Sesja Nr XXXVII/2010 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 27.04.2010 r.Uchwała Nr XXXVII/250/10
w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2009 rok i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy.

Uchwała Nr XXXVII/251/10
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Koniecpolu XXXIII/227/09 z dnia 30 grudnia 2009 roku.

Uchwała Nr XXXVII/252/10
w sprawie: bezprzetargowego zbycia udziału Gminy Koniecpol w współwłasności działki nr ewidencyjny 3081 nr mapy 53 o powierzchni 701 m2 oznaczenie B-RV, położonej w Koniecpolu ul. Rynek.

Uchwała Nr XXXVII/253/10
w sprawie: zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010.
Załącznik nr 1

Uchwała Nr XXXVII/254/10
w sprawie: nadania tytułu "Honorowy Obywatel Miasta Koniecpol"

Uchwała Nr XXXVII/255/10
w sprawie: nadania tytułu "Honorowy Obywatel Miasta Koniecpol"