bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

03.08.2022

BURMISTRZ MIASTA I GMINY
KONIECPOL
Nr IGN.6733.2.202

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022r., poz. 503) zawiadamia się, że w dniu 03.08.2022 r. została wydana decyzja Nr 2/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na "Budowie sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 857 obręb Radoszewnica oraz nr ewid. 213 obręb Łysiny gm. Koniecpol".

W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się z wyżej wymienioną decyzją osobiście w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol w godzinach urzędowania.

Od niniejszej decyzji stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol, w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia lub zapoznania się z treścią obwieszczenia.

Stosownie do treści art. 49 KPA zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, co oznacza, że upływ czternastu dni, w ciągu których obwieszczenie było dostępne publicznie, powoduje, że czynność doręczenia decyzji uważa się za dokonaną ze skutkiem prawnym.

Sporz. M. Smus, tel. 34 3551-755

Z up. Burmistrza
Dyrektor Biura
Gwidon Jelonek

Opublikował: Artur Wieczorek
Publikacja dnia: 03.08.2022

Dokument oglądany razy: 100
« inne aktualności