Sesja Nr XVII/2012 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 18.05.2012 r.Uchwała Nr XVII/116/12
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdań finansowych wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Koniecpol za 2011 rok.
Uchwała Nr XVII/117/12
w sprawie: udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Koniecpol absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok.
Uchwała Nr XVII/118/12
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiej Przychodni Rejonowej w Koniecpolu za 2011 rok.
Uchwała Nr XVII/119/12
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury - Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji za 2011 rok.
Uchwała Nr XVII/120/12
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XV/100/11 z dnia 30 grudnia 2011 r.
Uchwała Nr XVII/121/12
w sprawie: zmiany uchwały Nr XVI/115/12 z dnia 28 lutego 2012 roku dot. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol.
Uchwała Nr XVII/122/12
w sprawie: zaciągnięcia kredytu.
Uchwała Nr XVII/123/12
w sprawie: sprzedaży działek nr ewidencyjny 8595/15, 8595/18 wraz z budynkiem hali produkcyjnej znajdujących się w Koniecpolu przy ul. Tarchalskiego będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Koniecpol.
Uchwała Nr XVII/124/12
w sprawie: nadania nowej nazwy ulicy w Koniecpolu.
Uchwała Nr XVII/125/12
w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejska Przychodnia Rejonowa w Koniecpolu.
Uchwała Nr XVII/126/12
w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Koniecpol przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji.
Uchwała Nr XVII/127/12
w sprawie: wyrażenia zgody na wynajem części powieżchni budynku Samodzielngo Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejska Przychodnia Rejonowa w Koniecpolu ul. Armii Krajowej 2.