bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Uchwały Rady Miejskiej w Koniecpolu - kadencja 2014 - 2018

Sesja Nr LX/2018 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 8.11.2018 r.

Uchwała Nr LX/425/18
w sprawie: zmiany uchwały nr XLIX/342/17 z dnia 28 grudnia 2017 r w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018–2030

Uchwała Nr LX/426/18
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XLIX/340/17 z dnia 28 grudnia 2017roku

Uchwała Nr LX/427/18
w sprawie: emisji obligacji Gminy Koniecpol oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Uchwała Nr LX/428/18
w sprawie: Statutu Gminy Koniecpol

Uchwała Nr LX/429/18
w sprawie: zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Koniecpol

Uchwała Nr LX/430/18
w sprawie: aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Koniecpol
Załącznik nr 1: ANALIZA ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM
MIASTA I GMINY KONIECPOL w latach 2013 ÷ 2018

Uchwała Nr LX/431/18
w sprawie: zmiany uchwały w sprawie udzielania dotacji celowej w ramach "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Koniecpol na lata 2017-2022"

Uchwała Nr LX/432/18
w sprawie: określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty

Uchwała Nr LX/433/18
w sprawie: zmiany uchwały nr L/356/18 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Koniecpol


Sesja Nr LIX/2018 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 30.10.2018 r.

Uchwała Nr LIX/423/18
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XLIX/340/17 z dnia 28 grudnia 2017roku

Uchwała Nr LIX/424/18
w sprawie: zmiany uchwały nr XLIX/342/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2030


Sesja Nr LVIII/2018 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 27.09.2018 r.

Uchwała Nr LVIII/419/18
w sprawie: zmiany uchwały nr LVI/414/18 z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta i gminy Koniecpol na lata 2011-2032

Uchwała Nr LVIII/420/18
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XLIX/340/17 z dnia 28 grudnia 2017 r.

Uchwała Nr LVIII/421/18
w sprawie: zmiany uchwały Nr XLIX/3342/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2030

Uchwała Nr LVIII/422/18
w sprawie: rozpatrzenia skargi na Kierownika MGOPS w Koniecpolu


Sesja Nr LVII/2018 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 13.07.2018 r.

Uchwała Nr LVII/418/18
w sprawie: emisji obligacji Gminy Koniecpol oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu


Sesja Nr LVI/2018 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 09.07.2018 r.

Uchwała Nr LVI/412/18
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XLIX/340/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku

Uchwała Nr LVI/413/18
w sprawie: zmiany uchwały nr XLIX/342/17 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2018-2030

Uchwała Nr LVI/414/18
w sprawie: zmiany uchwały nr LIII/387/18 z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta i gminy Koniecpol na lata 2011-2032

Uchwała Nr LVI/415/18
w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie prawa użytkowania wieczystego działek oznaczonych nr ewidencyjnymi 1848/23, 1848/20, 1849/16

Uchwała Nr LVI/416/18
w sprawie: rozpatrzenia skargi na Kierownika MGOPS w Koniecpolu

Uchwała Nr LVI/417/18
w sprawie: przekazania działki zabudowanej budynkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Luborczy


Sesja Nr LV/2018 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 14.06.2018 r.

Uchwała Nr LV/400/18
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdań finansowych wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Koniecpol za 2017 rok

Uchwała Nr LV/401/18
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiej Przychodni Rejonowej w Koniecpolu za 2017 rok

Uchwała Nr LV/402/18
w sprawie: udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Koniecpol absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok

Uchwała Nr LV/403/18
w sprawie: zmiany uchwały nr XLIX/342/18 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2018-2030

Uchwała Nr LV/404/18
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XLIX/340/17 z dnia 29 grudnia 2017 roku

Uchwała Nr LV/405/18
w sprawie: zmiany uchwały nr LIV/392/18 z dnia 16 maja 2018 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki

Uchwała Nr LV/406/18
w sprawie: przyjęcia planu pracy Komisji Finansów, Budżetu, Inicjatyw Gospodarczych i Ładu Przestrzennego na II półrocze 2018 r.

Uchwała Nr LV/407/18
w sprawie: przyjęcia planu pracy Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa na II półrocze 2018 roku

Uchwała Nr LV/408/18
w sprawie: przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2018 r.

Uchwała Nr LV/409/18
w sprawie: przyjęcia planu pracy Komisji Spraw Społecznych i Przestrzegania Prawa na II półrocze 2018 r.

Uchwała Nr LV/410/18
w sprawie: ustalenia wysokości wynagrodzenia miesięcznego dla Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol

Uchwała Nr LV/411/18
w sprawie: wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Miasta i Gminy Koniecpol


Sesja Nr LIV/2018 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 16.05.2018 r.

Uchwała Nr LIV/388/18
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XLiX/340/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku

Uchwała Nr LIV/388/18
w sprawie: zmiany uchwały nr XLIX/342/17 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2018-2030

Uchwała Nr LIV/390/18
w sprawie: emisji obligacji Gminy Koniecpol oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Uchwała Nr LIV/391/18
w sprawie: dopuszczenia zapłaty podatków i opłat i innych należności stanowiących dochody budżetu Gminy Koniecpol instrumentem płatniczym

Uchwała Nr LIV/392/18
w sprawie: zmiany uchwały nr L/355/18 z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki zmienionej uchwałą nr LI/272/18 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie zmiany uchwały nr L/355/18 z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki

Uchwała Nr LIV/393/18
w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 2480/2

Uchwała Nr LIV/394/18
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie drogi publicznej łączącej ul. Mickiewicza i ul. Słowackiego w Koniecpolu
Załączniki: Analiza, Mapa

Uchwała Nr LIV/395/18
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Marii i Zuzanny Gruszeckich w Koniecpolu
Załączniki: Analiza, Mapa

Uchwała Nr LIV/396/18
w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego szkolnego i doradcy zawodowego w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Koniecpol

Uchwała Nr LIV/397/18
w sprawie: sprzedaży działki niezabudowanej położonej w miejscowości Rudniki stanowiącej własność gminy

Uchwała Nr LIV/398/18
w sprawie: sprzedaży działki niezabudowanej położonej w miejscowości Dąbrowa stanowiącej własność gminy

Uchwała Nr LIV/399/18
w sprawie: wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy


Sesja Nr LIII/2018 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 19.04.2018 r.

Uchwała Nr LIII/386/18
w sprawie: podziału Gminy Koniecpol na obwody głosowania

Uchwała Nr LIII/387/18
w sprawie: zmiany uchwały nr XLV/308/17 z dnia 7 września 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta i gminy Koniecpol na lata 2011-2032


Sesja Nr LII/2018 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 22.03.2018 r.

Uchwała Nr LII/374/18
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XLIX/340/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku

Uchwała Nr LII/375/18
w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Koniecpol

Uchwała Nr LII/376/18
w sprawie: funduszu sołeckiego

Uchwała Nr LII/377/18
w sprawie: zmiany uchwały nr XLIX/345/17 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie: przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Koniecpol z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018

Uchwała Nr LII/378/18
w sprawie: uchylenia uchwały nr XXVII/175/09 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę

Uchwała Nr LII/379/18
w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę

Uchwała Nr LII/380/18
w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Koniecpol
Załącznik nr 1: Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Koniecpol na 2018 rok

Uchwała Nr LII/381/18
w sprawie: podziału Gminy Koniecpol na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Uchwała Nr LII/382/18
w sprawie: Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2018-2020
Załącznik nr 1: WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH MIASTA I GMINY KONIECPOL NA LATA 2018 – 2020

Uchwała Nr LII/383/18
w sprawie: zmiany uchwały nr IV/19/14 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Koniecpol, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Koniecpol oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Uchwała Nr LII/384/18
w sprawie: zmiany nazwy ulic w Koniecpolu

Uchwała Nr LII/385/18
w sprawie: określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Koniecpol


Sesja Nr LI/2018 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 22.02.2018 r.

Uchwała Nr LI/370/18
w sprawie: zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XXXIII/213/13 z dnia 7 czerwca 2013 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejska Przychodnia Rejonowa w Koniecpolu

Uchwała Nr LI/371/18
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XLIX/340/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku

Uchwała Nr LI/372/18
w sprawie: zmiany uchwały nr L/355/18 z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki

Uchwała Nr LI/373/18
w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny, prowadzonym na terenie Miasta i Gminy Koniecpol, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania


Sesja Nr L/2018 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 25.01.2018 r.

Uchwała Nr L/353/18
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XLIX/340/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku

Uchwała Nr L/354/18
w sprawie: zmiany uchwały nr XLIX/342/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2030

Uchwała Nr L/355/18
w sprawie: zaciągnięcia pożyczki

Uchwała Nr L/356/18
w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Koniecpol

Uchwała Nr L/357/18
w sprawie: wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy

Uchwała Nr L/358/18
w sprawie: wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy

Uchwała Nr L/359/18
w sprawie: wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy

Uchwała Nr L/360/18
w sprawie: wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy

Uchwała Nr L/361/18
w sprawie: wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy

Uchwała Nr L/362/18
w sprawie: wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy

Uchwała Nr L/363/18
w sprawie: wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy

Uchwała Nr L/364/18
w sprawie: sprzedaży działek niezabudowanych położonych w Koniecpolu przy ul. Słowackiego nr ewidencyjny 1507/38 i 1509/39 w trybie przetargowym

Uchwała Nr L/365/18
w sprawie: wyrażenia zgody na nabycia nieruchomości położonej w Koniecpolu na rzecz Gminy Koniecpol jako mienie komunalne

Uchwała Nr L/366/18
w sprawie: sprzedaży działki niezabudowanej położonej w Koniecpolu przy ul. Polnej nr ewidencyjny 3717/2 w trybie przetargowym

Uchwała Nr L/367/18
w sprawie: przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych" na 2018 rok
Załącznik nr 1: GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2018 ROK

Uchwała Nr L/368/18
w sprawie: przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii" na 2018 rok
Załącznik nr 1: GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2018 ROK

Uchwała Nr L/369/18
w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVIII/187/13 Rady Miejskiej z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę


Sesja Nr XLIX/2017 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 28.12.2017 r.

Uchwała Nr XLIX/339/17
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XXXV/229/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku

Uchwała Nr XLIX/340/17
w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Koniecpol na rok 2018

Uchwała Nr XLIX/341/17
w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2018-2030

Uchwała Nr XLIX/342/17
w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXV/231/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku dot. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2017-2030

Uchwała Nr XLIX/343/17
w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Koniecpolu

Uchwała Nr XLIX/344/17
w sprawie: uzupełnienia składu Komisji Spraw Społecznych i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Koniecpolu

Uchwała Nr XLIX/345/17
w sprawie: przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Koniecpol z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018
Załącznik do Uchwały Nr XLIX/345/17 - PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA I GMINY KONIECPOL Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2018

Uchwała Nr XLIX/346/17
w sprawie: wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy

Uchwała Nr XLIX/347/17
w sprawie: sprzedaży lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku położonym w Koniecpolu przy ul. Ogrodowej stanowiącego własność Gminy

Uchwała Nr XLIX/348/17
w sprawie: przyjęcia planu pracy Komisji Finansów, Budżetu, Inicjatyw Gospodarczych i Ładu Przestrzennego na I półrocze 2018 r.

Uchwała Nr XLIX/349/17
w sprawie: przyjęcia planu pracy Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa na I półrocze 2018 r.

Uchwała Nr XLIX/350/17
w sprawie: przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2018 r.

Uchwała Nr XLIX/351/17
w sprawie: przyjęcia planu pracy Komisji Spraw Społecznych i Przestrzegania Prawa na I półrocze 2018 r.

Uchwała Nr XLIX/352/17
w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 30 listopada 2017 r. Nr XLVII/333/17 w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych /niebędących jednostkami organizacyjnymi Gminy Koniecpol/ dla osób pozbawionych schronienia, w tym dla osób bezdomnych


Sesja Nr XLVIII/2017 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 14.12.2017 r.

Uchwała Nr XLVIII/336/17
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XXXV/229/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku

Uchwała Nr XLVIII/337/17
w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXV/231/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku dot. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2017-2030

Uchwała Nr XLVIII/338/17
w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Koniecpol z przeznaczeniem na cele publiczne


Sesja Nr XLVII/2017 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 30.11.2017 r.

Uchwała Nr XLVII/324/17
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowościach Koniecpol i Teresów uchwalonego uchwałą nr 180/XXVII/2005 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 4 sierpnia 2005 r. i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w mieście Koniecpol uchwalonego uchwałą nr V/37/07 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 25 kwietnia 2007 r. obejmującego obszar położony w rejonie ul. Armii Krajowej w Koniecpolu
Załącznik nr 1 - mapa, Analiza

Uchwała Nr XLVII/325/17
w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

Uchwała Nr XLVII/326/17
w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

Uchwała Nr XLVII/327/17
w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

Uchwała Nr XLVII/328/17
w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

Uchwała Nr XLVII/329/17
w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

Uchwała Nr XLVII/330/17
w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

Uchwała Nr XLVII/331/17
w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

Uchwała Nr XLVII/332/17
w sprawie: zmiany uchwały nr XXX/197/2016 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 19 września 2016r. dotyczącej utworzenia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Koniecpol zaliczonych do sektora finansów publicznych

Uchwała Nr XLVII/333/17
w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych /niebędących jednostkami organizacyjnymi Gminy Koniecpol/ dla osób pozbawionych schronienia, w tym dla osób bezdomnych

Uchwała Nr XLVII/334/17
w sprawie: zmiany Uchwały nr III/12/14 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 11 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejska Przychodni Rejonowa w Koniecpolu

Uchwała Nr XLVII/335/17
w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXI/199/16 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 6 października 2016 r w sprawie wprowadzenia opłaty targowej


Sesja Nr XLVI/2017 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 26.10.2017 r.

Uchwała Nr XLVI/316/17
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XXXV/229/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku

Uchwała Nr XLVI/317/17
w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXV/231/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku dot. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2017-2030

Uchwała Nr XLVI/318/17
w sprawie: stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Koniecpolu,ul. Mickiewicza 26, obejmującego Szkołę Podstawową Nr 1 oraz Gimnazjum Nr 1 w Koniecpolu w Szkołę Podstawową Nr 1 im. Hetmana Stanisława Koniecpolskiego w Koniecpolu

Uchwała Nr XLVI/319/17
w sprawie: stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Koniecpolu ul. Szkolna 17, obejmującego Szkoła Podstawowa Nr 2 i Gimnazjum Nr 2 w Koniecpolu w Szkołę Podstawową Nr 2 im. Józefa Piłsudskiego w Koniecpolu

Uchwała Nr XLVI/320/17
w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

Uchwała Nr XLVI/321/17
w sprawie: sprzedaży działki niezabudowanej położonej w Koniecpolu przy ul. Słowackiego nr ewidencyjny 1471/3


Sesja Nr XLV/2017 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 7.09.2017 r.

Uchwała Nr XLV/304/17
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Koniepcolu Nr XXXV/229/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku

Uchwała Nr XLV/305/17
w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXV/231/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku dot. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2017-2030

Uchwała Nr XLV/306/17
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 2 do porozumienia z dnia 6 marca 2015 r. o współpracy w sprawie opracowania i realizacji Strategii RIT dla Subregionu Północnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Uchwała Nr XLV/307/17
w sprawie: zmiany uchwały w sprawie udzielania dotacji celowej w ramach „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Koniecpol na lata 2017-2022”

Uchwała Nr XLV/308/17
w sprawie: zmiany uchwały nr XLII/290/17 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta i Gminy Koniecpol na lata 2011-2032

Uchwała Nr XLV/309/17
w sprawie: wyrażenia zgody na wydzielenie samodzielnych lokali mieszkalnych i sprzedaż ich na rzecz dotychczasowych najemców na terenie działki zabudowanej nr ewidencyjny 1970/6 położonej w Koniecpolu przy ulicy Ogrodowej stanowiącej własność Gminy

Uchwała Nr XLV/310/17
w sprawie: sprzedaży działki niezabudowanej położonej w miejscowości Łabędź

Uchwała Nr XLV/311/17
w sprawie: sprzedaży działek niezabudowanych położonych w Koniecpolu

Uchwała Nr XLV/312/17
w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

Uchwała Nr XLV/313/17
w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

Uchwała Nr XLV/314/17
w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

Uchwała Nr XLV/315/17
w sprawie: sprzedaży części działek niezabudowanych położonych w Koniecpolu przy ulicy Armii Krajowej nr ewidencyjny 3200/4, 3199/2, 2480/2 w trybie przetargowym


Sesja Nr XLIV/2017 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 19.07.2017 r.

Uchwała Nr XLIV/299/17
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XXXV/229/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku

Uchwała Nr XLIV/300/17
w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXV/231/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku dot. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2017-2030

Uchwała Nr XLIV/301/17
w sprawie: przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Posterunku Policji w Koniecpolu

Uchwała Nr XLIV/302/17
w sprawie: zmiany Uchwały nr VI/34/15 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr XLIV/303/17
w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Koniecpol przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania


Sesja Nr XLIII/2017 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 3.07.2017 r.

Uchwała Nr XLIII/296/17
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XXXV/229/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku

Uchwała Nr XLIII/297/17
w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXV/231/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku dot. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2017-2030

Uchwała Nr XLIII/298/17
w sprawie: zasad udzielania dotacji celowej w ramach "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Koniecpol na lata 2017-2022"


Sesja Nr XLII/2017 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 14.06.2017 r.

Uchwała Nr XLII/280/17
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdań finansowych wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Koniecpol za 2016 rok

Uchwała Nr XLII/281/17
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiej Przychodni Rejonowej w Koniecpolu za 2016 rok

Uchwała Nr XLII/282/17
w sprawie: udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Koniecpol absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok

Uchwała Nr XLII/283/17
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XXXV/229/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku

Uchwała Nr XLII/284/17
w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXV/231/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku dot. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2017-2030

Uchwała Nr XLII/285/17
w sprawie: zmiany nazwy ulicy Armii Ludowej w Koniecpolu

Uchwała Nr XLII/286/17
w sprawie: uchylenia uchwały nr XXII/141/16 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 18 lutego 2016 roku w sprawie gromadzenia dochodów przez szkoły i przedszkola funkcjonujące jako jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku bankowym oraz przeznaczenia tych dochodów

Uchwała Nr XLII/287/17
w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Koniecpol przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania

Uchwała Nr XLII/288/17
w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Koniecpol przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania

Uchwała Nr XLII/289/17
w sprawie: przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii" na 2017 rok

Uchwała Nr XLII/290/17
w sprawie: zmiany uchwały nr XL/277/17 z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta i gminy Koniecpol na lata 2011-2032

Uchwała Nr XLII/291/17
w sprawie: zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejska Przychodnia Rejonowa w Koniecpolu

Uchwała Nr XLII/292/17
w sprawie: przyjęcia planu pracy Komisji Finansów, Budżetu, Inicjatyw Gospodarczych i Ładu Przestrzennego na II półrocze 2017 r.

Uchwała Nr XLII/293/17
w sprawie: przyjęcia planu pracy Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa na II półrocze 2017 r.

Uchwała Nr XLII/294/17
w sprawie: przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2017 r.

Uchwała Nr XLII/295/17
w sprawie: przyjęcia planu pracy Komisji Spraw Społecznych i Przestrzegania Prawa na II półrocze 2017 r.


Sesja Nr XLI/2017 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 25.05.2017 r.

Uchwała Nr XLI/278/17
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XXXV/229/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku

Uchwała Nr XLI/279/17
w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXV/231/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku dot. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2017-2030


Sesja Nr XL/2017 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 24.04.2017 r.

Uchwała Nr XL/274/17
w sprawie: zmiany uchwały nr XXXVIII/257/17 z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia "Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Koniecpol na lata 2017-2023"
Załącznik nr 1: "Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Koniecpol na lata 2017-2023"

Uchwała Nr XL/275/17
w sprawie: uchylenia w części uchwały nr XXVII/172/16 z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Koniecpolu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koniecpolu do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

Uchwała Nr XL/276/17
w sprawie: zmiany uchwały nr XXXVII/250/17 z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Koniecpol na lata 2017-2022"

Uchwała Nr XL/277/17
w sprawie: zmiany uchwały nr XXXIX/268/17 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta i gminy Koniecpol na lata 2011-2032


Sesja Nr XXXIX/2017 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 30.03.2017 r.

Uchwała Nr XXXIX/258/17
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XXXV/229/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku

Uchwała Nr XXXIX/259/17
w sprawie: zmiany uchwały nr XXXV/231/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku dot. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2017-2030

Uchwała Nr XXXIX/260/17
w sprawie: zasad ustalania i przekazywania z budżetu gminy środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług związanego z samorządowym zakładem budżetowym

Uchwała Nr XXXIX/261/17
w sprawie: dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego w Gminie Koniecpol

Uchwała Nr XXXIX/262/17
w sprawie: określenia kryteriów, liczby punktów i rodzajów dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych na terenie Gminy Koniecpol

Uchwała Nr XXXIX/263/17
w sprawie: określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Koniecpol do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Uchwała Nr XXXIX/264/17
w sprawie: przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Koniecpol z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017
Załącznik: "Roczny Program Współpracy Miasta i Gminy Koniecpol z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017"

Uchwała Nr XXXIX/265/17
w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
Wzór deklaracji: PDF, ODT, DOC

Uchwała Nr XXXIX/266/17
w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Koniecpol.
Załącznik: "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Koniecpol w 2017 roku"

Uchwała Nr XXXIX/267/17
w sprawie: podziału sołectwa Aleksandrów-Michałów na dwa odrębne sołectwa: Aleksandrów i Michałów

Uchwała Nr XXXIX/268/17
w sprawie: zmiany uchwały nr XXVIII/182/16 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta i gminy Koniecpol na lata 2011-2032

Uchwała Nr XXXIX/269/17
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 1586/1 położonej w Koniecpolu stanowiącej własność Gminy Koniecpol

Uchwała Nr XXXIX/270/17
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 781/2 położonej w Luborczy stanowiącej własność Gminy Koniecpol

Uchwała Nr XXXIX/271/17
w sprawie: przedłużenia obowiązywania taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Uchwała Nr XXXIX/272/17
w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejska Przychodnia Rejonowa w Koniecpolu przy ul. Armii Krajowej 2

Uchwała Nr XXXIX/273/17
w sprawie: rozpatrzenia skargi na Kierownika MGOPS w Koniecpolu


Sesja Nr XXXVIII/2017 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 28.03.2017 r.

Uchwała Nr XXXVIII/257/17
w sprawie: przyjęcia "Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Koniecpol na lata 2017-2023"
Załącznik: "Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Koniecpol na lata 2017-2023"


Sesja Nr XXXVII/2017 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 9.02.2017 r.

Uchwała Nr XXXVII/245/17
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XXXV/229/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku

Uchwała Nr XXXVII/246/17
zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/223/2016 z dnia 01 grudnia 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
Wzór deklaracji: PDF, ODT, DOC

Uchwała Nr XXXVII/247/17
w sprawie: przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych" oraz "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii" na 2017 rok
Załączniki nr 1, Załącznik nr 2

Uchwała Nr XXXVII/248/17
uchylająca uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Miasta i Gminy Koniecpol

Uchwała Nr XXXVII/249/17
w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia gminnego programu rewitalizacji

Uchwała Nr XXXVII/250/17
w sprawie: przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Koniecpol na lata 2017-2022"
Załącznik nr 1

Uchwała Nr XXXVII/251/17
w sprawie: projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe

Uchwała Nr XXXVII/252/17
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na rzecz dotychczasowego dzierżawcy obejmującej część działki znajdującej się w Starym Koniecpolu i Rudnikach

Uchwała Nr XXXVII/253/17
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 193 położonej w miejscowości Oblasy stanowiącej własność Gminy Koniecpol

Uchwała Nr XXXVII/254/17
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Żeromskiego w Koniecpolu

Uchwała Nr XXXVII/255/17
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w miejscowości Łabędź w Gminie Koniecpol

Uchwała Nr XXXVII/256/17
w sprawie: powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejska Przychodnia Rejonowa w Koniecpolu


Sesja Nr XXXVI/2017 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 26.01.2017 r.

Uchwała Nr XXXVI/241/17
w sprawie:zmiany uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XXXV/229/16 z dnia 29 grudnia 2016 r.

Uchwała Nr XXXVI/242/17
w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXV/231/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. dot. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2017-2030

Uchwała Nr XXXVI/243/17
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na rzecz dotychczasowego Najemcy obejmującej część pomieszczeń w budynku znajdującym się w Koniecpolu przy ul. Armii Krajowej 6A.

Uchwała Nr XXXVI/244/17
w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Koniecpol z nieruchomością stanowiącą własność osób fizycznych


Sesja Nr XXXV/2016 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 29.12.2016 r.

Uchwała Nr XXXV/228/16
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XX/116/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku

Uchwała Nr XXXV/229/16
w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Koniecpol na rok 2017

Uchwała Nr XXXV/230/16
w sprawie: zmiany uchwały Nr XX/117/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku dot. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2016 –2030

Uchwała Nr XXXV/231/16
w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2017–2030

Uchwała Nr XXXV/232/16
w sprawie: przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Koniecpol z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017

Uchwała Nr XXXV/233/16
w sprawie: określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Koniecpol

Uchwała Nr XXXV/234/16
w sprawie: przyjęcia planu pracy Komisji Finansów, Budżetu, Inicjatyw Gospodarczych i Ładu Przestrzennego na I półrocze 2017 r.

Uchwała Nr XXXV/235/16
w sprawie: przyjęcia planu pracy Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa na I półrocze 2017 r.

Uchwała Nr XXXV/236/16
w sprawie: przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2017 r.

Uchwała Nr XXXV/237/16
w sprawie: przyjęcia planu pracy Komisji Spraw Społecznych i Przestrzegania Prawa na I półrocze 2017 r.

Uchwała Nr XXXV/238/16
w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

Uchwała Nr XXXV/239/16
w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

Uchwała Nr XXXV/240/16
w sprawie: powołania Skarbnika Gminy Koniecpol


Sesja Nr XXXIV/2016 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 01.12.2016 r.

Uchwała Nr XXXIV/206/16
w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

Uchwała Nr XXXIV/207/16
w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

Uchwała Nr XXXIV/208/16
w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

Uchwała Nr XXXIV/209/16
w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

Uchwała Nr XXXIV/210/16
w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

Uchwała Nr XXXIV/211/16
w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

Uchwała Nr XXXIV/212/16
w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

Uchwała Nr XXXIV/213/16
w sprawie: nabycia udziału na rzecz Gminy Koniecpol współwłasności działek nr ewidencyjny 50, 51, 97, 98, 201, 202, 226, 227, 228, 343, 344/5,402, 403, 404, 405, 425, 514, 515, 516 o powierzchni 9,46 ha położonych w miejscowości Rudniki

Uchwała Nr XXXIV/214/16
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XX/116/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku

Uchwała Nr XXXIV/215/16
w sprawie: zmiany uchwały Nr XX/117/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku dot. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2016 –2030

Uchwała Nr XXXIV/216/16
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XXXIV/217/16
w sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XXXIV/218/16
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Uchwała Nr XXXIV/219/16
w sprawie: wprowadzenia opłaty targowej

Uchwała Nr XXXIV/220/16
w sprawie: określenia szczegółowych zasad sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych przypadających Gminie Koniecpol oraz jej jednostkom organizacyjnym mających charakter cywilnoprawny, oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także wskazania organów i osób uprawnionych do udzielania tych ulg; oraz postanowienia o stosowaniu z urzędu ulgi umarzania należności pieniężnych przypadających Gminie Koniecpol lub jej jednostkom podległym, mających charakter cywilnoprawny, w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Uchwała Nr XXXIV/221/16
w sprawie: ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku

Uchwała Nr XXXIV/222/16
w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku

Uchwała Nr XXXIV/223/16
w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
Wzór DEKLARACJI: DOC, ODT, PDF, XML

Uchwała Nr XXXIV/224/16
w sprawie: likwidacji Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Koniecpolu

Uchwała Nr XXXIV/225/16
w sprawie: ustalenia zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Gminy Koniecpol

Uchwała Nr XXXIV/226/16
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Partyzantów w Koniecpolu

Uchwała Nr XXXIV/227/16
w sprawie: Przystąpienia Gminy Koniecpol do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów
Załącznik nr 1: Statut Śląskiego Związku Gmin i Powiatów


Sesja Nr XXXIII/2016 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 17.11.2016 r.

Uchwała Nr XXXIII/203/16
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia gminnego programu rewitalizacji

Uchwała Nr XXXIII/204/16
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XX/116/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku

Uchwała Nr XXXIII/205/16
w sprawie: odwołania Skarbnika Gminy Koniecpol


Sesja Nr XXXII/2016 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 26.10.2016 r.

Uchwała Nr XXXII/201/16
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XX/116/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku

Uchwała Nr XXXII/202/16
w sprawie: zmiany uchwały Nr XX/117/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku dot. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2016-2030


Sesja Nr XXXI/2016 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 06.10.2016 r.

Uchwała Nr XXXI/199/16
w sprawie: zmiany uchwały Nr XVIII/110/15 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej

Uchwała Nr XXXI/200/16
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XX/116/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku


Sesja Nr XXX/2016 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 19.09.2016 r.

Uchwała Nr XXX/192/16
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XX/116/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku

Uchwała Nr XXX/193/16
w sprawie: przystąpienia Gminy Koniecpol do Stowarzyszenia ds. Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Subregionu Północnego Województwa Śląskiego

Uchwała Nr XXX/194/16
w sprawie: wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Koniecpol

Uchwała Nr XXX/195/16
w sprawie: przyjęcia "Strategii Rozwoju Gminy Koniecpol do roku 2025"
Załącznik nr 1: Strategia Rozwoju Gminy Koniecpol do roku 2025

Uchwała Nr XXX/196/16
w sprawie: wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Miasta i Gminy Koniecpol
Załącznik nr 1: Mapa obszarów zdegradowanych

Uchwała Nr XXX/197/16
w sprawie: utworzenia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Koniecpol zaliczonych do sektora finansów publicznych

Uchwała Nr XXX/198/16
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej


Sesja Nr XXIX/2016 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 24.08.2016 r.

Uchwała Nr XXIX/187/16
w sprawie: zmiany uchwały Nr XX/139/2012 z dnia 20 września 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Koniecpol, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Koniecpol oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Uchwała Nr XXIX/188/16
w sprawie: uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koniecpolu

Uchwała Nr XXIX/189/16
w sprawie: powołania do pracy w Komisji Spraw Społecznych i Przestrzegania Prawa Radnego Mateusza Szymala

Uchwała Nr XXIX/190/16
w sprawie: utworzenia i realizacji programu osłonowego z zakresu pomocy społecznej
Załącznik nr 1: Program osłonowy z zakresu pomocy społecznej

Uchwała Nr XXIX/191/16
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XX/116/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku


Sesja Nr XXVIII/2016 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 30.06.2016 r.

Uchwała Nr XXVIII/180/16
w sprawie rozpatrzenia skargi na brak zgodności z faktami przedstawionymi w protokołach powypadkowych zgłoszoną przez Panią Elżbietę Stępień

Uchwała Nr XXVIII/181/16
w sprawie rozpatrzenia zażalenia Pani Marii Machery na pracodawcę - Dyrekcję Zespołu Szkół nr 1 w Koniecpolu

Uchwała Nr XXVIII/182/16
w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/291/14 z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta i gminy Koniecpol na lata 2011-2032

Uchwała Nr XXVIII/183/16
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XXVIII/184/16
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie miasta i gminy Koniecpol

Uchwała Nr XXVIII/185/16
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XX/16/15
z dnia 30 grudnia 2015 roku

Uchwała Nr XXVIII/186/16
w sprawie zmiany uchwały Nr XX/117/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku dot. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2016–2030


Sesja Nr XXVII/2016 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 2.06.2016 r.

Uchwała Nr XXVII/161/16
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Rady Miejskiej W Koniecpolu Nr XX/116/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku

Uchwała Nr XXVII/162/16
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Finansów, Budżetu, Inicjatyw Gospodarczych i Ładu Przestrzennego na II półrocze 2016 r.

Uchwała Nr XXVII/163/16
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa na II półrocze 2016 r.

Uchwała Nr XXVII/164/16
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2016 r.

Uchwała Nr XXVII/165/16
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Spraw Społecznych i Przestrzegania Prawa na II półrocze 2016 r.

Uchwała Nr XXVII/166/16
w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Koniecpol za 2015 rok

Uchwała Nr XXVII/167/16
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiej Przychodni Rejonowej w Koniecpolu za 2015 rok

Uchwała Nr XXVII/168/16
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury -
Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Koniecpolu za 2015 rok

Uchwała Nr XXVII/169/16
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Koniecpol absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok

Uchwała Nr XXVII/170/16
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016 – 2018 dla Gminy Koniecpol

Uchwała Nr XXVII/171/16
w sprawie zaopiniowania zweryfikowanej Propozycji planu aglomeracji Koniecpol
Załączniki: Propozycja planu aglomeracji Koniecpol, MAPA

Uchwała Nr XXVII/172/16
w sprawie upoważnienia Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Koniecpolu Spółka z ograniczoną odpowiedzialności z siedzibą w Koniecpolu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

Uchwała Nr XXVII/173/16
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koniecpolu

Uchwała Nr XXVII/174/16
w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIV/147/16 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowościach Koniecpol i Teresów uchwalonego uchwałą nr 180/XXVII/2005 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 4 sierpnia 2005r obejmującego część terenu w Koniecpolu oznaczonego w planie symbolem : K1.1 P(U)

Uchwała Nr XXVII/175/16
w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIV/148/16 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowościach Koniecpol i Teresów uchwalonego uchwała nr 180/XXVII/2005 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 4 sierpnia 2005 r. obejmującego części terenu w Koniecpolu oznaczonego w planie symbolem : KDW

Uchwała Nr XXVII/176/16
w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIV/149/16 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu w Łabędziu oznaczonego w planie: LB.2 MN, RM, U

Uchwała Nr XXVII/177/16
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowościach Koniecpol i Teresów uchwalonego uchwałą nr 180/XXVII/2005 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 4 sierpnia 2005r obejmującego część terenu w Koniecpolu oznaczonego w planie symbolem : K1.1 P(U)
Załącznik graficzny

Uchwała Nr XXVII/178/16
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowościach Koniecpol i Teresów uchwalonego uchwała nr 180/XXVII/2005 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 4 sierpnia 2005 r. obejmującego części terenu w Koniecpolu oznaczonego w planie symbolem : KDW
Załącznik graficzny

Uchwała Nr XXVII/179/16
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowościach Stanisławice , Łabędź uchwalonego uchwałą nr 190/XXVII/2005 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 04 sierpnia 2005 r obejmującego część terenu w m. Łabędź oznaczonego w planie: LB.2 MN, RM, U
Załącznik graficzny


Sesja Nr XXVI/2016 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 9.05.2016 r.

Uchwała Nr XXVI/159/16
w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/291/14 z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta i gminy Koniecpol na lata 2011-2032

Uchwała Nr XXVI/160/16
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy
Koniecpol z przeznaczeniem na drogę dojazdową


Sesja Nr XXV/2016 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 19.04.2016 r.

Uchwała Nr XXX/156/16
w sprawie przystąpienia do sporządzenia gminnego programu rewitalizacji

Uchwała Nr XXX/157/16
w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla gminy Koniecpol na lata 2016-2020 perspektywą do roku 2024 z Prognozą oddziaływania na środowisko
Załącznik nr 1: Załącznik do uchwały nr XXV/157/16

Uchwała Nr XXX/158/16
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XX/116/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku


Sesja Nr XXIV/2016 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 31.03.2016 r.

Uchwała Nr XXIX/145/16
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XX/116/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku

Uchwała Nr XXIX/146/16
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

Uchwała Nr XXIX/147/16
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu w Koniecpolu oznaczonego w planie: K1.1 P(U)
Załącznik nr 1: Załącznik graficzny do uchwały nr XXIV/147/16

Uchwała Nr XXIX/148/16
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu w Koniecpolu oznaczonego w planie: KDW
Załącznik nr 1: Załącznik graficzny do uchwały nr XXIV/148/16

Uchwała Nr XXIX/149/16
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu w Łabędziu oznaczonego w planie: LB.2 MN, RM, U
Załącznik nr 1: Załącznik graficzny do uchwały nr XXIV/149/16

Uchwała Nr XXIX/150/16
w sprawie uchylenia uchwały nr XX/123/15 Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/297/14 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 23 września 2014 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Koniecpol przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego

Uchwała Nr XXIX/151/16
w sprawie uchylenia uchwały nr XX/124/15 Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/298/14 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 23 września 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Koniecpol przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania

Uchwała Nr XXIX/152/16
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Koniecpol przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania

Uchwała Nr XXIX/153/16
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Koniecpol przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania

Uchwała Nr XXIX/154/16
w sprawie likwidacji Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Koniecpolu
Uzasadnienie do uchwały nr XXIV/154/16

Uchwała Nr XXIX/155/16
w sprawie nadania statutu Domu Kultury w Koniecpolu


Sesja Nr XXIII/2016 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 26.02.2016 r.

Uchwała Nr XXIII/142/16
w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych" oraz "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii" na 2016 rok
Załącznik nr 1: GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2016 ROK
Załącznik nr 2: GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2016 ROK

Uchwała Nr XXIII/143/16
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Koniecpol
Załącznik nr 1: Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Koniecpol na 2016 rok

Uchwała Nr XXIII/144/16
w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/42/2015 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 19 marca 2015r.


Sesja Nr XXII/2016 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 18.02.2016 r.

Uchwała Nr XXII/136/16
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XX/116/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku.

Uchwała Nr XXII/137/16
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

Uchwała Nr XXII/138/16
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

Uchwała Nr XXII/139/16
w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2019"
Załącznik: Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2019

Uchwała Nr XXII/140/16
w sprawie kontynuacji członkostwa Gminy Koniecpol w stowarzyszeniu Rybacka Lokalna Grupa Działania "Jurajska Ryba"

Uchwała Nr XXII/141/16
w sprawie gromadzenia dochodów przez szkoły i przedszkola funkcjonujące jako jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku bankowym oraz przeznaczenia tych dochodów


Sesja Nr XXI/2016 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 21.01.2016 r.

Uchwała Nr XXI/125/16
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XX/116/l5 z dnia 30 grudnia 2015 roku

Uchwała Nr XXI/126/16
w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół w Koniecpolu ul. Mickiewicza 26– Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koniecpolu, Gimnazjum Nr 1 w Koniecpolu

Uchwała Nr XXI/127/16
w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół

Uchwała Nr XXI/128/16
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

Uchwała Nr XXI/129/16
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Koniecpolu na rzecz Gminy jako mienie komunalne

Uchwała Nr XXI/130/16
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Finansów, Budżetu, Inicjatyw Gospodarczych i Ładu Przestrzennego na I półrocze 2016 r.
Załącznik: PLAN PRACY KOMISJI FINANSÓW, BUDŻETU, INICJATYW GOSPODARCZYCH I ŁADU PRZESTRZENNEGO na I półrocze 2016r.

Uchwała Nr XXI/131/16
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa na I półrocze 2016 r.
Załącznik: PLAN PRACY Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska na pierwsze półrocze 2016 rok

Uchwała Nr XXI/132/16
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2016 r.
Załącznik: Plan pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2016 roku

Uchwała Nr XXI/133/16
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Spraw Społecznych i Przestrzegania Prawa na I półrocze 2016 r.
Załącznik: PLAN PRACY KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH I PRZESTRZEGANIA PRAWA NA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 ROKU

Uchwała Nr XXI/134/16
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Koniecpolu na 2016 r.
Załącznik: Plan pracy Rady Miejskiej w Koniecpolu na 2016 rok

Uchwała Nr XXI/135/16
w przedmiocie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości na okres 5 lat w drodze bezprzetargowej
Załącznik: MAPA


Sesja Nr XX/2015 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 30.12.2015 r.

Uchwała Nr XX/115/15
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Rady Miejskiej W Koniecpolu Nr V/24/15 z dnia 29 stycznia 2015 roku

Uchwała Nr XX/116/15
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Koniecpol na rok 2016

Uchwała Nr XX/117/15
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2016-2030
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

Uchwała Nr XX/118/15
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

Uchwała Nr XX/119/15
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

Uchwała Nr XX/120/15
w sprawie sprzedaży działki niezabudowanej położonej w Koniecpolu przy ul.Słowackiego stanowiącej własność Gminy Koniecpol

Uchwała Nr XX/121/15
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji służących do naliczania podatków

Uchwała Nr XX/122/15
w sprawie uchylenia Uchwały Nr 100/XV/2004 Rady Miejskiej w Koniecpol z dnia 5 lutego 2004 r w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej z nieruchomością stanowiąca własność gminy

Uchwała Nr XX/123/15
w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/297/14 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 23 września 2014 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Koniecpol przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego

Uchwała Nr XX/124/15
w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/298/14 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 23 września 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Koniecpol przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania


Sesja Nr XIX/2015 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 10.12.2015 r.

Uchwała Nr XIX/111/15
w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji służących do naliczania podatków

Załączniki:

  1. INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI - PDF, DOC
  2. INFORMACJA O GRUNTACH - PDF, DOC
  3. INFORMACJA O LASACH - PDF, DOC
  4. DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - PDF, DOC
  5. DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY - PDF, DOC
  6. DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY - PDF, DOC

Uchwała Nr XIX/112/15
w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XIX/113/15
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XIX/114/15
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Rady Miejskiej W Koniecpolu Nr V/24/15 z dnia 29 stycznia 2015 roku


Sesja Nr XVIII/2015 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 26.11.2015 r.

Uchwała Nr XVIII/95/15
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr V/24/15 z dnia 29 stycznia 2015 roku

Uchwała Nr XVIII/96/15
w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Miasta Koniecpola"

Uchwała Nr XVIII/97/15
w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół w Koniecpolu ul. Mickiewicza 26– Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koniecpolu, Gimnazjum Nr 1 w Koniecpolu

Uchwała Nr XVIII/98/15
w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół

Uchwała Nr XVIII/99/15
w sprawie zmiany uchwały nr XX/147/12 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 20 września 2012 roku w sprawie ustalenia obwodu Przedszkola nr 1 w Koniecpolu

Uchwała Nr XVIII/100/15
w sprawie ustalenia obwodu dla Przedszkola Nr 2 w Koniecpolu

Uchwała Nr XVIII/101/15
w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Centrum Integracji Społecznej w Koniecpolu

Uchwała Nr XVIII/102/15
w sprawie zmiany statutu Centrum Integracji Społecznej w Koniecpolu

Uchwała Nr XVIII/103/15
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Koniecpol

Uchwała Nr XVIII/104/15
w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji.

Uchwała Nr XVIII/105/15
w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Koniecpol z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016

Uchwała Nr XVIII/106/15
w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Koniecpol

Uchwała Nr XVIII/107/15
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XVIII/108/15
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XVIII/109/15
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XVIII/110/15
w sprawie wprowadzenia opłaty targowej


Sesja Nr XVII/2015 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 29.10.2015 r.

Uchwała Nr XVII/91/15
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr V/24/15 z dnia 29 stycznia 2015 roku

Uchwała Nr XVII/92/15
w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych w Gminie Koniecpol

Uchwała Nr XVII/93/15
w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Dom Kultury w Koniecpolu

Uchwała Nr XVII/94/15
w sprawie wyboru ławników do Sądów Powszechnych


Sesja Nr XVI/2015 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 29.09.2015 r.

Uchwała Nr XVI/89/15
w sprawie zamiaru i przyczynach likwidacji instytucji kultury o nazwie Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Koniecpolu

Uchwała Nr XVI/90/15
w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/269/14 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 25 marca 2014 roku w sprawie przyjęcia Programu Postępowania Naprawczego dla Gminy Koniecpol


Sesja Nr XV/2015 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 24.09.2015 r.

Uchwała Nr XV/77/15
w sprawie zmiany statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koniecpolu

Uchwała Nr XV/78/15
w sprawie zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Załącznik: ODT, DOC, PDF

Uchwała Nr XV/79/15
w sprawie uzupełnienia składu osobowego stałych Komisji Rady Miejskiej w Koniecpolu

Uchwała Nr XV/80/15
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2015 r.

Uchwała Nr XV/81/15
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa na II półrocze 2015 r.

Uchwała Nr XV/82/15
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Spraw Społecznych i Przestrzegania Prawa na II półrocze 2015 r.

Uchwała Nr XV/83/15
w sprawie przyjęcia planu Komisji Finansów, Budżetu, Inicjatyw Gospodarczych i Ładu Przestrzennego na II półrocze 2015 r.

Uchwała Nr XV/84/15
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

Uchwała Nr XV/85/15
w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomościami na okres powyżej 3 lat

Uchwała Nr XV/86/15
w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Koniecpol z przeznaczeniem na cele publiczne

Uchwała Nr XV/87/15
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Rady Miejskiej W Koniecpolu Nr V/24/15 z dnia 29 stycznia 2015 roku

Uchwała Nr XV/88/15
w sprawie zmiany uchwały Nr V/25/15 z dnia 29 stycznia 2015 roku dot. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2015–2030


Sesja Nr XIV/2015 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 28.08.2015 r.

Uchwała Nr XIV/76/15
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr V/24/15 z dnia 29 stycznia 2015 roku.


Sesja Nr XIII/2015 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 30.07.2015 r.

Uchwała Nr XIII/75/15
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr V/24/15 z dnia 29 stycznia 2015 roku.


Sesja Nr XII/2015 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 17.07.2015 r.

Uchwała Nr XII/70/15
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr V/24/15 z dnia 29 stycznia 2015 roku.
Załączniki:  1, 2, 3, 4, 5, 6

Uchwała Nr XII/71/15
w sprawie: zmiany uchwały w przedmiocie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Uchwała Nr XII/72/15
w sprawie: sprzedaży części działki niezabudowanej położonej w Koniecpolu przy ul. Szkolnej stanowiącej własność Gminy Koniecpol

Uchwała Nr XII/73/15
w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

Uchwała Nr XII/74/15
w sprawie: wyrażenia zgody na rozwiązanie spółki "Przychodnia Miejska w Koniecpolu" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koniecpolu


Sesja Nr XI/2015 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 11.06.2015 r.

Uchwała Nr XI/63/15
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 1 do Porozumienia z dnia 6 marca 2015 roku o współpracy w sprawie opracowania i realizacji Strategii RIT dla subregionu Północnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Uchwała Nr XI/64/15
zmieniająca uchwałę Nr 152/XXII/2014 z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Uchwała Nr XI/65/15
zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejska Przychodnia Rejonowa w Koniecpolu

Uchwała Nr XI/66/15
w sprawie: wydzierżawienia części działek zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Koniecpol dla Śląskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża Oddział Rejonowy PCK w Częstochowie

Uchwała Nr XI/67/15
w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatury na ławników sądów powszechnych

Uchwała Nr XI/68/15
w sprawie: ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Koniecpolu

Uchwała Nr XI/69/15
w sprawie: wydzierżawienia lokalu znajdującego się w budynku komunalnym


Sesja Nr X/2015 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 28.05.2015 r.

Uchwała Nr X/53/15
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr V/24/15 z dnia 29 stycznia 2015 roku

Uchwała Nr X/54/15
w sprawie: przystąpienia Gminy Koniecpol do Stowarzyszenia pod nazwą Rybacka Lokalna Grupa Działania z siedzibą w Przyrowie

Uchwała Nr X/55/15
w sprawie: sprzedaży działki niezabudowanej położonej w miejscowości Luborcza

Uchwała Nr X/56/15
w sprawie: sprzedaży działek niezabudowanych położonych w Koniecpolu przy ul. Słowackiego stanowiących własność gminy

Uchwała Nr X/57/15
w sprawie: sprzedaży działek niezabudowanych położonych w miejscowości Wąsosz

Uchwała Nr X/58/15
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdań finansowych wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Koniecpol za 2014 rok

Uchwała Nr X/59/15
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiej Przychodni Rejonowej w Koniecpolu za 2014 rok

Uchwała Nr X/60/15
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury – Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji za 2014 rok

Uchwała Nr X/61/15
w sprawie: zmiany uchwały w przedmiocie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Uchwała Nr X/62/15
w sprawie: udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol z tytułu wykonania budżetu za rok 2014


Sesja Nr IX/2015 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 10.04.2015 r.

Uchwała Nr IX/49/15
w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Posterunku Policji w Koniecpolu

Uchwała Nr IX/50/15
w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości przez Gminę Koniecpol

Uchwała Nr IX/51/15
w sprawie zamiaru zbycia lokali mieszkalnych na rzecz najemców

Uchwała Nr IX/52/15
w sprawie przyjęcia "Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla Miasta i Gminy Koniecpol na rok 2015"

Załącznik:


Sesja Nr VIII/2015 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 19.03.2015 r.

Uchwała Nr VIII/42/15
w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez gminę Koniecpol

Uchwała Nr VIII/43/15
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Koniecpol

Uchwała Nr VIII/44/15
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych w Gminie Koniecpol

Uchwała Nr VIII/45/15
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr V/24/15 z dnia 29 stycznia 2015 roku

Uchwała Nr VIII/46/15
w sprawie zmiany uchwały Nr V/25/15 z dnia 29 stycznia 2015 roku dot. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2015–2030

Uchwała Nr VIII/47/15
w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej w Gminie Koniecpol na okres od 01.03. 2015r. do 31.12.2015 r.

Uchwała Nr VIII/48/15
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Finansów, Budżetu, Inicjatyw Gospodarczych i Ładu Przestrzennego


Sesja Nr VII/2015 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 4.03.2015 r.

Uchwała Nr VII/41/15
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego


Sesja Nr VI/2015 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 19.02.2015 r.

Uchwała Nr VI/33/15
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr V/24/15 z dnia 29 stycznia 2015 roku

Uchwała Nr VI/34/15
w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr VI/35/15
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Uchwała Nr VI/36/15
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr VI/37/15
w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg dla których zarządcą jest Gmina Koniecpol

Uchwała Nr VI/38/15
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejska Przychodnia Rejonowa w Koniecpolu

Uchwała Nr VI/39/15
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Koniecpol do współpracy w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Północnego Województwa Śląskiego i zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem Częstochowa a pozostałymi powiatami i gminami wchodzącymi w skład Subregionu Północnego Województwa Śląskiego

Uchwała Nr VI/40/15
w sprawie likwidacji Straży Miejskiej w Koniecpolu


Sesja Nr V/2015 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 29.01.2015 r.

Uchwała Nr V/24/15
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Koniecpol na rok 2015

Uchwała Nr V/25/15
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2015-2030

Uchwała Nr V/26/15
w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Koniecpolu i nadania jej Statutu

Uchwała Nr V/27/15
w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Uchwała Nr V/28/15
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Uchwała Nr V/29/15
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2015 r.

Uchwała Nr V/30/15
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Spraw Społecznych i Przestrzegania Prawa na I półrocze 2015 r.

Uchwała Nr V/31/15
w sprawie przyjęcia planu Komisji Finansów, Budżetu, Inicjatyw Gospodarczych i Ładu Przestrzennego na I półrocze 2015 r.

Uchwała Nr V/32/15
w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia miesięcznego dla Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol


Sesja Nr IV/2014 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 30.12.2014 r.

Uchwała Nr IV/19/14
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Koniecpol, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Koniecpol oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Uchwała Nr IV/20/14
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich.

Uchwała Nr IV/21/14
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XLIV/272/14 z dnia 22 maja 2014 roku.

Uchwała Nr IV/22/14
w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/273/14 z dnia 22 maja 2014 r. dot. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2014-2030.

Uchwała Nr IV/23/14
w sprawie zmiany uchwały dot. zwolnień w podatku od nieruchomości.


Sesja Nr III/2014 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 11.12.2014 r.

Uchwała Nr III/12/14
w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejska Przychodnia Rejonowa w Koniecpolu.

Uchwała Nr III/13/14
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego w 2015 roku.

Uchwała Nr III/14/14
w sprawie podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr III/15/14
w sprawie podatku od środków transportowych.

Uchwała Nr III/16/14
w sprawie opłaty targowej.

Uchwała Nr III/17/14
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr III/18/14
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XLIV/272/14 z dnia 22 maja 2014 roku.


Sesja Nr II/2014 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 4.12.2014 r.

Uchwała Nr II/3/14
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XLIV/272/14 z dnia 22 maja 2014 roku.

Uchwała Nr II/4/14
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koniecpolu.

Uchwała Nr II/5/14
w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Uchwała Nr II/6/14
w sprawie powołania składu osobowego Komisji Finansów, Budżetu, Inicjatyw Gospodarczych i Ładu Przestrzennego.

Uchwała Nr II/7/14
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Finansów, Budżetu, Inicjatyw Gospodarczych i Ładu Przestrzennego.

Uchwała Nr II/8/14
w sprawie powołania składu osobowego Komisji Spraw Społecznych i Przestrzegania Prawa.

Uchwała Nr II/9/14
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych i Przestrzegania Prawa.

Uchwała Nr II/10/14
w sprawie powołania składu osobowego Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

Uchwała Nr II/11/14
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa.


Sesja Nr I/2014 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 1.12.2014 r.

Uchwała Nr I/1/14
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koniecpolu.

Uchwała Nr I/2/14
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Koniecpolu.Opublikował: Artur Wieczorek
Publikacja dnia: 19.11.2018
Podpisał: Rada Miejska w Koniecpolu
Dokument z dnia: 04.04.2017
Dokument oglądany razy: 24 014