Sesja Nr XXVI/2012 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 28.12.2012 r.Uchwała Nr XXVI/175/12
w sprawie: wygaśniecia mandatu radnego.
Uchwała Nr XXVI/176/12
w sprawie: zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013.
Uchwała Nr XXVI/177/12
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XV/100/11 z dnia 30 grudnia 2011 roku.
Uchwała Nr XXVI/178/12
w sprawie: zmiany uchwały Nr XVI/115/12 z dnia 28 lutego 2012 roku dot. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol.
Uchwała Nr XXVI/179/12
w sprawie: zmiany uchwały Nr IV/29/11 z dnia 26 lutego 2011 roku dot. zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych ponoszonych na realizację projektu w ramach PROW 2007-2013.
Uchwała Nr XXVI/180/12
w sprawie: zmiany uchwały Nr IV/30/11 z dnia 26 lutego 2011 rok dot. zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.