Sesja Nr VI/2015 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 19.02.2015 r.Uchwała Nr VI/33/15
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr V/24/15 z dnia 29 stycznia 2015 roku

Uchwała Nr VI/34/15
w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr VI/35/15
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Uchwała Nr VI/36/15
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr VI/37/15
w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg dla których zarządcą jest Gmina Koniecpol

Uchwała Nr VI/38/15
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejska Przychodnia Rejonowa w Koniecpolu

Uchwała Nr VI/39/15
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Koniecpol do współpracy w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Północnego Województwa Śląskiego i zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem Częstochowa a pozostałymi powiatami i gminami wchodzącymi w skład Subregionu Północnego Województwa Śląskiego

Uchwała Nr VI/40/15
w sprawie likwidacji Straży Miejskiej w Koniecpolu