Sesja Nr XXXIII/2009 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 30.12.2009 r.Uchwała Nr XXXIII/227/09
w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Koniecpol na rok 2010

Uchwała Nr XXXIII/228/09
w sprawie: zmian w budżecie na 2009 rok

Uchwała Nr XXXIII/229/09
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XXV/165/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku

Uchwała Nr XXXIII/230/09
w sprawie: zatwierdzenia planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2010 rok

Uchwała Nr XXXIII/231/09
w sprawie: udzielenia pomocy fifnanosej przez Gminę na rzecz Powiatu Częstochowskiego

Uchwała Nr XXXIII/232/09
w sprawie: sprzedaży działek nr 4530, 5439/2 położonych w Koniecpolu stanowiących własność gminy na podstawie KW 41925 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Myszkowie

Uchwała Nr XXXIII/233/09
w sprawie: określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Uchwała Nr XXXIII/234/09
w sprawie: zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejska Przychodnia Rejonowa w Koniecpolu