bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 09.08.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: dodanie informacji

Uchwały Rady Miejskiej w Koniecpolu - kadencja 2018 - 2023

Sesja Nr XII/2019 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 08.08.2019 r.

Uchwała Nr XII/91/2019
w sprawie zmiany uchwały nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok

Uchwała Nr XII/92/2019
w sprawie zmiany uchwały nr VIII/60/2019 z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta i gminy Koniecpol na lata 2011-2032

Uchwała Nr XII/93/2019
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Koniecpol oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku

Uchwała Nr XII/94/2019
w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr VI/40/11 z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad obniżania tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów szkół i przedszkoli, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin


Sesja Nr XI/2019 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 25.06.2019 r.

Uchwała Nr XI/74/2019
w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol

Uchwała Nr XI/75/2019
w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Koniecpol za 2018 rok

Uchwała Nr XI/76/2019
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiej Przychodni Rejonowej w Koniecpolu za 2018 rok

Uchwała Nr XI/77/2019
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Koniecpol absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok

Uchwała Nr XI/78/2019
w sprawie zmiany uchwały nr III/21/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2019–2030

Uchwała Nr XI/79/2019
w sprawie zmiany uchwały nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok

Uchwała Nr XI/80/2019
w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników

Uchwała Nr XI/81/2019
w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Koniecpol

Uchwała Nr XI/82/2019
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 letnie i młodsze w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Koniecpol

Uchwała Nr XI/83/2019
w sprawie nadania nazwy ulicy w Radoszewnicy

Uchwała Nr XI/84/2019
w sprawie zaliczenia dróg i ulic do kategorii dróg gminnych w Gminie Koniecpol

Uchwała Nr XI/85/2019
w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/63/2019 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 25 kwietnia 2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Nad Strugą w Koniecpolu

Uchwała Nr XI/86/2019
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Koniecpol

Uchwała Nr XI/87/2019
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części działki niezabudowanej położonej w Koniecpolu oznaczonej numerem ewidencyjnym 1876/3 obręb Koniecpol z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania działek sąsiednich, w trybie przetargu ograniczonego

Uchwała Nr XI/88/2019
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Koniecpolu przy ulicy Łąkowej oznaczonych numerem ewidencyjnym 3737 oraz 3738/1 obręb Koniecpol w trybie przetargowym

Uchwała Nr XI/89/2019
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Starym Koniecpolu oznaczonych numerem ewidencyjnym 467, 547, 976, 916 obręb Stary Koniecpol w trybie przetargowym

Uchwała Nr XI/90/2019
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej obciążającej działkę numer 2480/2 o powierzchni 0,6510 ha objętej KW CZ1M/00060059/8, prawem przejazdu i przechodu zgodnie z załącznikiem graficznym, na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości oznaczonych jako działki numer: 3199/1, 3200/1, 3199/3, 3200/8


Sesja Nr X/2019 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 23.05.2019 r.

Uchwała Nr X/72/2019
w sprawie zmiany uchwały nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok

Uchwała Nr X/73/2019
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Koniecpol


Sesja Nr IX/2019 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 25.04.2019 r.

Uchwała Nr IX/61/2019
w sprawie zmiany uchwały nr III/21/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2019–2030

Uchwała Nr IX/62/2019
w sprawie zmiany uchwały nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok

Uchwała Nr IX/63/2019
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Nad Strugą w Koniecpolu

Uchwała Nr IX/64/2019
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Żeromskiego w Koniecpolu

Uchwała Nr IX/65/2019
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Armii Krajowej w Koniecpolu

Uchwała Nr IX/66/2019
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie sprzedaży działek niezabudowanych położonych w Koniecpolu przy ul. Wąskiej, oznaczonych numerem ewidencyjnym 3229/55, 3229/39 oraz 3229/14 w trybie przetargowym - ograniczonym skierowanym do właścicieli nieruchomości sąsiednich, na poprawę warunków zagospodarowania tych nieruchomości

Uchwała Nr IX/67/2019
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie sprzedaży działek niezabudowanych położonych w Koniecpolu przy ul. Rzecznej oznaczonych numerem ewidencyjnym 1507/37 oraz 1288/3 w trybie przetargowym

Uchwała Nr IX/68/2019
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości położonych w Koniecpolu przy ul. Rzecznej oznaczonych numerem ewidencyjnym 1472, 1473 oraz 1474 w trybie przetargowym

Uchwała Nr IX/69/2019
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie sprzedaży działek niezabudowanych położonych w Koniecpolu przy ul. Armii Krajowej oznaczonych numerem ewidencyjnym 3200/7, 2571/3 oraz 2571/4 w trybie przetargowym

Uchwała Nr IX/70/2019
w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/50/2019 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 25 lutego2019 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, i wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr IX/71/2019
w sprawie uchylenia Uchwały nr V/45/2019 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 7 lutego 2019 roku w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejska Przychodni Rejonowa w Koniecpolu


Sesja Nr VIII/2019 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 08.04.2019 r.

Uchwała Nr VIII/60/2019
w sprawie zmiany uchwały nr LVIII/419/18 z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta i gminy Koniecpol na lata 2011-2032


Sesja Nr VII/2019 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 07.03.2019 r.

Uchwała Nr VII/51/2019
w sprawie: zmiany uchwały nr III/21/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2019–2030

Uchwała Nr VII/52/2019
w sprawie: zmiany uchwały nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok

Uchwała Nr VII/53/2019
w sprawie: zmiany uchwały nr VI/35/15 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Uchwała Nr VII/54/2019
w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Koniecpol

Uchwała Nr VII/55/2019
w sprawie: zmiany uchwały nr IV/19/14 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Koniecpol, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Koniecpol oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Uchwała Nr VII/56/2019
w sprawie: powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejska Przychodnia Rejonowa w Koniecpolu

Uchwała Nr VII/57/2019
w sprawie: rozpatrzenia protestu wyborczego mieszkańców sołectwa Wąsosz

Uchwała Nr VII/58/2019
w sprawie: rozpatrzenia skargi na Kierownika MGOPS w Koniecpolu

Uchwała Nr VII/59/2019
w sprawie: rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol


Sesja Nr VI/2019 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 25.02.2019 r.

Uchwała Nr VI/50/2019
w sprawie: poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, i wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso


Sesja Nr V/2019 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 7.02.2019 r.

Uchwała Nr V/38/2019
w sprawie: zmiany uchwały nr III/21/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2019-2030

Uchwała Nr V/39/2019
w sprawie: zmiany uchwały nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok

Uchwała Nr V/40/2019
w sprawie: zmiany Uchwały Nr VI/35/15 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Uchwała Nr V/41/2019
w sprawie: zmiany uchwały XXXIX/267/17 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie podziału sołectwa Aleksandrów-Michałów na dwa odrębne sołectwa: Aleksandrów i Michałów

Uchwała Nr V/42/2019
w sprawie: zmiany uchwały nr II/7/2018 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej

Uchwała Nr V/43/2019
w sprawie: zmiany uchwały nr II/11/2018 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Finansów, Budżetu, Inicjatyw Gospodarczych i Ładu Przestrzennego

Uchwała Nr V/44/2019
w sprawie: zmiany uchwały nr LX/432/18 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty

Uchwała Nr V/45/2019
w sprawie: zmiany Uchwały nr XLVII/334/17 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejska Przychodni Rejonowa w Koniecpolu

Uchwała Nr V/46/2019
w sprawie: zmiany uchwały Nr LX/428/18 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Koniecpol

Uchwała Nr V/47/2019
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Armii Krajowej w Koniecpolu

Uchwała Nr V/48/2019
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie drogi publicznej łączącej ul. Mickiewicza i ul. Słowackiego w Koniecpolu

Uchwała Nr V/49/2019
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Marii i Zuzanny Gruszeckich w Koniecpolu


Sesja Nr IV/2019 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 24.01.2019 r.

Uchwała Nr IV/34/2019
w sprawie: zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich

Uchwała Nr IV/35/2019
w sprawie: zmiany uchwały nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok

Uchwała Nr IV/36/2019
w sprawie: przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych" na 2019 rok
Załącznik nr 1 - GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2019 ROK
Załącznik nr 2 - Plan rzeczowo-finansowy wraz z harmonogramem realizacji zadania

Uchwała Nr IV/37/2019
w sprawie: przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii" na 2019 rok
Załącznik nr 1 - GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2019 ROK


Sesja Nr III/2018 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 28.12.2018 r.

Uchwała Nr III/18/2018
w sprawie: zmiany uchwały nr XLIX/342/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2030

Uchwała Nr III/19/2018
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XLIX/340/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku

Uchwała Nr III/20/2018
w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Koniecpol na rok 2019

Uchwała Nr III/21/2018
w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2019-2030

Uchwała Nr III/22/2018
w sprawie: zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki

Uchwała Nr III/23/2018
w sprawie: zmiany uchwały nr LVII/418/18 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie emisji obligacji Gminy Koniecpol oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Uchwała Nr III/24/2018
w sprawie: zmiany uchwały nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 06 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Koniecpolu

Uchwała Nr III/25/2018
w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie zasiłku celowego w postaci świadczenia pieniężnego przeznaczonego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

Uchwała Nr III/26/2018
w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w postaci posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych poniesionych przez gminę dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Uchwała Nr III/27/2018
w sprawie: ustanowienia wieloletniego programu osłonowego "Pomoc Gminy Koniecpol w zakresie dożywiania" na lata 2019-2023

Uchwała Nr III/28/2018
w sprawie: przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok

Uchwała Nr III/29/2018
w sprawie: przyjęcia planu pracy Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa na 2019 roku

Uchwała Nr III/30/2018
w sprawie: przyjęcia planu pracy Komisji Spraw Społecznych i Przestrzegania Prawa na 2019 roku

Uchwała Nr III/32/2018
w sprawie: przyjęcia planu pracy Komisji Finansów, Budżetu, Inicjatyw Gospodarczych i Ładu Przestrzennego na 2019 rok

Uchwała Nr III/31/2018
w sprawie: nadania statutu sołectwu Teresów

Uchwała Nr III/33/2018
w sprawie: przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Koniecpol z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019
Załącznik nr 1: PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA I GMINY KONIECPOL Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2019


Sesja Nr II/2018 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 6.12.2018 r.

Uchwała Nr II/3/2018
w sprawie: zmiany uchwały nr XLIX/342/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2030

Uchwała Nr II/4/2018
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XLIX/340/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku

Uchwała Nr II/5/2018
w sprawie: zmiany uchwały nr LVII/418/18 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie emisji obligacji Gminy Koniecpol oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Uchwała Nr II/6/2018
w sprawie: zmiany Uchwały nr L/355/18 z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Koniecpolu nr LI/372/18 z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały nr L/355/18 z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki oraz Uchwałą Rady Miejskiej w Koniecpolu nr LIV/392/18 z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr L/355/18 z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki zmienionej uchwałą nr LI/372/18 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie zmiany uchwały nr L/355/18 z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki

Uchwała Nr II/7/2018
w sprawie: powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej

Uchwała Nr II/8/2018
w sprawie: powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Uchwała Nr II/9/2018
w sprawie: powołania składu osobowego Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Uchwała Nr II/10/2018
w sprawie: powołania składu osobowego Komisji Spraw Społecznych i Przestrzegania Prawa

Uchwała Nr II/11/2018
w sprawie: powołania składu osobowego Komisji Finansów, Budżetu, Inicjatyw Gospodarczych i Ładu Przestrzennego

Uchwała Nr II/12/2018
w sprawie: ustalenia wysokości wynagrodzenia miesięcznego dla Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol

Uchwała Nr II/13/2018
w sprawie: ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Koniecpolu

Uchwała Nr II/14/2018
w sprawie: ustalenia wysokości diety dla sołtysów z terenu Gminy Koniecpol

Uchwała Nr II/15/2018
w sprawie: zmiany uchwały Nr 68/IX/2003 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 07 sierpnia 2003 roku w sprawie uchwalenia statutów sołectw

Uchwała Nr II/16/2018
w sprawie: zmiany uchwały XXXIX/267/17 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie podziału sołectwa Aleksandrów-Michałów na dwa odrębne sołectwa: Aleksandrów i Michałów

Uchwała Nr II/17/2018
w sprawie: określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Koniecpol


Sesja Nr I/2018 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 22.11.2018 r.

Uchwała Nr I/1/2018
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koniecpolu

Uchwała Nr I/2/2018
w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w KoniecpoluOpublikował: Artur Wieczorek
Publikacja dnia: 09.08.2019
Podpisał: Aneta Chrzuszcz
Dokument z dnia: 27.11.2018
Dokument oglądany razy: 2 799