bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 04.12.2013, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: poprawka

Miasto i Gmina Koniecpol

Gmina miejsko-wiejska (kod terytorialny: 240406)

adres:
Urząd Miasta i Gminy w Koniecpolu
ul. Chrząstowska 6A
42-230 Koniecpol
województwo: śląskie
powiat: częstochowski

w internecie:
www:
www.koniecpol.pl
BIP: bip.koniecpol.pl

 telefony:
centrala: +48 34 3551-881 do 884
sekretariat: +48 34 3608084

 fax:
oficjalny+48 34 3551756
kryzysowy: +48 34 3787677

e-mail:
oficjalny: umig@koniecpol.pl
awaryjny: koniecpol@gminy.pl

dane Urzędu:
NIP Urzędu: 949-00-47-604 (zaświadczenie)
NIP Gminy: 9492189567 (od 01.01.2012r.) (zaświadczenie)

REGON Urzędu: 000523809 (zaświadczenie)
REGON Gminy: 151397990 (zaświadczenie)

konta bankowe (BS Koniecpol):
ogólne (podatki, opłaty skarbowe):  25 8276 0003 2000 0000 0635 0001
wadia i zabezpieczenia: 62 0000 0000 0000 0000 0000 0014

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol: Józef Kałuża (zaświadczenie)
Przewodniczący Rady Miejskiej: Mieczysław Duda
Zastępca Burmistrza: Janusz Stypka
Sekretarz: Jerzy Maszewski
Skarbnik: Jadwiga Gwara (zaświadczenie)

Godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30Aktualności

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania

15.04.2021

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zawiadamiam, że na wniosek z dnia 15.01.2021 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie podczyszczonych ścieków przemysłowych
zawierających niektóre substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu.

Pełna treść zawiadomienia (dokument PDF)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania, uzyskaniu opinii organów współdziałających

13.04.2021

BURMISTRZ MIASTA I GMINY KONIECPOL
Nr ROŚ.6220.2.2021.zaw


OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 4 i art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) , w związku z art. 74 ust. ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

OBWIESZCZENIE

02.04.2021

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 49, art. 10 § l oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. póz. 256 z poza. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. póz. 293 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 29.03.2021 r. zostało wszczęte na wniosek EL-PP Paweł Pietralik z siedzibą w Starym Koniecpolu, ul. Częstochowska 218, 42-230 Koniecpol działającego z pełnomocnictwa Gminy Koniecpol, 42-230 Koniecpol, ul. Chrząstowska 6A,postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na "Budowie napowietrznej linii oświetlenia ulicznego przy ul. Zeromskiego w m. Koniecpol" na działkach tu ewid. 4/3, 4/4 obręb Koniecpol położonych w miejscowości Koniecpol, grn.Koniecpol.

W związku z powyższym informuję, strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy osobiście - po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty, mają możliwość składania uwag i wniosków w powyższej sprawie na piśmie, a także za pomocą poczty elektronicznej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol w godzinach urzędowania lub drogą elektroniczną na adres: umig@koniecpol.pl w terminie do 23.04.2021r.

Zawiadomienie podano do publicznej wiadomości w dniu 02.04.2021 r. i uważa się za dokonane po upływie 14 dni tj. 16.04.2021r.

Sporz. M.Smus, tel. 343551-755
Dowiadomości:
1. Tablica ogłoszeń
2. BIP Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol
3. a/a

Decyzja Starosty Częstochowskiego

02.04.2021

Częstochowa, dnia 01.04.2021 r.

GK.6821.1.17.2020

Na podstawie art. 150 § 1 i art. 151 § 1 pkt 2, w związku z art. 145 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. 2021.187), zwanej dalej Kpa, oraz art. 8a pkt 5 i art. 8o ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych ( t. j. Dz. U. 2016. 703), zwanej dalej ustawą, po przeprowadzeniu z urzędu postępowania dotyczącego wznowienia postępowania w sprawie zakończonej ostateczną decyzją Starosty Częstochowskiego GK.6821.1.4.2020 z dnia 25.07.2019 roku,

uchylam

własna decyzję GK.6821.1.4.2019 z dnia 25.07.2019 roku o ustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej dawnej wsi Przysieka, obecnie część obrębu ewidencyjnego Koniecpol Miasto, wykaz obszarów gospodarstw przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie,

i ustalam

wykaz uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Przysieka, obecnie część obrębu ewidencyjnego Koniecpol, oraz wykaz obszaru gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów w tej wspólnocie, wykazanych w załączniku nr 1 i nr 2 do niniejszej decyzji.

Informacja

31.03.2021

Informacja o podstawowej kwocie dotacji, statystycznej liczbie uczniów i wskaźniku zwiększającym I aktualizacja obowiązuje od l kwietnia 2021 r.

Pełna treść informacji (dokument PDF)

Informacja

18.03.2021

Gmina Koniecpol informuje, że wpłynęła uproszczona oferta na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenie profilaktyki związanej z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, tytuł zadania:

"Organizacja zajęć sportowo-edukacyjnych"

OGŁOSZENIE

11.03.2021

BURMISTRZ MIASTA I GMINY KONIECPOL ZWOŁUJE ZEBRANIE WIEJSKIE W CELU PRZEPROWADZENIA WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH

Dla wyboru Sołtysa Sołectwa Aleksandrów
na dzień 19 marca 2021 r. (piątek).

Ogłoszenie

01.03.2021

dotyczące wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej dawnej wsi Przysieka, obecnie obręb ewidencyjny Koniecpol Miasto.

Pełna treść informacji (dokument PDF)Opublikował: Artur Wieczorek
Publikacja dnia: 04.12.2013
Podpisał: Artur Wieczorek
Dokument z dnia: 09.05.2013
Dokument oglądany razy: 18 758