Sesja Nr XXII/2012 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 14.11.2012 r.Uchwała Nr XXII/155/12
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XV/100/11 z dnia 30 grudnia 2011 roku.
Uchwała Nr XXII/156/12
w sprawie: zmiany uchwały Nr XVI/115/12 z dnia 28 lutego 2012 roku dot. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol.
Uchwała Nr XXII/157/12
w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozlicania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Koniecpol przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.
Uchwała Nr XXII/158/12
w sprawie: zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol.
Uchwała Nr XXII/159/12
w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków.
Uchwała Nr XXII/160/12
w sprawie: wyrażenia woli nabycia nieruchomości położonej w Koniecpolu na rzecz Gminy jako mienie komunalne.