Sesja Nr XVIII/2015 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 26.11.2015 r.Uchwała Nr XVIII/95/15
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr V/24/15 z dnia 29 stycznia 2015 roku

Uchwała Nr XVIII/96/15
w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Miasta Koniecpola"

Uchwała Nr XVIII/97/15
w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół w Koniecpolu ul. Mickiewicza 26- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koniecpolu, Gimnazjum Nr 1 w Koniecpolu

Uchwała Nr XVIII/98/15
w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół

Uchwała Nr XVIII/99/15
w sprawie zmiany uchwały nr XX/147/12 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 20 września 2012 roku w sprawie ustalenia obwodu Przedszkola nr 1 w Koniecpolu

Uchwała Nr XVIII/100/15
w sprawie ustalenia obwodu dla Przedszkola Nr 2 w Koniecpolu

Uchwała Nr XVIII/101/15
w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Centrum Integracji Społecznej w Koniecpolu

Uchwała Nr XVIII/102/15
w sprawie zmiany statutu Centrum Integracji Społecznej w Koniecpolu

Uchwała Nr XVIII/103/15
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Koniecpol

Uchwała Nr XVIII/104/15
w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji.

Uchwała Nr XVIII/105/15
w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Koniecpol z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016

Uchwała Nr XVIII/106/15
w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Koniecpol

Uchwała Nr XVIII/107/15
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XVIII/108/15
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XVIII/109/15
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XVIII/110/15
w sprawie wprowadzenia opłaty targowej