Sesja Nr XXVII/2016 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 02.06.2016 r.Uchwała Nr XXVII/161/16
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Rady Miejskiej W Koniecpolu Nr XX/116/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku

Uchwała Nr XXVII/162/16
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Finansów, Budżetu, Inicjatyw Gospodarczych i Ładu Przestrzennego na II półrocze 2016 r.

Uchwała Nr XXVII/163/16
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa na II półrocze 2016 r.

Uchwała Nr XXVII/164/16
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2016 r.

Uchwała Nr XXVII/165/16
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Spraw Społecznych i Przestrzegania Prawa na II półrocze 2016 r.

Uchwała Nr XXVII/166/16
w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Koniecpol za 2015 rok

Uchwała Nr XXVII/167/16
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiej Przychodni Rejonowej w Koniecpolu za 2015 rok

Uchwała Nr XXVII/168/16
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury -
Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Koniecpolu za 2015 rok

Uchwała Nr XXVII/169/16
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Koniecpol absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok

Uchwała Nr XXVII/170/16
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016 – 2018 dla Gminy Koniecpol

Uchwała Nr XXVII/171/16
w sprawie zaopiniowania zweryfikowanej Propozycji planu aglomeracji Koniecpol
Załączniki: Propozycja planu aglomeracji Koniecpol, MAPA

Uchwała Nr XXVII/172/16
w sprawie upoważnienia Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Koniecpolu Spółka z ograniczoną odpowiedzialności z siedzibą w Koniecpolu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

Uchwała Nr XXVII/173/16
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koniecpolu

Uchwała Nr XXVII/174/16
w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIV/147/16 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowościach Koniecpol i Teresów uchwalonego uchwałą nr 180/XXVII/2005 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 4 sierpnia 2005r obejmującego część terenu w Koniecpolu oznaczonego w planie symbolem : K1.1 P(U)

Uchwała Nr XXVII/175/16
w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIV/148/16 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowościach Koniecpol i Teresów uchwalonego uchwała nr 180/XXVII/2005 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 4 sierpnia 2005 r. obejmującego części terenu w Koniecpolu oznaczonego w planie symbolem : KDW

Uchwała Nr XXVII/176/16
w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIV/149/16 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu w Łabędziu oznaczonego w planie: LB.2 MN, RM, U

Uchwała Nr XXVII/177/16
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowościach Koniecpol i Teresów uchwalonego uchwałą nr 180/XXVII/2005 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 4 sierpnia 2005r obejmującego część terenu w Koniecpolu oznaczonego w planie symbolem : K1.1 P(U)
Załącznik graficzny

Uchwała Nr XXVII/178/16
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowościach Koniecpol i Teresów uchwalonego uchwała nr 180/XXVII/2005 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 4 sierpnia 2005 r. obejmującego części terenu w Koniecpolu oznaczonego w planie symbolem : KDW
Załącznik graficzny

Uchwała Nr XXVII/179/16
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowościach Stanisławice , Łabędź uchwalonego uchwałą nr 190/XXVII/2005 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 04 sierpnia 2005 r obejmującego część terenu w m. Łabędź oznaczonego w planie: LB.2 MN, RM, U
Załącznik graficzny