bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

OBWIESZCZENIE

28.04.2023

Nr ROŚ.6220.1.2023.zaw

Na podstawie art. 61 § 4 i art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.), w związku z art. 74 ust. ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

zawiadamia strony

  • o wszczęciu w dniu 10.01.2023 r. postępowania na wniosek P. Pawła Muzyka - pełnomocnika Gminy Koniecpol z siedzibą 42-230 Koniecpol ul. Chrząstowska 6a w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Opracowaniu kompleksowej dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę układu drogowego w Koniecpolu obejmującego następujące drogi gminne: ul. Wesoła, Willowa, Topolowa, Bukowa, Akacjowa, Brzozowa i Jodłowa",
  • uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Częstochowie i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Piotrkowie Trybunalskim o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,
  • możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań;

Zainteresowane strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy osobiście - po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty, mają możliwość składania uwag i wniosków w powyższej sprawie na piśmie, a także za pomocą poczty elektronicznej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol w godzinach urzędowania lub drogą elektroniczną na adres: umig@koniecpol.pl w terminie do 22.05.2023 r.

Zawiadomienie podano do publicznej wiadomości w dniu 28.04.2023 r. i uważa się za dokonane po upływie 14 dni tj. 12.05.2023 r.

Sporz.: M.Młyńska-Klimas

Opublikował: Artur Wieczorek
Publikacja dnia: 28.04.2023

Dokument oglądany razy: 184
« inne aktualności