bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Decyzja Starosty Częstochowskiego

02.04.2021

Częstochowa, dnia 01.04.2021 r.

GK.6821.1.17.2020

Na podstawie art. 150 § 1 i art. 151 § 1 pkt 2, w związku z art. 145 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. 2021.187), zwanej dalej Kpa, oraz art. 8a pkt 5 i art. 8o ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych ( t. j. Dz. U. 2016. 703), zwanej dalej ustawą, po przeprowadzeniu z urzędu postępowania dotyczącego wznowienia postępowania w sprawie zakończonej ostateczną decyzją Starosty Częstochowskiego GK.6821.1.4.2020 z dnia 25.07.2019 roku,

uchylam

własna decyzję GK.6821.1.4.2019 z dnia 25.07.2019 roku o ustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej dawnej wsi Przysieka, obecnie część obrębu ewidencyjnego Koniecpol Miasto, wykaz obszarów gospodarstw przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie,

i ustalam

wykaz uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Przysieka, obecnie część obrębu ewidencyjnego Koniecpol, oraz wykaz obszaru gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów w tej wspólnocie, wykazanych w załączniku nr 1 i nr 2 do niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

Wspólnota gruntowa dawnej wsi Przysieka ustalona została ostateczną decyzją Starosty Częstochowskiego z dnia 9 stycznia 2019 roku Nr GK.6821.1.4.2017. Obszar wspólnoty składa się z działek nr 6334, 6913/2, 6915, 6930/1, 6930/2, 7082/1 i 7082/2 o łącznej powierzchni 29,2381 ha. Wieś Przysieka włączona została do miasta Koniecpol na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1959 r. (Dz. U. nr 68 poz. 426).
W dniu 25 lipca 2019 roku Starosta Częstochowski wydał decyzję GK.6821.1.4.2017 o ustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej dawnej wsi Przysieka, wykazu obszaru gospodarstw przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie. Wykaz zawierał 15 podmiotów, które złożyły wnioski i udokumentowały prawo do udziału we wspólnocie. Wobec nie wniesienia odwołań, przedmiotowa decyzja stała się ostateczna w dniu 28.08.2019 roku, a danymi w niej zawartymi zaktualizowana została ewidencja gruntów i budynków. Nowe dane przekazane zostały do Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol w celu naliczenia odpowiednich podatków.
W listopadzie 2019 r. do Wojewody Śląskiego wpłynęły trzy wnioski od osób, które nie uczestniczyły w postępowaniu, a tym samym nie udokumentowały swoich praw do wspólnoty. Dwa o przywrócenie terminu do złożenia odwołania. Postanowieniami IFVII.7581.1.5.2019 i IFVII.7581.1.4.2019 ze stycznia 2020 r. Wojewoda odmówił przywrócenia terminu. Trzeci wniosek był odwołaniem od decyzji GK.6821.1.4.2017. Postanowieniem IFVII.7581.1.3.2019 z 07.02.2020 roku Wojewoda stwierdził niedopuszczalność odwołania. Strona ta złożyła więc w dniu 25.02.2020 wniosek o wznowienie postępowania w trybie art. 145 § 1 pkt 4, art. 145-145b oraz art. 154-156 Kpa. Postanowieniem GK.6821.1.2.2020 z dnia 05.03.2020 roku Starosta Częstochowski odmówił wznowienia postępowania na wniosek strony, a odmowa utrzymana została w mocy postanowieniem Wojewody Śląskiego z dnia 24.09.2020 roku Nr IFVII.7581.1.2020 roku.
W marcu 2020 r. wpłynęły dwa kolejne wnioski o wznowieniu postępowania w trybie art. 145 § 1 pkt 4 Kpa. Strony dołączyły dokumenty potwierdzające posiadanie gospodarstwa rolnego oraz oświadczyły, że odziedziczyły prawo do wspólnoty. Postanowieniami GK.6821.1.4.2020 z dnia 04.06.2020 roku i GK.6821.1.12.2020 z dnia 15.06.2020 roku Starosta Częstochowski wznowił postępowania, które następnie umorzył, na wniosek stron, decyzjami nr j.w. z dnia 28.08.2020 r.
Strony tj. pani Ćwiek i pani Konik, na wniosek których postępowanie zostało wznowione, a następnie umorzone, złożyły kolejne wnioski. Tym razem o wznowienie postępowania z urzędu, w trybie art. 145 § 1 pkt 5 Kpa.
Z treści art. 145 § 1 pkt 5 Kpa wynika, że organ może wznowić postępowanie z urzędu jeśli wyjdą na jaw nowe okoliczności faktyczne lub nowe dowody, istotne dla sprawy, które istniały w dniu wydania decyzji, lecz nie były znane organowi. Strony dostarczyły takie dowody, a art. 8o ustawy stanowi, że postępowanie można wznowić, jeśli od ostateczności wydanej decyzji nie minęło 5 lat. Zaszły zatem przesłanki do wznowienia postępowania.
Należy tu wyjaśnić, że w myśl art. 149 § 2 Kpa organy orzekające w postępowaniu wznowieniowym zobowiązane są do rozpoznania sprawy w jej całokształcie, także przy uwzględnieniu dowodów zgromadzonych w tym postępowaniu. Nie są przy tym związane ustaleniami stanu faktycznego i prawnego, w którym zapadła dotychczasowa decyzja, bowiem istotą takiego postępowania i uchylenia decyzji dotychczasowej jest powrót do odpowiedniego stadium postępowania zwykłego i wydania decyzji tak, jakby sprawa nie była rozstrzygnięta w danej instancji. Natomiast gdyby upłynęło 5 lat od wydania decyzji, organ nie miałby podstaw do prowadzenia postępowania co do istoty sprawy, a jedynie co do przyczyn wznowienia. Stwierdzenie braku ustawowych przesłanek wznowienia wyłącza dokonanie merytorycznego rozpoznania sprawy i powoduje odmowę uchylenia ostatecznej decyzji, po uprzednim wznowieniu postępowania.
Postanowieniem GK.6821.1.17.2020 z dnia 24.09.2020 roku Starosta Częstochowski w trybie art. 145 § 1 pkt 5 Kpa, wznowił z urzędu postępowanie w sprawie wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej dawnej wsi Przysieka, obecnie część obrębu ewidencyjnego Koniecpol, wykazu obszaru gospodarstw przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie, ustalonego w dniu 25.07.2019 roku ostateczną decyzją GK.6821.1.4.2017.
Postanowienie doręczone zostało wnioskodawcom, wywieszone na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Częstochowie i w Koniecpolu oraz opublikowane w ich Biuletynach Informacji Publicznej.
Na postanowienie nie wpłynęło żadne zażalenie.
Wszczęcie postępowania wznowieniowego dało podstawę do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, czy będąca przedmiotem weryfikacji decyzja ostateczna GK.6821.1.4.2017 z dnia 25 lipca 2019 roku zawiera wady, pozwalające na uchylenie jej w całości lub w części i na nowe rozstrzygnięcie albo czy należy odmówić jej uchylenia.
Po analizie dokumentów złożonych przez panią Ćwiek ustalono, że w 2014 r. przejęła ona w całości gospodarstwo rolne, w tym działki położone w granicach dawnej wsi Przysieka, które pierwotnie należały do jej ojca, Antoniego Kosunia, później do jej brata, Zygmunta Kosunia. Gospodarstwo przypadło jej w wyniku stwierdzenia praw do spadku – postanowienie Sądu Rejonowego w Myszkowie, Sygn. akt I Ns 102/14 z dnia 27 marca 2014 roku.
Po analizie dokumentów złożonych przez panią Konik ustalono, że jest ona jednym ze spadkobierców po Marianie Kosuniu, który posiadał gospodarstwo rolne, w tym działki położone w granicach dawnej wsi Przysieka. Postępowanie spadkowe przeprowadzone zostało w Sądzie Rejonowym w Myszkowie-postanowienie Sygn. akt I Ns 622/08 z dnia 23 lipca 2008 r.
Złożone w sprawie oświadczenia i dokumenty oraz wpisy w ewidencji gruntów i budynków nie pozostawiają wątpliwości, że Zygmunt Kosuń i Marian Kosuń mieli prawo do wspólnoty gruntowej, lecz w momencie wydawania decyzji GK.6821.1.4.2017, tj. w dniu 25.07.2019 rok (ani wcześniej) fakty te nie były znane organowi, ponieważ nowi właściciele nie złożyli wniosków i nie udokumentowali swoich praw, a przy zmianie nazwisk organ nie był w stanie ustalić zależności. Poza tym ustawodawca określił, że to na stronie spoczywa obowiązek udokumentowania swoich praw do wspólnoty i złożenie wniosku – art. 8a ust. 1,2 i 3 ustawy.
Ponieważ od ilości osób uprawnionych do udziału we wspólnocie i wielkości posiadanych przez nich gospodarstw, z których uprawnienie to wywodzi się, zależy udział każdego uprawnionego, organ ponownie przeprowadził postępowanie w celu ustalenia uprawnionych. Zgodnie bowiem z art. 9 ust. 1 i 2 ustawy udziały poszczególnych uprawnionych we wspólnocie gruntowej określa się w idealnych (ułamkowych) częściach, a wielkość tych udziałów ustala się w ten sposób, że połowę wspólnoty dzieli się pomiędzy uprawnionych w równych częściach, a druga połowę proporcjonalnie do obszarów gruntów posiadanych przez każdego uprawnionego. Wielkość udziału to suma tych składników. Z kolei z art. 9 ust. 3 wynika, że wielkość udziałów ustala się na podstawie dokumentów, a w razie ich braku, wg stanu faktycznego, z tym że udziały osób, które utraciły uprawnienia do korzystania ze wspólnoty, dzieli się pomiędzy pozostałych uprawnionych w równych częściach, a art. 6 określa w jakich przypadkach prawo to można utracić.
W dniu 04.11.2020 roku opublikowano, w sposób jak wyżej (tablice ogłoszeń i BIP) ogłoszenie dotyczące ustalenia wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej dawnej wsi Przysieka. Ogłoszenie zawierało pouczenie i informacje dotyczące dalszych działań i podstaw prawnych, obowiązków ciążących na osobach uprawnionych do udziału we wspólnocie, określało termin ponownego składania udokumentowanych wniosków przez wszystkie osoby, które mogą mieć prawo do wspólnoty (bez konieczności dołączania dokumentów, które były dostarczone w pierwszym postępowaniu), trzy przykładowe wnioski, wzór pełnomocnictwa. Organ wyznaczył termin do 14.01.2021 roku na składanie wniosków.
Kopie ogłoszeń i załączników oraz postanowienia, poza obowiązkiem ustawowym, dodatkowo wysłane zostały do uczestników postępowania z lat 2017-2019, z prośbą o powiadomienie innych osób zainteresowanych.
W wyznaczonym terminie (i nieco później) wpłynęło 21 wniosków.
Ogłoszeniem z dnia 21.01.2021 r. (tablice ogłoszeń, BIP) strony zostały poinformowane, że do 25.02.2021 r. opracowany zostanie projekt uprawnionych do udziału we wspólnocie.
W dniu 26.02.2021 projekt uprawnionych, zawierający nazwisko, imię i powierzchnie gospodarstw, z którymi związane będą udziały do wspólnoty, opublikowany został w BIP i na tablicach ogłoszeń organu , a w dniu 01.03.2021 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Koniecpol. Oprócz wykazu opublikowane zostało kolejne ogłoszenie informujące, że do 11.03.2021 r. można składać uwagi/ zastrzeżenia do projektu oraz nowe wnioski, ponieważ na część działek, wymienionych w ogłoszeniu wg numerów, z którymi mogłoby być powiązane prawo do wspólnoty, wnioski nie zostały złożone. Strony zostały poinformowane, że do 11.03.2021 r., po uprzednim telefonicznym ustaleniu dokładnego terminu, mogą zapoznać się z całością akt zgromadzonych w sprawie. Ponadto strony zostały poinformowane, że po upływie terminu rozpatrzone zostaną zgłoszone uwagi/zastrzeżenia oraz nowe wnioski (jeśli takie wpłyną), obliczone ułamkowe udziały we wspólnocie, a następnie wydana zostanie stosowna decyzja – do 1 kwietnia 2021 roku.
W wyznaczonym terminie, jak i do dnia wydania niniejszej decyzji żadna ze stron nie zgłosiła uwag/zastrzeżeń do projektu uprawnionych, nie złożono też dodatkowych wniosków.
Po szczegółowej analizie złożonych wniosków, zweryfikowanych z wpisami w rejestrze gruntów i w księgach wieczystych oraz w dowodach zmian ewidencyjnych, sporządzony został projekt wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie Przysieka oraz określone zostały powierzchnie gospodarstw w granicach dawnej wsi Przysieka, z którymi związane było prawo do wspólnoty. Posiłkowało się przy tym wykazem rolników wsi Przysieka, opracowanym w latach 1963-1964 na potrzeby prowadzonego w latach 1956-1965 postępowania, związanego z podziałem wspólnoty pastwiskowej, zakończonego decyzją Nr WBG-IV-4418/1a/65 Wojewódzkiej Komisji Ziemskiej przy Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach z dnia 9 czerwca 1965 roku.
Po dawnej wsi Przysieka nie pozostały żadne rejestry ani mapy, a podczas pomiarów związanych z założeniem ewidencji gruntów oraz podczas ustalenia stanu posiadania, wszystkie działki z dawnej wsi Przysieka, Podstocze i Magdasz włączone zostały do obrębu ewidencyjnego Koniecpol, bez wskazania ich poprzedniej przynależności. Z tego powodu na podstawie:

  1. plan-szkic pierworysu gruntów wydzielonych z majątku Koniecpol Stary i na mocy orzeczenia Okręgowej Komisji Ziemskiej w Piotrkowie oddanych w zamian za serwituty leśne i pastwiskowe na własność wsi Przysieka (1930r.),
  2. mapa podziału wspólnych pastwisk Przysieka, z operatu technicznego P.2404.1957.44 (1957r.),
  3. wykaz posiadaczy nieruchomości położonych w Przysiece, sporządzony w związku z podziałem wspólnych pastwisk (lata 1963-1964),
  4. dane z ewidencji gruntów i budynków,
  5. nazewnictwo ulic

ustalono granice dawnej wsi Przysieka.
Z uwagi na nowe pomiary związane z zakładaną w latach 1962-1968 ewidencją gruntów, zewnętrzne granice wsi Przysieka nie pokrywają się idealnie z granicami działek ewidencyjnych, które zamierzone zostały w 1964 r. wg faktycznego stanu posiadania i podlegały generalizacji. Z tego powodu nastąpiła różnica powierzchni dawnej wsi Przysieka (ok. 24 ha), a obowiązującą powierzchnię ewidencyjną (25,4721 ha). Do dalszych ustaleń i obliczeń przyjęto więc powierzchnię wsi Przysieka i powierzchnie poszczególnych działek wg danych zawartych w obowiązującej ewidencji, co wynika wprost z art. 8a ust. 6 ustawy.
W poprzednim postępowaniu, zakończonym uchyloną obecnie ostateczną decyzją GK.6821.1.4.2017 z dnia 25 lipca 2019 r., po weryfikacji złożonych wniosków, ustalono że 15 podmiotów posiada prawo do wspólnoty, trzem osobom prawa takiego odmówiono, jednej odmówiono w części, co było dokładnie opisane w decyzji. Udział do wspólnoty, wynikający z działek, na które wnioski nie zostały złożone, zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy podzielone zostały pomiędzy uprawnionych w równych częściach.
Prowadząc postępowanie związane ze wznowieniem postępowania, zakończonego ostateczną decyzją z dnia 25 lipca 2019 roku ustalającą wykaz uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej dawnej wsi Przysieka, obecnie część obrębu ewidencyjnego Koniecpol, wykaz obszarów gospodarstw przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie, organ zweryfikował wszystkie złożone czy uzupełnione wnioski, kierując się zasadami określonymi w art. 27 do 29 ustawy. Aby wykluczyć zdublowanie praw do wspólnoty, każdy wnioskodawca miał wskazać z jakiego pierwotnego gospodarstwa wywodzi swoje prawo i na jakiej podstawie prawnej. Jako punkt odniesienia przyjęto wykazy rolników wsi Przysieka, uprawnionych do korzystania ze wspólnych pastwisk (lata 1963-1964) lub pierwotne wpisy w operacie ewidencyjnym, w tym w rejestrze gruntów obrębu ewidencyjnego Koniecpol Miasto.
Na podstawie złożonych i pozytywnie zweryfikowanych wniosków sporządzony został i opublikowany projekt wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie oraz powierzchnie gospodarstw, położonych w granicach dawnej wsi Przysieka, z których uprawnienie takie wynika. Zostało to omówione wcześniej.
Ponieważ do opublikowanego wykazu żadna ze stron nie wniosła uwag/zastrzeżeń, obliczono udziały osób uprawnionych wg zasad określonych w art. 9 ust. 1 i 2 ustawy. Stanowią one, że udziały uprawnionych wykazuje się w idealnych (ułamkowych), co było wcześniej wyjaśnione.

Pomimo ogłoszeń, iż w granicach wsi Przysieka występują jeszcze działki nr nr 6592, 6594, 6611, 6612, 6917,6918, 6920, 6921, 6923, 8387 i 8388, co do których nikt nie złożył wniosku i nie udokumentował, że z ich posiadaniem może być związane konkretne prawo udziału do wspólnoty, do chwili wydania niniejszej decyzji żadna osoba, w dalszym ciągu, nie złożyła wniosku. Z tego powodu udział ten przypadł ustalonym uprawnionym, w równych częściach.

Podobnie jak w pierwszym postępowaniu, tak i w obecnym, pan Starczewski zawnioskował aby uwzględnić w powierzchni jego gospodarstwo powierzchnię działki, która nie istnieje w ewidencji gruntów. Z mapy i rejestru gruntów wynika, że jest to prawdopodobnie część działki ewidencyjnej nr 6922, która stanowi własność innej osoby. Wskazana przez pana Starczewskiego część działki nr 6922 nie ma odpowiednika w ewidencji gruntów i budynków, zatem w myśl art. 9 ust. 3 ustawy wniosek w tym zakresie nie mógł być uwzględniony.

W podsumowaniu niniejszej decyzji nie dokonano odrębnego uzasadnienia prawnego, ponieważ zostało ono zawarte w uzasadnieniu decyzji, przy omawianiu poszczególnych działań organu.

Ponieważ w trakcie postępowania bardzo często wracał problem podziału wspólnoty przez Starostwo, należy jednoznacznie wyjaśnić, że starostowie nie dokonują podziału wspólnot na indywidualne działki. Obowiązkiem starosty jest ustalenie, na wniosek stron, czy wnioskodawcy posiadają prawo udziału we wspólnocie i jaka jest wielkość tego udziału (ułamkowa). Ustawa w ogóle nie przewiduje podziału wspólnoty pomiędzy uprawnionych (art. 5 ust. 2). Podział wspólnoty może być dokonany wyłącznie w razie objęcia jej gruntów scaleniem i to za zgodą bezwzględnej większości uprawnionych (art. 5 ust.2). Można natomiast zbyć udziały we wspólnocie wg zasad określonych w art. 26 do 30 ustawy. Po nowelizacji ustawy, tj. od 01.01.2016 r. uprawnieni do udziału we wspólnocie gruntowej mogą podjąć uchwałę o przekształceniu wspólnoty we współwłasność w takich częściach ułamkowych, jakie przypadają we wspólnocie.
Zgodnie z ustawą, w terminie 3 miesięcy od dnia ustalenia wykazu, osoby uprawnione do udziału we wspólnocie powinny utworzyć spółkę do sprawowania zarządu nad wspólnotą i do właściwego zagospodarowania gruntów wchodzących w skład wspólnoty. Powinny też uchwalić statut i wybrać zarząd. Jeżeli tego nie uczynią i nie przedstawią burmistrzowi statutu spółki, organ ten powinien utworzyć spółkę przymusową, nadać jej statut i wyznaczyć organy spółki (art. 14 i dalsze ustawy).

W związku z unijnym rozporządzeniem z 27 kwietnia 2016 roku o ochronie danych osobowych (RODO), sporządzone zostały dwa wykazy uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej Przysieka. Załącznik nr 2. zawiera imiona, nazwiska i adresy uprawnionych oraz imiona ich rodziców, numery działek ewidencyjnych i powierzchnie gospodarstw w granicach dawnej wsi Przysieka oraz ułamkowe udziały we wspólnocie-do akt postepowania, do celów ewidencji gruntów i budynków oraz do celów podatkowych. Załącznik nr 1 to wykaz skrócony, bez adresów, imion rodziców i numerów działek – jako załącznik do publicznego ogłoszenia decyzji.


Pouczenie

Na niniejszą decyzję przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Śląskiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, za pośrednictwem Starosty Częstochowskiego.
Decyzja podlega doręczeniu, poprzez ogłoszenie na okres 14 dni (wg rozdzielnika), a jako datę doręczenia przyjmuje się ostatni dzień ogłoszenia decyzji.

Otrzymują:
1. Uczestnicy postępowania poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń na okres 14 dni i opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej:
- Starostwa Powiatowego w Częstochowie i Placówce Zamiejscowej w Koniecpolu,
- Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol.
2. Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol
3. Ewidencja gruntów i budynków
4. a/a

Załącznik nr 1 do decyzji Starosty Częstochowskiego nr GK.6821.1.17.2020 z dnia 01.04.2021 (plik PDF)


Częstochowa, dnia 07.04.2021 r.

GK.6821.1.17.2020


Uzupełnienie
do opublikowanej w dniu 02.04.2021 r. decyzji Starosty Częstochowskiego z dnia 01.04.2021 roku dotyczącej uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej Przysieka.

Do opublikowanej w dniu 02.04.2021 decyzji błędnie dołączony został pusty załącznik, bez wskazania udziałów poszczególnych uprawnionych. W związku z powyższym publikuje się właściwy załącznik nr 1 do decyzji Starosty Częstochowskiego nr GK. 6821.1.1.7.2020 z dnia 01.04.2021 r.
Równocześnie informuje się, że termin odwołania od decyzji zostaje przesunięty o ilość dni pomiędzy pierwszą, a obecną publikacją, wg zasad zawartych w pouczeniu decyzji.

Załącznik nr 1 do decyzji Starosty Częstochowskiego nr GK.6821.1.17.2020 z dnia 01.04.2021

(plik PDF)

Opublikował: Artur Wieczorek
Publikacja dnia: 02.04.2021

Dokument oglądany razy: 131
« inne aktualności