bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY KONIECPOL

22.04.2024

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rolnych położonych w rejonie ul. Borkowej w Radoszewnicy oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. planu

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1, art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Koniecpolu uchwały nr LXVI/582/2023 z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rolnych położonych w rejonie ul. Borkowej w Radoszewnicy oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. planu.

Przedmiot opracowania i granice obszaru objętego projektem planu przedstawione są w wyżej wymienionej uchwale Rady Miejskiej, która zamieszczona jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Koniecpol (www.bip.koniecpol.pl zakładka Uchwały Rady Miejskiej).

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego projektu planu miejscowego oraz do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 17 maja 2024 r.
Wniosek należy złożyć na piśmie utrwalonym w postaci papierowej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Koniecpolu, ul. Chrząstowska 6A, w godzinach pracy urzędu lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, na formularzu w postaci papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego na adres e-mail: umig@koniecpol.pl lub poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP /UMiGKoniecpol/EOD. Wzór formularza dostępny jest w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol (42-230 Koniecpol, ul. Chrząstowska 6A,pok. 24) oraz elektronicznej na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol w zakładce Prawo lokalne – Zagospodarowanie przestrzenne – Wzór formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego.
Składający wniosek podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby oraz adres poczty elektronicznej, o ile taki posiada, a także wskazuje, czy jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem oraz może podać dodatkowe dane do kontaktu takie jak adres do korespondencji lub numer telefonu.

Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy w Koniecpolu 42-230 Koniecpol, ul. Chrząstowska 6A, pok.24, w godzinach pracy urzędu.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol.

Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących aktów planistycznych.
Zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L 2016, Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”, informuję iż prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia 2016/679, przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane pozyskano.
Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w wyniku uzyskania ich w toku prowadzonych postępowań dotyczących sporządzenia aktów planistycznych jest Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy Koniecpol za pomocą e-mail: iod@koniecpol.pl lub telefonicznie 34 360 82 65. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w ramach sprawowania władzy publicznej – szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej.

Sporz. M. Smus

Burzmistrz Miasta i Gminy Koniecpol
Ryszard Suliga

Opublikował: Artur Wieczorek
Publikacja dnia: 22.04.2024

Dokument oglądany razy: 111
« inne aktualności