bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 29.03.2017, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: dodanie informacji

Uchwały Rady Miejskiej w Koniecpolu - kadencja 2014 - 2018

Sesja Nr XXXVIII/2016 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 28.03.2017 r.

Uchwała Nr XXXVIII/257/17
w sprawie: przyjęcia "Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Koniecpol na lata 2017-2023"
Załącznik: "Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Koniecpol na lata 2017-2023"


Sesja Nr XXXVII/2016 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 9.02.2017 r.

Uchwała Nr XXXVII/245/17
w sprawie:

Uchwała Nr XXXVII/246/17
zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/223/2016 z dnia 01 grudnia 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
Wzór deklaracji: PDF, ODT, DOC

Uchwała Nr XXXVII/247/17
w sprawie: przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych" oraz "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii" na 2017 rok
Załączniki nr 1, Załącznik nr 2

Uchwała Nr XXXVII/248/17
uchylająca uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Miasta i Gminy Koniecpol

Uchwała Nr XXXVII/249/17
w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia gminnego programu rewitalizacji

Uchwała Nr XXXVII/250/17
w sprawie: przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Koniecpol na lata 2017-2022"
Załącznik nr 1

Uchwała Nr XXXVII/251/17
w sprawie: projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe

Uchwała Nr XXXVII/252/17
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na rzecz dotychczasowego dzierżawcy obejmującej część działki znajdującej się w Starym Koniecpolu i Rudnikach

Uchwała Nr XXXVII/253/17
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 193 położonej w miejscowości Oblasy stanowiącej własność Gminy Koniecpol

Uchwała Nr XXXVII/254/17
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Żeromskiego w Koniecpolu

Uchwała Nr XXXVII/255/17
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w miejscowości Łabędź w Gminie Koniecpol

Uchwała Nr XXXVII/256/17
w sprawie: powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejska Przychodnia Rejonowa w Koniecpolu


Sesja Nr XXXVI/2017 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 26.01.2017 r.

Uchwała Nr XXXVI/241/17
w sprawie:zmiany uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XXXV/229/16 z dnia 29 grudnia 2016 r.

Uchwała Nr XXXVI/242/17
w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXV/231/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. dot. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2017-2030

Uchwała Nr XXXVI/243/17
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na rzecz dotychczasowego Najemcy obejmującej część pomieszczeń w budynku znajdującym się w Koniecpolu przy ul. Armii Krajowej 6A.

Uchwała Nr XXXVI/244/17
w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Koniecpol z nieruchomością stanowiącą własność osób fizycznych


Sesja Nr XXXV/2016 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 29.12.2016 r.

Uchwała Nr XXXV/228/16
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XX/116/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku

Uchwała Nr XXXV/229/16
w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Koniecpol na rok 2017

Uchwała Nr XXXV/230/16
w sprawie: zmiany uchwały Nr XX/117/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku dot. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2016 –2030

Uchwała Nr XXXV/231/16
w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2017–2030

Uchwała Nr XXXV/232/16
w sprawie: przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Koniecpol z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017

Uchwała Nr XXXV/233/16
w sprawie: określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Koniecpol

Uchwała Nr XXXV/234/16
w sprawie: przyjęcia planu pracy Komisji Finansów, Budżetu, Inicjatyw Gospodarczych i Ładu Przestrzennego na I półrocze 2017 r.

Uchwała Nr XXXV/235/16
w sprawie: przyjęcia planu pracy Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa na I półrocze 2017 r.

Uchwała Nr XXXV/236/16
w sprawie: przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2017 r.

Uchwała Nr XXXV/237/16
w sprawie: przyjęcia planu pracy Komisji Spraw Społecznych i Przestrzegania Prawa na I półrocze 2017 r.

Uchwała Nr XXXV/238/16
w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

Uchwała Nr XXXV/239/16
w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

Uchwała Nr XXXV/240/16
w sprawie: powołania Skarbnika Gminy Koniecpol


Sesja Nr XXXIV/2016 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 01.12.2016 r.

Uchwała Nr XXXIV/206/16
w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

Uchwała Nr XXXIV/207/16
w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

Uchwała Nr XXXIV/208/16
w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

Uchwała Nr XXXIV/209/16
w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

Uchwała Nr XXXIV/210/16
w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

Uchwała Nr XXXIV/211/16
w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

Uchwała Nr XXXIV/212/16
w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

Uchwała Nr XXXIV/213/16
w sprawie: nabycia udziału na rzecz Gminy Koniecpol współwłasności działek nr ewidencyjny 50, 51, 97, 98, 201, 202, 226, 227, 228, 343, 344/5,402, 403, 404, 405, 425, 514, 515, 516 o powierzchni 9,46 ha położonych w miejscowości Rudniki

Uchwała Nr XXXIV/214/16
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XX/116/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku

Uchwała Nr XXXIV/215/16
w sprawie: zmiany uchwały Nr XX/117/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku dot. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2016 –2030

Uchwała Nr XXXIV/216/16
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XXXIV/217/16
w sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XXXIV/218/16
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Uchwała Nr XXXIV/219/16
w sprawie: wprowadzenia opłaty targowej

Uchwała Nr XXXIV/220/16
w sprawie: określenia szczegółowych zasad sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych przypadających Gminie Koniecpol oraz jej jednostkom organizacyjnym mających charakter cywilnoprawny, oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także wskazania organów i osób uprawnionych do udzielania tych ulg; oraz postanowienia o stosowaniu z urzędu ulgi umarzania należności pieniężnych przypadających Gminie Koniecpol lub jej jednostkom podległym, mających charakter cywilnoprawny, w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Uchwała Nr XXXIV/221/16
w sprawie: ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku

Uchwała Nr XXXIV/222/16
w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku

Uchwała Nr XXXIV/223/16
w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
Wzór DEKLARACJI: DOC, ODT, PDF, XML

Uchwała Nr XXXIV/224/16
w sprawie: likwidacji Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Koniecpolu

Uchwała Nr XXXIV/225/16
w sprawie: ustalenia zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Gminy Koniecpol

Uchwała Nr XXXIV/226/16
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Partyzantów w Koniecpolu

Uchwała Nr XXXIV/227/16
w sprawie: Przystąpienia Gminy Koniecpol do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów
Załącznik nr 1: Statut Śląskiego Związku Gmin i Powiatów


Sesja Nr XXXIII/2016 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 17.11.2016 r.

Uchwała Nr XXXIII/203/16
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia gminnego programu rewitalizacji

Uchwała Nr XXXIII/204/16
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XX/116/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku

Uchwała Nr XXXIII/205/16
w sprawie: odwołania Skarbnika Gminy Koniecpol


Sesja Nr XXXII/2016 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 26.10.2016 r.

Uchwała Nr XXXII/201/16
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XX/116/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku

Uchwała Nr XXXII/202/16
w sprawie: zmiany uchwały Nr XX/117/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku dot. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2016-2030


Sesja Nr XXXI/2016 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 06.10.2016 r.

Uchwała Nr XXXI/199/16
w sprawie: zmiany uchwały Nr XVIII/110/15 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej

Uchwała Nr XXXI/200/16
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XX/116/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku


Sesja Nr XXX/2016 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 19.09.2016 r.

Uchwała Nr XXX/192/16
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XX/116/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku

Uchwała Nr XXX/193/16
w sprawie: przystąpienia Gminy Koniecpol do Stowarzyszenia ds. Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Subregionu Północnego Województwa Śląskiego

Uchwała Nr XXX/194/16
w sprawie: wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Koniecpol

Uchwała Nr XXX/195/16
w sprawie: przyjęcia "Strategii Rozwoju Gminy Koniecpol do roku 2025"
Załącznik nr 1: Strategia Rozwoju Gminy Koniecpol do roku 2025

Uchwała Nr XXX/196/16
w sprawie: wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Miasta i Gminy Koniecpol
Załącznik nr 1: Mapa obszarów zdegradowanych

Uchwała Nr XXX/197/16
w sprawie: utworzenia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Koniecpol zaliczonych do sektora finansów publicznych

Uchwała Nr XXX/198/16
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej


Sesja Nr XXIX/2016 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 24.08.2016 r.

Uchwała Nr XXIX/187/16
w sprawie: zmiany uchwały Nr XX/139/2012 z dnia 20 września 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Koniecpol, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Koniecpol oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Uchwała Nr XXIX/188/16
w sprawie: uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koniecpolu

Uchwała Nr XXIX/189/16
w sprawie: powołania do pracy w Komisji Spraw Społecznych i Przestrzegania Prawa Radnego Mateusza Szymala

Uchwała Nr XXIX/190/16
w sprawie: utworzenia i realizacji programu osłonowego z zakresu pomocy społecznej
Załącznik nr 1: Program osłonowy z zakresu pomocy społecznej

Uchwała Nr XXIX/191/16
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XX/116/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku


Sesja Nr XXVIII/2016 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 30.06.2016 r.

Uchwała Nr XXVIII/180/16
w sprawie rozpatrzenia skargi na brak zgodności z faktami przedstawionymi w protokołach powypadkowych zgłoszoną przez Panią Elżbietę Stępień

Uchwała Nr XXVIII/181/16
w sprawie rozpatrzenia zażalenia Pani Marii Machery na pracodawcę - Dyrekcję Zespołu Szkół nr 1 w Koniecpolu

Uchwała Nr XXVIII/182/16
w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/291/14 z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta i gminy Koniecpol na lata 2011-2032

Uchwała Nr XXVIII/183/16
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XXVIII/184/16
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie miasta i gminy Koniecpol

Uchwała Nr XXVIII/185/16
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XX/16/15
z dnia 30 grudnia 2015 roku

Uchwała Nr XXVIII/186/16
w sprawie zmiany uchwały Nr XX/117/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku dot. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2016–2030


Sesja Nr XXVII/2016 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 2.06.2016 r.

Uchwała Nr XXVII/161/16
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Rady Miejskiej W Koniecpolu Nr XX/116/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku

Uchwała Nr XXVII/162/16
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Finansów, Budżetu, Inicjatyw Gospodarczych i Ładu Przestrzennego na II półrocze 2016 r.

Uchwała Nr XXVII/163/16
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa na II półrocze 2016 r.

Uchwała Nr XXVII/164/16
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2016 r.

Uchwała Nr XXVII/165/16
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Spraw Społecznych i Przestrzegania Prawa na II półrocze 2016 r.

Uchwała Nr XXVII/166/16
w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Koniecpol za 2015 rok

Uchwała Nr XXVII/167/16
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiej Przychodni Rejonowej w Koniecpolu za 2015 rok

Uchwała Nr XXVII/168/16
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury -
Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Koniecpolu za 2015 rok

Uchwała Nr XXVII/169/16
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Koniecpol absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok

Uchwała Nr XXVII/170/16
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016 – 2018 dla Gminy Koniecpol

Uchwała Nr XXVII/171/16
w sprawie zaopiniowania zweryfikowanej Propozycji planu aglomeracji Koniecpol
Załączniki: Propozycja planu aglomeracji Koniecpol, MAPA

Uchwała Nr XXVII/172/16
w sprawie upoważnienia Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Koniecpolu Spółka z ograniczoną odpowiedzialności z siedzibą w Koniecpolu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

Uchwała Nr XXVII/173/16
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koniecpolu

Uchwała Nr XXVII/174/16
w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIV/147/16 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowościach Koniecpol i Teresów uchwalonego uchwałą nr 180/XXVII/2005 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 4 sierpnia 2005r obejmującego część terenu w Koniecpolu oznaczonego w planie symbolem : K1.1 P(U)

Uchwała Nr XXVII/175/16
w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIV/148/16 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowościach Koniecpol i Teresów uchwalonego uchwała nr 180/XXVII/2005 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 4 sierpnia 2005 r. obejmującego części terenu w Koniecpolu oznaczonego w planie symbolem : KDW

Uchwała Nr XXVII/176/16
w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIV/149/16 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu w Łabędziu oznaczonego w planie: LB.2 MN, RM, U

Uchwała Nr XXVII/177/16
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowościach Koniecpol i Teresów uchwalonego uchwałą nr 180/XXVII/2005 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 4 sierpnia 2005r obejmującego część terenu w Koniecpolu oznaczonego w planie symbolem : K1.1 P(U)
Załącznik graficzny

Uchwała Nr XXVII/178/16
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowościach Koniecpol i Teresów uchwalonego uchwała nr 180/XXVII/2005 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 4 sierpnia 2005 r. obejmującego części terenu w Koniecpolu oznaczonego w planie symbolem : KDW
Załącznik graficzny

Uchwała Nr XXVII/179/16
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowościach Stanisławice , Łabędź uchwalonego uchwałą nr 190/XXVII/2005 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 04 sierpnia 2005 r obejmującego część terenu w m. Łabędź oznaczonego w planie: LB.2 MN, RM, U
Załącznik graficzny


Sesja Nr XXVI/2016 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 9.05.2016 r.

Uchwała Nr XXVI/159/16
w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/291/14 z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta i gminy Koniecpol na lata 2011-2032

Uchwała Nr XXVI/160/16
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy
Koniecpol z przeznaczeniem na drogę dojazdową


Sesja Nr XXV/2016 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 19.04.2016 r.

Uchwała Nr XXX/156/16
w sprawie przystąpienia do sporządzenia gminnego programu rewitalizacji

Uchwała Nr XXX/157/16
w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla gminy Koniecpol na lata 2016-2020 perspektywą do roku 2024 z Prognozą oddziaływania na środowisko
Załącznik nr 1: Załącznik do uchwały nr XXV/157/16

Uchwała Nr XXX/158/16
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XX/116/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku


Sesja Nr XXIV/2016 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 31.03.2016 r.

Uchwała Nr XXIX/145/16
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XX/116/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku

Uchwała Nr XXIX/146/16
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

Uchwała Nr XXIX/147/16
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu w Koniecpolu oznaczonego w planie: K1.1 P(U)
Załącznik nr 1: Załącznik graficzny do uchwały nr XXIV/147/16

Uchwała Nr XXIX/148/16
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu w Koniecpolu oznaczonego w planie: KDW
Załącznik nr 1: Załącznik graficzny do uchwały nr XXIV/148/16

Uchwała Nr XXIX/149/16
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu w Łabędziu oznaczonego w planie: LB.2 MN, RM, U
Załącznik nr 1: Załącznik graficzny do uchwały nr XXIV/149/16

Uchwała Nr XXIX/150/16
w sprawie uchylenia uchwały nr XX/123/15 Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/297/14 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 23 września 2014 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Koniecpol przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego

Uchwała Nr XXIX/151/16
w sprawie uchylenia uchwały nr XX/124/15 Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/298/14 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 23 września 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Koniecpol przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania

Uchwała Nr XXIX/152/16
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Koniecpol przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania

Uchwała Nr XXIX/153/16
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Koniecpol przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania

Uchwała Nr XXIX/154/16
w sprawie likwidacji Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Koniecpolu
Uzasadnienie do uchwały nr XXIV/154/16

Uchwała Nr XXIX/155/16
w sprawie nadania statutu Domu Kultury w Koniecpolu


Sesja Nr XXIII/2016 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 26.02.2016 r.

Uchwała Nr XXIII/142/16
w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych" oraz "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii" na 2016 rok
Załącznik nr 1: GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2016 ROK
Załącznik nr 2: GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2016 ROK

Uchwała Nr XXIII/143/16
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Koniecpol
Załącznik nr 1: Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Koniecpol na 2016 rok

Uchwała Nr XXIII/144/16
w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/42/2015 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 19 marca 2015r.


Sesja Nr XXII/2016 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 18.02.2016 r.

Uchwała Nr XXII/136/16
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XX/116/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku.

Uchwała Nr XXII/137/16
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

Uchwała Nr XXII/138/16
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

Uchwała Nr XXII/139/16
w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2019"
Załącznik: Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2019

Uchwała Nr XXII/140/16
w sprawie kontynuacji członkostwa Gminy Koniecpol w stowarzyszeniu Rybacka Lokalna Grupa Działania "Jurajska Ryba"

Uchwała Nr XXII/141/16
w sprawie gromadzenia dochodów przez szkoły i przedszkola funkcjonujące jako jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku bankowym oraz przeznaczenia tych dochodów


Sesja Nr XXI/2016 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 21.01.2016 r.

Uchwała Nr XXI/125/16
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XX/116/l5 z dnia 30 grudnia 2015 roku

Uchwała Nr XXI/126/16
w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół w Koniecpolu ul. Mickiewicza 26– Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koniecpolu, Gimnazjum Nr 1 w Koniecpolu

Uchwała Nr XXI/127/16
w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół

Uchwała Nr XXI/128/16
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

Uchwała Nr XXI/129/16
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Koniecpolu na rzecz Gminy jako mienie komunalne

Uchwała Nr XXI/130/16
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Finansów, Budżetu, Inicjatyw Gospodarczych i Ładu Przestrzennego na I półrocze 2016 r.
Załącznik: PLAN PRACY KOMISJI FINANSÓW, BUDŻETU, INICJATYW GOSPODARCZYCH I ŁADU PRZESTRZENNEGO na I półrocze 2016r.

Uchwała Nr XXI/131/16
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa na I półrocze 2016 r.
Załącznik: PLAN PRACY Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska na pierwsze półrocze 2016 rok

Uchwała Nr XXI/132/16
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2016 r.
Załącznik: Plan pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2016 roku

Uchwała Nr XXI/133/16
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Spraw Społecznych i Przestrzegania Prawa na I półrocze 2016 r.
Załącznik: PLAN PRACY KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH I PRZESTRZEGANIA PRAWA NA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 ROKU

Uchwała Nr XXI/134/16
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Koniecpolu na 2016 r.
Załącznik: Plan pracy Rady Miejskiej w Koniecpolu na 2016 rok

Uchwała Nr XXI/135/16
w przedmiocie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości na okres 5 lat w drodze bezprzetargowej
Załącznik: MAPA


Sesja Nr XX/2015 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 30.12.2015 r.

Uchwała Nr XX/115/15
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Rady Miejskiej W Koniecpolu Nr V/24/15 z dnia 29 stycznia 2015 roku

Uchwała Nr XX/116/15
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Koniecpol na rok 2016

Uchwała Nr XX/117/15
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2016-2030
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

Uchwała Nr XX/118/15
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

Uchwała Nr XX/119/15
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

Uchwała Nr XX/120/15
w sprawie sprzedaży działki niezabudowanej położonej w Koniecpolu przy ul.Słowackiego stanowiącej własność Gminy Koniecpol

Uchwała Nr XX/121/15
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji służących do naliczania podatków

Uchwała Nr XX/122/15
w sprawie uchylenia Uchwały Nr 100/XV/2004 Rady Miejskiej w Koniecpol z dnia 5 lutego 2004 r w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej z nieruchomością stanowiąca własność gminy

Uchwała Nr XX/123/15
w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/297/14 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 23 września 2014 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Koniecpol przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego

Uchwała Nr XX/124/15
w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/298/14 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 23 września 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Koniecpol przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania


Sesja Nr XIX/2015 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 10.12.2015 r.

Uchwała Nr XIX/111/15
w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji służących do naliczania podatków

Załączniki:

  1. INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI - PDF, DOC
  2. INFORMACJA O GRUNTACH - PDF, DOC
  3. INFORMACJA O LASACH - PDF, DOC
  4. DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - PDF, DOC
  5. DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY - PDF, DOC
  6. DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY - PDF, DOC

Uchwała Nr XIX/112/15
w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XIX/113/15
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XIX/114/15
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Rady Miejskiej W Koniecpolu Nr V/24/15 z dnia 29 stycznia 2015 roku


Sesja Nr XVIII/2015 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 26.11.2015 r.

Uchwała Nr XVIII/95/15
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr V/24/15 z dnia 29 stycznia 2015 roku

Uchwała Nr XVIII/96/15
w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Miasta Koniecpola"

Uchwała Nr XVIII/97/15
w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół w Koniecpolu ul. Mickiewicza 26– Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koniecpolu, Gimnazjum Nr 1 w Koniecpolu

Uchwała Nr XVIII/98/15
w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół

Uchwała Nr XVIII/99/15
w sprawie zmiany uchwały nr XX/147/12 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 20 września 2012 roku w sprawie ustalenia obwodu Przedszkola nr 1 w Koniecpolu

Uchwała Nr XVIII/100/15
w sprawie ustalenia obwodu dla Przedszkola Nr 2 w Koniecpolu

Uchwała Nr XVIII/101/15
w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Centrum Integracji Społecznej w Koniecpolu

Uchwała Nr XVIII/102/15
w sprawie zmiany statutu Centrum Integracji Społecznej w Koniecpolu

Uchwała Nr XVIII/103/15
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Koniecpol

Uchwała Nr XVIII/104/15
w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji.

Uchwała Nr XVIII/105/15
w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Koniecpol z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016

Uchwała Nr XVIII/106/15
w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Koniecpol

Uchwała Nr XVIII/107/15
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XVIII/108/15
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XVIII/109/15
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XVIII/110/15
w sprawie wprowadzenia opłaty targowej


Sesja Nr XVII/2015 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 29.10.2015 r.

Uchwała Nr XVII/91/15
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr V/24/15 z dnia 29 stycznia 2015 roku

Uchwała Nr XVII/92/15
w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych w Gminie Koniecpol

Uchwała Nr XVII/93/15
w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Dom Kultury w Koniecpolu

Uchwała Nr XVII/94/15
w sprawie wyboru ławników do Sądów Powszechnych


Sesja Nr XVI/2015 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 29.09.2015 r.

Uchwała Nr XVI/89/15
w sprawie zamiaru i przyczynach likwidacji instytucji kultury o nazwie Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Koniecpolu

Uchwała Nr XVI/90/15
w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/269/14 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 25 marca 2014 roku w sprawie przyjęcia Programu Postępowania Naprawczego dla Gminy Koniecpol


Sesja Nr XV/2015 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 24.09.2015 r.

Uchwała Nr XV/77/15
w sprawie zmiany statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koniecpolu

Uchwała Nr XV/78/15
w sprawie zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Załącznik: ODT, DOC, PDF

Uchwała Nr XV/79/15
w sprawie uzupełnienia składu osobowego stałych Komisji Rady Miejskiej w Koniecpolu

Uchwała Nr XV/80/15
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2015 r.

Uchwała Nr XV/81/15
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa na II półrocze 2015 r.

Uchwała Nr XV/82/15
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Spraw Społecznych i Przestrzegania Prawa na II półrocze 2015 r.

Uchwała Nr XV/83/15
w sprawie przyjęcia planu Komisji Finansów, Budżetu, Inicjatyw Gospodarczych i Ładu Przestrzennego na II półrocze 2015 r.

Uchwała Nr XV/84/15
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

Uchwała Nr XV/85/15
w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomościami na okres powyżej 3 lat

Uchwała Nr XV/86/15
w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Koniecpol z przeznaczeniem na cele publiczne

Uchwała Nr XV/87/15
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Rady Miejskiej W Koniecpolu Nr V/24/15 z dnia 29 stycznia 2015 roku

Uchwała Nr XV/88/15
w sprawie zmiany uchwały Nr V/25/15 z dnia 29 stycznia 2015 roku dot. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2015–2030


Sesja Nr XIV/2015 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 28.08.2015 r.

Uchwała Nr XIV/76/15
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr V/24/15 z dnia 29 stycznia 2015 roku.


Sesja Nr XIII/2015 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 30.07.2015 r.

Uchwała Nr XIII/75/15
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr V/24/15 z dnia 29 stycznia 2015 roku.


Sesja Nr XII/2015 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 17.07.2015 r.

Uchwała Nr XII/70/15
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr V/24/15 z dnia 29 stycznia 2015 roku.
Załączniki:  1, 2, 3, 4, 5, 6

Uchwała Nr XII/71/15
w sprawie: zmiany uchwały w przedmiocie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Uchwała Nr XII/72/15
w sprawie: sprzedaży części działki niezabudowanej położonej w Koniecpolu przy ul. Szkolnej stanowiącej własność Gminy Koniecpol

Uchwała Nr XII/73/15
w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

Uchwała Nr XII/74/15
w sprawie: wyrażenia zgody na rozwiązanie spółki "Przychodnia Miejska w Koniecpolu" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koniecpolu


Sesja Nr XI/2015 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 11.06.2015 r.

Uchwała Nr XI/63/15
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 1 do Porozumienia z dnia 6 marca 2015 roku o współpracy w sprawie opracowania i realizacji Strategii RIT dla subregionu Północnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Uchwała Nr XI/64/15
zmieniająca uchwałę Nr 152/XXII/2014 z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Uchwała Nr XI/65/15
zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejska Przychodnia Rejonowa w Koniecpolu

Uchwała Nr XI/66/15
w sprawie: wydzierżawienia części działek zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Koniecpol dla Śląskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża Oddział Rejonowy PCK w Częstochowie

Uchwała Nr XI/67/15
w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatury na ławników sądów powszechnych

Uchwała Nr XI/68/15
w sprawie: ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Koniecpolu

Uchwała Nr XI/69/15
w sprawie: wydzierżawienia lokalu znajdującego się w budynku komunalnym


Sesja Nr X/2015 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 28.05.2015 r.

Uchwała Nr X/53/15
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr V/24/15 z dnia 29 stycznia 2015 roku

Uchwała Nr X/54/15
w sprawie: przystąpienia Gminy Koniecpol do Stowarzyszenia pod nazwą Rybacka Lokalna Grupa Działania z siedzibą w Przyrowie

Uchwała Nr X/55/15
w sprawie: sprzedaży działki niezabudowanej położonej w miejscowości Luborcza

Uchwała Nr X/56/15
w sprawie: sprzedaży działek niezabudowanych położonych w Koniecpolu przy ul. Słowackiego stanowiących własność gminy

Uchwała Nr X/57/15
w sprawie: sprzedaży działek niezabudowanych położonych w miejscowości Wąsosz

Uchwała Nr X/58/15
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdań finansowych wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Koniecpol za 2014 rok

Uchwała Nr X/59/15
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiej Przychodni Rejonowej w Koniecpolu za 2014 rok

Uchwała Nr X/60/15
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury – Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji za 2014 rok

Uchwała Nr X/61/15
w sprawie: zmiany uchwały w przedmiocie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Uchwała Nr X/62/15
w sprawie: udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol z tytułu wykonania budżetu za rok 2014


Sesja Nr IX/2015 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 10.04.2015 r.

Uchwała Nr IX/49/15
w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Posterunku Policji w Koniecpolu

Uchwała Nr IX/50/15
w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości przez Gminę Koniecpol

Uchwała Nr IX/51/15
w sprawie zamiaru zbycia lokali mieszkalnych na rzecz najemców

Uchwała Nr IX/52/15
w sprawie przyjęcia "Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla Miasta i Gminy Koniecpol na rok 2015"

Załącznik:


Sesja Nr VIII/2015 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 19.03.2015 r.

Uchwała Nr VIII/42/15
w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez gminę Koniecpol

Uchwała Nr VIII/43/15
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Koniecpol

Uchwała Nr VIII/44/15
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych w Gminie Koniecpol

Uchwała Nr VIII/45/15
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr V/24/15 z dnia 29 stycznia 2015 roku

Uchwała Nr VIII/46/15
w sprawie zmiany uchwały Nr V/25/15 z dnia 29 stycznia 2015 roku dot. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2015–2030

Uchwała Nr VIII/47/15
w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej w Gminie Koniecpol na okres od 01.03. 2015r. do 31.12.2015 r.

Uchwała Nr VIII/48/15
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Finansów, Budżetu, Inicjatyw Gospodarczych i Ładu Przestrzennego


Sesja Nr VII/2015 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 4.03.2015 r.

Uchwała Nr VII/41/15
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego


Sesja Nr VI/2015 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 19.02.2015 r.

Uchwała Nr VI/33/15
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr V/24/15 z dnia 29 stycznia 2015 roku

Uchwała Nr VI/34/15
w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr VI/35/15
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Uchwała Nr VI/36/15
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr VI/37/15
w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg dla których zarządcą jest Gmina Koniecpol

Uchwała Nr VI/38/15
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejska Przychodnia Rejonowa w Koniecpolu

Uchwała Nr VI/39/15
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Koniecpol do współpracy w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Północnego Województwa Śląskiego i zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem Częstochowa a pozostałymi powiatami i gminami wchodzącymi w skład Subregionu Północnego Województwa Śląskiego

Uchwała Nr VI/40/15
w sprawie likwidacji Straży Miejskiej w Koniecpolu


Sesja Nr V/2015 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 29.01.2015 r.

Uchwała Nr V/24/15
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Koniecpol na rok 2015

Uchwała Nr V/25/15
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2015-2030

Uchwała Nr V/26/15
w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Koniecpolu i nadania jej Statutu

Uchwała Nr V/27/15
w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Uchwała Nr V/28/15
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Uchwała Nr V/29/15
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2015 r.

Uchwała Nr V/30/15
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Spraw Społecznych i Przestrzegania Prawa na I półrocze 2015 r.

Uchwała Nr V/31/15
w sprawie przyjęcia planu Komisji Finansów, Budżetu, Inicjatyw Gospodarczych i Ładu Przestrzennego na I półrocze 2015 r.

Uchwała Nr V/32/15
w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia miesięcznego dla Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol


Sesja Nr IV/2014 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 30.12.2014 r.

Uchwała Nr IV/19/14
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Koniecpol, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Koniecpol oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Uchwała Nr IV/20/14
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich.

Uchwała Nr IV/21/14
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XLIV/272/14 z dnia 22 maja 2014 roku.

Uchwała Nr IV/22/14
w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/273/14 z dnia 22 maja 2014 r. dot. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2014-2030.

Uchwała Nr IV/23/14
w sprawie zmiany uchwały dot. zwolnień w podatku od nieruchomości.


Sesja Nr III/2014 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 11.12.2014 r.

Uchwała Nr III/12/14
w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejska Przychodnia Rejonowa w Koniecpolu.

Uchwała Nr III/13/14
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego w 2015 roku.

Uchwała Nr III/14/14
w sprawie podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr III/15/14
w sprawie podatku od środków transportowych.

Uchwała Nr III/16/14
w sprawie opłaty targowej.

Uchwała Nr III/17/14
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr III/18/14
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XLIV/272/14 z dnia 22 maja 2014 roku.


Sesja Nr II/2014 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 4.12.2014 r.

Uchwała Nr II/3/14
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XLIV/272/14 z dnia 22 maja 2014 roku.

Uchwała Nr II/4/14
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koniecpolu.

Uchwała Nr II/5/14
w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Uchwała Nr II/6/14
w sprawie powołania składu osobowego Komisji Finansów, Budżetu, Inicjatyw Gospodarczych i Ładu Przestrzennego.

Uchwała Nr II/7/14
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Finansów, Budżetu, Inicjatyw Gospodarczych i Ładu Przestrzennego.

Uchwała Nr II/8/14
w sprawie powołania składu osobowego Komisji Spraw Społecznych i Przestrzegania Prawa.

Uchwała Nr II/9/14
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych i Przestrzegania Prawa.

Uchwała Nr II/10/14
w sprawie powołania składu osobowego Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

Uchwała Nr II/11/14
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa.


Sesja Nr I/2014 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 1.12.2014 r.

Uchwała Nr I/1/14
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koniecpolu.

Uchwała Nr I/2/14
w sprawie

Uchwała Nr I/3/14
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Koniecpolu.
Opublikował: Artur Wieczorek
Publikacja dnia: 29.03.2017
Podpisał: Rada Miejska w Koniecpolu
Dokument z dnia: 02.12.2014
Dokument oglądany razy: 16 076