Sesja Nr XX/2011 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 20.09.2012 r.Uchwała Nr XX/135/12
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XV/100/11 z dnia 30 grudnia 2011 roku.
Uchwała Nr XX/136/12
w sprawie: zmiany uchwały Nr XVI/115/12 z dnia 28 lutego 2012 roku dot. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol.
Uchwała Nr XX/137/12
w sprawie: zmiany statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koniecpolu.
Uchwała Nr XX/138/12
w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr XXVIII/186/09 z dnia 30 kwietnia w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. "aktywność drogą do sukcesu" w ramach priorytetu VII. Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji w poddziałaniu 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodek Pomocy Społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków europejskiego funduszu społecznego.
Uchwała Nr XX/139/12
w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Koniecpol, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Koniecpol oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
Uchwała Nr XX/140/12
w sprawie: określenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Koniecpol.
Uchwała Nr XX/141/12
w sprawie: zmian w Statucie Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół Miasta i Gminy Koniecpol.
Uchwała Nr XX/142/12
w sprawie: opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Koniecpol.
Uchwała Nr XX/143/12
w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XI/63/11 z dnia 26.09.2011 r. w sprawie przystąpienia Miast i Gminy Koniecpol do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
Uchwała Nr XX/144/12
w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie niruchomości zabudowanej na czas nieokreślony w trybie bezprzetargowym.
Uchwała Nr XX/145/12
w sprawie: sprzedaży działki nr ewidencyjny 173/1 położonej w miejscowości Łysaków stanowiącej własność gminy na podstawie Księgi Wieczystej Nr KW 41294 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Myszkowie.
Uchwała Nr XX/146/12
w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XXXVII/261/06 z 26 października 2006 roku.
Uchwała Nr XX/147/12
w sprawie: ustalenia obwodu dla Przedszkola Nr 1 w Koniecpolu.
Uchwała Nr XX/148/12
w sprawie: rozpatrzenia skargi na Burmistrza MiG Koniecpol.
Uchwała Nr XX/149/12
w sprawie: rozpatrzenia skargi na Kierownika Miejslo-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koniecpolu.