bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

OBWIESZCZENIE

12.05.2023

Nr IP.6733.2.2023

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 11.05.2023 r. została wydana decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na „Budowie centrum energetyki nawozowej na działce nr ewid. 8773 obręb 0001 w miejscowości Koniecpol, gmina Koniecpol, powiat częstochowski”.

W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się z wyżej wymienioną decyzją osobiście w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol w godzinach urzędowania.

Od niniejszej decyzji stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol, w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia lub zapoznania się z treścią obwieszczenia.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, co oznacza, że upływ czternastu dni, w ciągu których obwieszczenie było dostępne publicznie, powoduje, że czynność doręczenia decyzji uważa się za dokonaną ze skutkiem prawnym.


Sporz. M. Smus, tel. 34 3551-755

Do wiadomości:
1. Tablica ogłoszeń
2. BIP Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol
3. a/a

Opublikował: Artur Wieczorek
Publikacja dnia: 12.05.2023

Dokument oglądany razy: 240
« inne aktualności