bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Postanowienie - zawieszenie

19.10.2023

Nr ROŚ.6220.11.2023.p.zaw.

Na podstawie art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) zwana dalej „ustawą ooś” oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 22.06.2023 r. przez PCWO ENERGY PROJEKT SP. z o.o. z siedzibą 00-113 Warszawa ul. Emilii Plater 53

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol postanawia

zawiesić postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 1776, 1985/12 w obrębie Okołowice, Gmina Koniecpol” do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu na środowisko w zakresie zgodnym z postanowieniem nr ROŚ.6220.11.2023.p z dnia 11.10.2023 r.

Pełna treść informacji (dokument PDF)

Opublikował: Artur Wieczorek
Publikacja dnia: 19.10.2023

Dokument oglądany razy: 33
« inne aktualności