bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA

04.08.2022

OBWIESZCZENIE
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
z dnia 01 sierpnia 2022 r.
nr WPN.6320.17.2022.ID

Zgodnie z art. 39 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. póz.1029) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Katowicach informuje, że opracowano projekty zarządzeń w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych (PZO) dla obszarów Natura 2000.

Pełna treść informacji (dokument PDF)

Opublikował: Artur Wieczorek
Publikacja dnia: 04.08.2022

Dokument oglądany razy: 13
« inne aktualności