Sesja Nr XXIX/2009 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 30.06.2009 r.Uchwała Nr XXIX/187/09
w sprawie: zmian w budżecie na 2009r.

Uchwała Nr XXIX/188/09
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XXV/165/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku

Uchwała Nr XXIX/189/09
w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

Uchwała Nr XXIX/190/09
w sprawie: ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Miasto i Gminę Koniecpol osobom tego potrzebującym oraz zasad zwrotu wydatków na pokryciee kosztów pogrzebu

Uchwała Nr XXIX/191/09
w sprawie: zasad zwotu wydatków za swiadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy realizowanych w formie pomocy rzeczowej, zasiłków celowych i zasiłków okresowych przyznanych pod warunkiem ich zwrotu

Uchwała Nr XXIX/192/09
w sprawie: nadania statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Koniecpolu

Uchwała Nr XXIX/193/09
w sprawie: wydzierżawienia II piętra i poddasza w budowanej Przychodni Zdrowia na usługi medyczne lub inne cele w Koniecpolu przy ul. Armii Krajowej

Uchwała Nr XXIX/194/09
w sprawie: zamiany nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej z nieruchomością stanowiącą własność gminy

Uchwała Nr XXIX/195/09
w sprawie: zaopiniowania projektu Uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej przy ul. Lipa 2