bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

17.04.2024

GN.6831.2.2024.1
Koniecpol, 15.04.2024 r

Zgodnie z art. 61 §1 i §4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) w związku z art. 97a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

zawiadamia

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie podziału nieruchomości położonej w obrębie Koniecpol, jednostka ewidencyjna Koniecpol Miasto oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 246 o powierzchni 2,1157 ha, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta.

Podział ma na celu realizację roszczeń do części nieruchomości Skarbu Państwa w oparciu o przepis Kodeksu Napoleona art. 538 lub art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1989 r. Nr 133 poz. 872 z późn. zm.) i polega na wydzieleniu z przedmiotowej działki stanowiącej w przeważającej części rdzeń drogi powiatowej numer 1091 S relacji Koniecpol – Załęże – Kuźnica Grodziska części na której zlokalizowane są elementy zagospodarowania terenu nie wchodzące w skład pasa drogowego zgodnie z art. 95 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.).

Wnioski i uwagi należy zgłaszać w terminie 14 dni od dnia publikacji niniejszego zawiadomienia. Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol ul. Chrząstowska 6A, 42-230 Koniecpol, pokój 15A w godzinach pracy urzędu, tel. 34 3551 881 wew. 121.

Po upływie ww. terminu przedmiotowe postępowanie zostanie zakończone rozstrzygnięciem poprzez wydanie stosownej decyzji administracyjnej.

Z up. Burmistrza
Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Nadzoru
Właścicielskiego i Planowania Przestrzennego
Mieczysława Kolan
Tel. 34 3551 881 wew. 121

Opublikował: Artur Wieczorek
Publikacja dnia: 17.04.2024

Dokument oglądany razy: 107
« inne aktualności