bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji

22.09.2022

Nr ROŚ.6220.12.2022.obw.3
Na podstawie art. 85 ust. 3 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol, podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji oraz zawiadamia strony postępowania o wydaniu w dniu 22.09.2022 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Budowie zakładu biologicznego przetwarzania osadów ściekowych i innych odpadów organicznych zlokalizowanego w miejscowości Koniecpol", planowanego do realizacji na działkach ewidencyjnych o nr: 316/1, 317, 318, i 319 obręb Koniecpol.
Z przedmiotową decyzją oraz aktami sprawy, w tym opiniami organów współdziałających można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Koniecpolu - Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska - tel. kontaktowy 34 35 40 391, w godzinach pracy urzędu.
Zawiadomienie podano do publicznej wiadomości w dniu 22.09.2022 r. poprzez zamieszczenie na stronie bip.koniecpol.pl, zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń UMiG w Koniecpolu oraz w pobliżu miejsca realizacji planowanej inwestycji. Zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.


Sporz.M.Młyńska-Klimas

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (dokument PDF)

Opublikował: Artur Wieczorek
Publikacja dnia: 22.09.2022

Dokument oglądany razy: 13
« inne aktualności