bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Postanowienie

19.10.2023

Nr ROŚ.6220.11.2023.p

Na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) zwanej dalej „ustawą ooś” oraz § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839), po zasięgnięciu opinii organów współdziałających, Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

p o s t a n a w i a

stwierdzić obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 1776, 1985/12 w obrębie Okołowice, Gmina Koniecpol”, stosownie do wszczętego w dniu 22.06.2023 r., postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek PCWO ENERGY PROJEKT SP. z o.o. z siedzibą 00-113 Warszawa ul. Emilii Plater 53, uzgadniając jednocześnie zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko zgodny z art. 66 ustawy ooś

Pełna treść informacji (dokument PDF)

Opublikował: Artur Wieczorek
Publikacja dnia: 19.10.2023

Dokument oglądany razy: 37
« inne aktualności