bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Miasto i Gmina Koniecpol

Gmina miejsko-wiejska (kod terytorialny: 240406)

adres:
Urząd Miasta i Gminy w Koniecpolu
ul. Chrząstowska 6A
42-230 Koniecpol
województwo: śląskie
powiat: częstochowski
kod TERYT: 2404063

w internecie:
www:
www.koniecpol.pl
BIP: bip.koniecpol.pl

 telefony:
centrala: +48 34 3551-881 do 884
sekretariat: +48 34 3551-150

 fax:
oficjalny+48 34 3551756
kryzysowy: +48 34 3787677

e-mail:
oficjalny: umig@koniecpol.pl
awaryjny: koniecpol@gminy.pl

dane Urzędu:
NIP Urzędu: 949-00-47-604 (zaświadczenie)
NIP Gminy: 9492189567 (od 01.01.2012r.) (zaświadczenie)

REGON Urzędu: 000523809 (zaświadczenie)
REGON Gminy: 151397990 (zaświadczenie)

konta bankowe (BS Koniecpol):
25 8276 0003 2000 0000 0635 0001 - ogólne (podatki, opłaty skarbowe)
14 8276 0003 2000 0000 0635 0199 - opłaty za odpady komunalne
62 8276 0003 2000 0000 0635 0014 - wadia i zabezpieczenia
87 8276 0003 2000 0000 0635 0146 - budowa wodociągu

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol: Ryszard Suliga (zaświadczenie)
Przewodnicząca Rady Miejskiej: Aneta Chrzuszcz (Uchwała Nr I/1/2018)
Skarbnik: Monika Starczewska (Uchwała Nr XXXV/240/16)
Upoważnienie do kontrasygnaty
Sekretarz: Sebastian Musiał

Godziny pracy Urzędu:
7:30 - 15:30 - poniedziałek, wtorek, środa
7:30 - 17:00 - czwartek
7:30 - 14:00 - piątek

Elektroniczna komunikacja:

  • ePUAP - adres skrzynki: /UMiGKoniecpol/EOD
  • SEKAP - ścieżka dostępu: Urzędy » Gminy » I-K » KoniecpolAktualności

ZAWIADOMIENIE

08.07.2021

ZAWIADOMIENIE
REGIONALNEGO DYREKTORA
OCHRONY ŚRODOWISKA
W KATOWICACH
WOOŚ.442.1.2018.EJ.6
z 02 lipca 2021

Działając na podstawie art. 120 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. póz. 247 ze zm.) Regionalny
Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach informuje, ze strona słowacka przekazała
Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, opinię końcową z 24 marca 2021 r. nr 417/2021-
1.7/zg (15326/2021, 16328/2021) dotyczącą postępowania w sprawie oceny oddziaływania
na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn:
"Optymalizacja mocy przerobowych dla technologii przerobu i przygotowywania odpadów
radioaktywnych JAVYS, a.s. w miejscowości Jaslovske Bohunice".

O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publi

23.06.2021

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 22.06.2021 r. została wydana na rzecz Gminy Koniecpol z siedzibą ul. Chrząstowska 6A, 42-230 Koniecpol, działającej przez pełnomocnika Pana Pawła Pietralika prowadzącego działalność gospodarczą jako „EL-PP” Paweł Pietralik Stary Koniecpol, ul. Częstochowska 218, 42-230 Koniecpol decyzja Nr 1/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na „Budowie napowietrznej linii oświetlenia ulicznego przy ul. Żeromskiego w m. Koniecpol” na działkach nr ewid. 4/3, 4/5 i 4/6 obręb Koniecpol położonych w miejscowości Koniecpol, gm. Koniecpol.

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania

17.06.2021

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zawiadamiam, że na wniosek z dnia 11.05.2021 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne o ustalenie kolejnego okresu obowiązywania decyzji pozwolenia wodnoprawnego wydanej przez Starostę Częstochowskiego znak: OŚ.6341.52.2017.V-32 z dnia 31.08.2017 r. na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów podczyszczonych ścieków przemysłowych z zakładu przetwórstwa mięsa zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Koniecpolu poprzez zakładowe przyłącze kanalizacji sanitarnej włączone do zewnętrznej kanalizacji sanitarnej w ulicy Rzeczonej.

Pełna treść zawiadomienia (dokument PDF)

ZAWIADOMIENIE O MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY

11.06.2021

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) zawiadamia się, że zostały zebrane dowody oraz materiały w postępowaniu administracyjnym wszczętym na wniosek EL-PP Paweł Pietralik z siedzibą w Starym Koniecpolu, ul. Częstochowska 218, 42-230 Koniecpol działającego z pełnomocnictwa Gminy Koniecpol, 42-230 Koniecpol, ul. Chrząstowska 6A w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na „Budowie napowietrznej linii oświetlenia ulicznego przy ul. Żeromskiego w m. Koniecpol” na działkach nr ewid. 4/3, 4/5 i 4/6 obręb Koniecpol położonych w miejscowości Koniecpol, gm. Koniecpol.

Informacja

31.05.2021

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol
podaje do publicznej wiadomości

Wypełniając obowiązek przewidziany w art. 37 ust. 2 lit. f ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.) podania do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł (pięćset złotych) wraz z wskazaniem umorzonych kwot i przyczyn umorzenia za 2020 rok.

Ogłoszenie Starosy Częstochowskiego

18.05.2021

dotyczy: wspólnoty gruntowej Przysieka

Informuje się uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, że decyzja Starosty Częstochowskiego GK.6821.1.17.2020 z dnia 01.04.2021 r. ustalająca nowy wykaz uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej dawnej wsi Przysieka, obecnie część obrębu ewidencyjnego Koniecpol, stała się ostateczna w dniu 6.05.2021 r.
Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 23 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz.U.2016.703), osoby uprawnione do udziału we wspólnocie powinny utworzyć spółkę do sprawowania zarządu nad wspólnotą wg zasad określonych w ustawie i w statucie spółki.
Nadzór nad działalnością spółki sprawuje burmistrz- art. 23, 24 i 25 ustawy.

Zup. Starosy Częstochowskiego
inż. Rafał Makowiejczuk
Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii

OBWIESZCZENIE

14.05.2021

Dyrektor Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim, na podstawie art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2021, póz. 624 ze zm.) wzwiązku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U.z 2021 r. póz. 735 ze zm.) zawiadamia, iż zebrano całość materiałów i dowodów w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie piętrzenia wód rzeki Pilicy na jazie zlokalizowanym w km 255+360 jej biegu do rzędnej 221,60 m n. p. m i ustalenia rzędnych poziomu wody w poszczególnych stawach, poboru wód rz. Pilicy dla potrzeb obiektu
stawowego „Okołowice" o łącznej powierzchni lustra wody 117,83 ha, odprowadzania wody ze stawów do rz. Pilicy i zatwierdzenia instrukcji gospodarowania wodą na jazie piętrzącym w Okołowicach, gm. Koniecpol, woj. śląskie.

Pełna treść obiweszczenia (dokument PDF)

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji

06.05.2021

Na podstawie art. 85 ust. 3 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz.247 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol, podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji oraz zawiadamia strony postępowania o wydaniu w dniu 6.05.2021 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi transportu rolnego – ul. Łanowa w Okołowicach” stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.Opublikował: Artur Wieczorek
Publikacja dnia: 04.05.2021
Podpisał: Artur Wieczorek
Dokument z dnia: 07.09.2017
Dokument oglądany razy: 551 208