bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji

08.03.2024

Nr ROŚ.6220.15.2023/2024.obw

Na podstawie art. 85 ust. 3 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol, podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji oraz zawiadamia strony postępowania o wydaniu w dniu 8.03.2024 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjno-ciśnieniowym wraz z przyłączami do budynków w miejscowości Koniecpol w części ul. Żeromskiego, Zamkowej oraz Chrząstowskiej realizowanego przez Gminę Koniecpol”.

Z przedmiotową decyzją oraz aktami sprawy, w tym opiniami organów współdziałających można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Koniecpolu - Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska - tel. kontaktowy 34 35 40 391, w godzinach pracy urzędu.

Zawiadomienie podano do publicznej wiadomości w dniu 8.03.2024 r. poprzez zamieszczenie na stronie bip.koniecpol.pl, wywieszenie na tablicy ogłoszeń UMiG w Koniecpolu. Zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (dokument PDF)

Sporz. M.Młyńska-Klimas

Opublikował: Artur Wieczorek
Publikacja dnia: 08.03.2024

Dokument oglądany razy: 163
« inne aktualności