Sesja Nr VIII/2011 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 29.06.2011 r.Uchwała Nr VIII/45/11
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdań finansowych wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Koniecpol za 2010 rok.
Uchwała Nr VIII/46/11
w sprawie: udzieleniu Burmistrzowi Miasta i Gminy Koniecpol absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok.
Uchwała Nr VIII/47/11
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr II/12/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku.
Uchwała Nr VIII/48/11
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol.
Uchwała Nr VIII/49/11
w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Koniecpola.
Uchwała Nr VIII/50/11
w sprawie: sprzedaży działki nr ewidencyjny 768/1 i 768/3 położonych w Miejscowości Łysiny gmina Koniecpol.
Uchwała Nr VIII/51/11
w sprawie: sprzedaży działki zabudowanej nr ewidencyjny 8597/11 położonej w Koniecpolu stanowiącej mienie komunalne gminy Koniecpol na podstawie KW 78802 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Myszkowie.
Uchwała Nr VIII/52/11
w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości zabudowanej.
Uchwała Nr VIII/55/11
w sprawie: wyrażenia zgody na utworzenie spółki prawa handlowego.