Sesja Nr XXVIII/2016 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 30.06.2016 r.Uchwała Nr XXVIII/180/16
w sprawie rozpatrzenia skargi na brak zgodności z faktami przedstawionymi w protokołach powypadkowych zgłoszoną przez Panią Elżbietę Stępień

Uchwała Nr XXVIII/181/16
w sprawie rozpatrzenia zażalenia Pani Marii Machery na pracodawcę - Dyrekcję Zespołu Szkół nr 1 w Koniecpolu

Uchwała Nr XXVIII/182/16
w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/291/14 z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta i gminy Koniecpol na lata 2011-2032

Uchwała Nr XXVIII/183/16
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XXVIII/184/16
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie miasta i gminy Koniecpol

Uchwała Nr XXVIII/185/16
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XX/16/15
z dnia 30 grudnia 2015 roku

Uchwała Nr XXVIII/186/16
w sprawie zmiany uchwały Nr XX/117/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku dot. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2016–2030