Sesja Nr XXX/2013 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 14.03.2013 r.Uchwała Nr XXX/196/13
w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa i logopedy oraz zasad ustalania etatów nauczycieli bibliotekarzy
Uchwała Nr XXX/197/13
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
Uchwała Nr XXX/198/13
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała Nr XXX/199/13
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała Nr XXX/200/13
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała Nr XXX/201/13
w sprawie przyjęcia "Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2013-2015"
Uchwała Nr XXX/202/13
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XXVIII/183/13 z dnia 31 stycznia 2013 roku
Uchwała Nr XXX/203/13
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/184/13 z dnia 31 stycznia 2013 roku dot. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol