bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Informacje o środowisku i jego ochronie

Urząd Miasta i Gminy Koniecpol udostępnia dane o środowisku i jego ochronie na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (j.t. Dz.U. z 2010 r. Nr 186 , poz. 1249)

Rok: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011
pliki PDFProgram Ochrony Środowiska dla gminy Koniecpol na lata 2004 - 2014 plik PDF

Wykaz firm posiadających zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych na terenie gminy KONIECPOL plik PDF

Wykaz firm odbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny plik PDF

SERWISY plik PDF

"Programu usuwania azbestu" plik PDF, rozmiar 5,34 MB
Uchwała Nr XLVII/291/14 plik PDFUrząd Miasta i Gminy w Koniecpolu udostępnia dane o środowisku i jego ochronie w formie kart informacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie wzoru dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (Dz.U. z 2007 r. nr 120 , poz. 827)

Formularz A - karta informacyjna dla :

 • wniosków o wydanie decyzji,
 • wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,
 • wniosków o ustalenie programu dostosowawczego;

rok 2007, 2008, 2009, 2010

Formularz B - karta informacyjna dla:

 • decyzji i postanowień,
 • wskazań lokalizacyjnych;

rok 2007, 2008, 2009, 2010

Formularz C - karta informacyjna dla projektów: polityk, strategii, planów lub programów

rok 2007 , 2008 , 2009 , 2010

Formularz D - karta informacyjna dla polityk, strategii, planów lub programów

rok 2007, 2008, 2009, 2010

Formularz E - karta informacyjna dla:

 • raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
 • raportów dotyczących realizacji przepisów o ochronie środowiska,
 • sprawozdań, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej,
 • analiz porealizacyjnych,
 • przeglądów ekologicznych,
 • raportów o bezpieczeństwie,
 • dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zakładów górniczych,
 • danych zawartych w księdze rejestrowej rejestru obszarów górniczych,
 • kart informacyjnych złóż kopalin, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze,
 • informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami,
 • dokumentów sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów;

rok 2007, 2008, 2009, 2010

Formularz F - karta informacyjna dla:

 • prognoz oddziaływania na środowisko,
 • dokumentów zawierających informacje o przedsięwzięciu podejmowanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które może oddziaływać na środowisko na jej terytorium,
 • rozstrzygnięć przekazanych przez państwo podejmujące przedsięwzięcie, które może oddziaływać na środowisko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • opracowań ekofizjograficznych,
 • rejestrów substancji niebezpiecznych,
 • wyników prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska,
 • rejestrów poważnych awarii;

rok 2007 , 2008 , 2009 , 2010

Formularz G - karta informacyjna dla wykazów, zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska

rok 2007 , 2008 , 2009 , 2010

Formularz H - karta informacyjna dla zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a której eksploatacja wymaga zgłoszenia

rok 2007 , 2008 , 2009 , 2010

Formularz I - karta informacyjna dla innych dokumentów

rok 2007 , 2008 , 2009 , 2010Opublikował: Artur Wieczorek
Publikacja dnia: 15.07.2016
Podpisał: Marta Młyńska-Klimas
Dokument z dnia: 23.03.2015
Dokument oglądany razy: 3 784