Sesja Nr XII/2011 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 10.11.2011 r.Uchwała Nr XII/68/11
w sprawie: podatku od nieruchomości.
Uchwała Nr XII/69/11
w sprawie: podatku od środków transportowych.
Uchwała Nr XII/70/11
w sprawie: opłaty targowej.
Uchwała Nr XII/71/11
w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta za III kwartały 2011 roku dla celów podatku rolnego w 2012 roku.
Uchwała Nr XII/72/11
w sprawie: poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Uchwała Nr XII/73/11
w sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości.
Uchwała Nr XII/74/11
w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków.
Uchwała Nr XII/75/11
w sprawie: uchwalenia Statutu Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół Miasta i Gminy Koniecpol.
Uchwała Nr XII/76/11
w sprawie: uchwalenia Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie miasta i gminy Koniecpol.
Uchwała Nr XII/77/11
w sprawie: zasad korzystania z parku, skweru, placów zabaw i obiektów sportowych.
Uchwała Nr XII/78/11
w sprawie: procedury uchwalania budżetu Gminy Koniecpol oraz rodzaju i szczegółowości materiałów towarzyszących projektowi uchwały budżetowej.
Uchwała Nr XII/79/11
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr II/12/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku.
Uchwała Nr XII/80/11
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol.
Uchwała Nr XII/81/11
w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości zabudowanej.