Sesja Nr X/2015 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 28.05.2015 r.Uchwa豉 Nr X/53/15
w sprawie: zmiany uchwa造 bud瞠towej Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr V/24/15 z dnia 29 stycznia 2015 roku

Uchwa豉 Nr X/54/15
w sprawie: przyst雷ienia Gminy Koniecpol do Stowarzyszenia pod nazw Rybacka Lokalna Grupa Dzia豉nia z siedzib w Przyrowie

Uchwa豉 Nr X/55/15
w sprawie: sprzeda篡 dzia趾i niezabudowanej po這穎nej w miejscowoci Luborcza

Uchwa豉 Nr X/56/15
w sprawie: sprzeda篡 dzia貫k niezabudowanych po這穎nych w Koniecpolu przy ul. S這wackiego stanowi鉍ych w豉sno gminy

Uchwa豉 Nr X/57/15
w sprawie: sprzeda篡 dzia貫k niezabudowanych po這穎nych w miejscowoci W零osz

Uchwa豉 Nr X/58/15
w sprawie: zatwierdzenia sprawozda finansowych wraz ze sprawozdaniem z wykonania bud瞠tu Gminy Koniecpol za 2014 rok

Uchwa豉 Nr X/59/15
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zak豉du Opieki Zdrowotnej Miejskiej Przychodni Rejonowej w Koniecpolu za 2014 rok

Uchwa豉 Nr X/60/15
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury – Orodek Kultury Sportu i Rekreacji za 2014 rok

Uchwa豉 Nr X/61/15
w sprawie: zmiany uchwa造 w przedmiocie wyboru metody ustalenia op豉ty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokoci stawki tej op豉ty

Uchwa豉 Nr X/62/15
w sprawie: udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol z tytu逝 wykonania bud瞠tu za rok 2014