bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji odmawiającej udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

07.09.2021

Dyrektor Zarządu Zlewni w. Piotrkowie Trybunalskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na podstawie art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawd wodne (Dz. U. z 2021 r, póz. 624 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. „Ui .; 2021 r. póz. 735) zawiadamia strony postępowania, że została wydana decyzja znak: WA.ZUZ.3.4210.1282.2020.DŁ z dnia 27.08.2021 r., odmawiająca Panu Mariuszowi Suchanowskiemu udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie piętrzenia wód rzeki
Pilicy na jazie w km 255+360 jej biegu do rzędnej 221,60 m n. p. m.

Pełna treść informacji (dokument PDF)

Opublikował: Artur Wieczorek
Publikacja dnia: 07.09.2021

Dokument oglądany razy: 14
« inne aktualności