koła Łowieckiego "LIS" w sezonie 2023/2024 (dokument PDF)

Informacja

22.09.2023

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol oraz
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Częstochowie informują,

że w dniach 23 - 27 października 2023 r. na terenie województwa świętokrzyskiego
prowadzona będzie akcja ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

OBWIESZCZENIE o terminie polowań zbiorowych

22.09.2023

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol, działając na podstawie art. 42 ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 1683) informuje o terminie polowań zbiorowych na terenie obwodów łowieckich nr 17 i 138 dzierżawionych przez Koło Łowieckie „CHRZĄSTÓW” z siedzibą w Częstochowie ul. Koszalińska 17.

Pełna treść informacji (dokument PDF)

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji

23.08.2023

Nr ROŚ.6220.10.2023.obw.2
Na podstawie art. 85 ust. 3 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol, podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji oraz zawiadamia strony postępowania o wydaniu w dniu 23.08.2023 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Rekultywacji kwatery nr I składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Radoszewnica, gmina Koniecpol” stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Decyzja Starosty Częstochowskiego

21.08.2023

dot.: ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Pękowiec,
obręb ewidencyjny Piasi, jednostka ewidencyjna Koniecpol Gmina,

Pełna treść decyzji (dokument PDF)

OBWIESZCZENIE o terminie polowań zbiorowych

17.08.2023

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol, działając na podstawie art. 42 ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 1683) informuje o terminie polowań zbiorowych na terenie obwodów łowieckich nr 16 i 30 dzierżawionych przez Koło Łowieckie „PONOWA” z siedzibą w Koniecpolu ul. Różana 11.

Pełna treść informacji (dokument PDF)

OBWIESZCZENIE z dnia 4.08.2023 r

17.08.2023

Dyrektor Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim, na podstawie art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2022 r., póz. 2625 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.J. Dz.U. z 2023 r., póz. 775 ze zm.), zawiadamia, iż zebrano całość materiałów i dowodów w prowadzonym na wniosek z dnia 29.07.2022 r. postępowaniu administracyjnym w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne polegające na piętrzeniu wód rzeki Pilicy w km 255+360 oraz ich pobór i wykorzystanie dla potrzeb hodowli ryb w gospodarstwie rybackim Okołowice.

Pełna treść obwieszczenia (dokument PDF)

Pełna treść obwieszczenia (dokument PDF)

OBWIESZCZENIE

11.08.2023

z dnia 07.08.2023 r.

WA.ZUZ.3.4210.180.2023.DM

Dyrektor Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim, na podstawie art. 401 ust. 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2022 r. póz.2625 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 r. póz. 775 ze zm.), zawiadamia, że została wydana decyzja, którą udzielono pozwolenia wodnoprawnego na budowę rowów przydrożnych, budowę wylotów kanalizacji deszczowej (szt. 2) do rowów przydrożnych oraz odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do urządzeń wodnych (rowów przydrożnych) z pasa drogowego drogi gminnej
- ul. Leśnej w Koniecpolu.

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji

04.08.2023

Na podstawie art. 85 ust. 3 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol, podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji oraz zawiadamia strony postępowania o wydaniu w dniu 31.07.2023 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Budowie i eksploatacji zespołu farm fotowoltaicznych o mocy do 4,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ew. 925, 926, 927, 931, 932, 933, 934/1 i 934/2, obręb Radoszewnica, gmina Koniecpol” stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MiG KONIECPOL

01.08.2023

Nr ROŚ.6220.10.2023.zaw

Na podstawie art. 61 § 4 i art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.), w związku z art. 74 ust. ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol
zawiadamia strony

  • o wszczęciu w dniu 16.06.2023 r. postępowania na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Koniecpolu Sp. z o.o. z siedzibą 42-230 Koniecpol ul. Zachodnia 30/40 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rekultywacji kwatery nr I składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Radoszewnica, gmina Koniecpol”,,
  • uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Częstochowie i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Piotrkowie Trybunalskim o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,
  • możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań;

Informacja GN.6845.I.17.2023

19.07.2023

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.)

informuje,

że w dniu 19.07.2023 roku zostały ogłoszone I ustne przetargi nieograniczone na dzierżawę nieruchomości rolnych położonych w obrębie Koniecpol, stanowiącej własność Gminy Koniecpol pod sygnaturami GN.6845.I.17.2023.I, GN.6845.I.17.2023.II i GN.6845.I.17.2023.III

Informacja GN.6840.8.2023.1

19.07.2023

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.)

informuje,

że został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie Gminy Koniecpol Zarządzeniem nr 127/2023 z dnia 19 lipca 2023 roku.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego został wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie UMiG i zamieszczony na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol. Wykaz obejmuje nieruchomość położoną w obrębie Zaróg, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer ewid. 610.

Sporządziła:
M. Kolan,
tel. 34 3551 881 wew. 121

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji

29.06.2023

Na podstawie art. 85 ust. 3 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1094  ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol, podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji  oraz zawiadamia strony postępowania o wydaniu w dniu 23.06.2023 r. decyzji   o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 91/3   w obrębie Rudniki Kolonia, Gmina Koniecpol” stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania  na środowisko.

OBWIESZCZENIE z dnia 20.06.2023 r

28.06.2023

Dyrektor Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim, na podstawie art. 401 ust. 8 ustawy
z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2022 r. póz.2625 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 r. póz. 775 ze zm.), zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na budowęrowów przydrożnych, budowę wylotów kanalizacji deszczowej (szt. 2) do rowów przydrożnych oraz odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do urządzeń wodnych (rowów przydrożnych) z pasa drogowego drogi gminnej - ul. Leśnej w Koniecpolu.

Lokalizacja: dz. nr ewid. 8941, 1287/3, 1254/4, 1615 obręb 0001 Koniecpol, grn. Koniecpol,
pow. częstochowski, woj. śląskie.

Pełna treść informacji (dokument PDF)Opublikował: Artur Wieczorek
Publikacja dnia: 23.04.2013
Podpisał: Artur Wieczorek
Dokument z dnia: 19.04.2013
Dokument oglądany razy: 133 684