bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Informacja GN.6831.22.2024

12.04.2024

Informacja
o zamiarze wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie podziału
nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Zgodnie z art. 97a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.)

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

informuje o zamiarze wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, w rejestrze gruntów i budynków oznaczonych jako działka nr ewid. 8594 o powierzchni 0,2615 ha oraz nr ewid. 9098 o powierzchni 0,9721 ha położonych w obrębie Koniecpol, jednostka ewidencyjna Koniecpol Miasto, powiat częstochowski, województwo śląskie, dla których nie jest prowadzona księga wieczysta.

Podział ma na celu realizację roszczeń w oparciu o przepis art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1989 r. Nr 133 poz. 872 z późn. zm.). Wydzielona działka nr ewid. 8594/3 i 9098/2 stanowi pas drogi gminnej. Podział prowadzony na podstawie art. 95 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.).

Wzywa się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości aby w terminie 2 miesięcy od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego ogłoszenia, zgłosiły się do Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol z siedzibą ul. Chrząstowska 6A, 42-230 Koniecpol, pokój nr 15 i wykazały swoje prawa do w/w nieruchomości.

Po upływie tego terminu zostanie wszczęte z urzędu postępowanie w sprawie podziału w/w
nieruchomości i wydana decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości.

Niniejsze ogłoszenie podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń w miejscowości Koniecpol, siedzibie UMiG Koniecpol, na stronie internetowej UMiG, w BIP urzędu a także w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

Sporządziła:
M. Kolan
tel. 34 3551 881 wew. 121

Z up. Burmistrza
Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Nadzoru
Właścicielskiego i Planowania Przestrzennego
Mieczysława Kolan

Opublikował: Artur Wieczorek
Publikacja dnia: 12.04.2024

Dokument oglądany razy: 335
« inne aktualności