bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

ZAWIADOMIENIE

08.07.2021

ZAWIADOMIENIE
REGIONALNEGO DYREKTORA
OCHRONY ŚRODOWISKA
W KATOWICACH
WOOŚ.442.1.2018.EJ.6
z 02 lipca 2021

Działając na podstawie art. 120 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. póz. 247 ze zm.) Regionalny
Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach informuje, ze strona słowacka przekazała
Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, opinię końcową z 24 marca 2021 r. nr 417/2021-
1.7/zg (15326/2021, 16328/2021) dotyczącą postępowania w sprawie oceny oddziaływania
na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn:
"Optymalizacja mocy przerobowych dla technologii przerobu i przygotowywania odpadów
radioaktywnych JAVYS, a.s. w miejscowości Jaslovske Bohunice".

Opinia ta zgodnie z przepisami kończy proces oceny oddziaływania na środowisko
w Republice Słowackiej. Jednocześnie z ww. opinią przekazano informacjęo korekcie
oczywistej omyłki pisarskiej w treści ww. opinii.
Z treścią ww. dokumentów można zapoznaćsięw siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska w Katowicach, Plac Grunwaldzki 8-10, pokój 317, w godzinach 8.00 - 15.00, po
uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu (nr tel. 32 42 06 806).
Ponadto treśćww. dokumentów zamieszczona została na stronie internetowej Regionalnej
Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach w zakładce - obwieszczenia i zawiadomienia -
pod adresem:
httos://www.aov.Dl/web/rdos-katowice/obwieszczenia-i-zawiadomienia
Zawiadomienie o powyższym i doręczenie decyzji stronom uważa się za dokonane po
upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszych informacji.

Opublikował: Artur Wieczorek
Publikacja dnia: 08.07.2021

Dokument oglądany razy: 29
« inne aktualności