Sesja Nr XXIV/2012 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 29.11.2012 r.Uchwała Nr XXIV/163/12
w sprawie: podatku od nieruchomości.
Uchwała Nr XXIV/164/12
w sprawie: podatku od środków transportowych.
Uchwała Nr XXIV/165/12
w sprawie: opłaty targowej.
Uchwała Nr XXIV/166/12
w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta za III kwartały 2012 roku dla celów podatku rolnego w 2013 roku.
Uchwała Nr XXIV/167/12
w sprawie: poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Uchwała Nr XXIV/168/12
w sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości.
Uchwała Nr XXIV/169/12
w sprawie: ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Koniecpol..
Uchwała Nr XXIV/170/12
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XV/100/11 z dnia 30 grudnia 2011 roku.
Uchwała Nr XXIV/171/12
w sprawie: zmiany uchwały Nr XVI/115/12 z dnia 28 lutego 2012 roku dot. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol.
Uchwała Nr XXIV/172/12
w sprawie: zniesienia statusu pomnika przyrody dębu szypułkowego.
Uchwała Nr XXIV/173/12
w sprawie: przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Koniecpol z organiazcjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2013-2014.