bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

OBWIESZCZENIE Starosty Częstochowskiego

15.05.2024

Starosta Częstochowski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, zgodnie
z przepisami art. 49, art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (tj. Dz. U. 2024, póz. 572), art. 5 ustawy z dnia 13 lipca 2023 r.
o szczególnych rozwiązaniach dotyczących regulacji stanu prawnego niektórych dróg
ogólnodostępnych (Dz. U. 2023, póz. 1722) oraz z art. 113. ust. 6, 7, art. 118a ust. 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. z 2023r., póz.344z późn. zm.)

zawiadamia

że z dniem 22 marca 2024 r. na wniosek Gminy Koniecpol nr GN.6825.9.2024.1 z dnia 18 marca 2024 r., wszczęte zostało postępowanie w sprawie nabycia przez Gminę Koniecpol prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej w ewidencji gmntów i budynków jako działka nr 1176 o pow. 0,0121 ha, obręb Koniecpol, gmina Koniecpol, stanowiącej pas drogi ogólnodostępnej.

Pełna treść obwieszczenia (dokument PDF)

Opublikował: Artur Wieczorek
Publikacja dnia: 15.05.2024

Dokument oglądany razy: 10
« inne aktualności