bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

OBWIESZCZENIE

02.04.2021

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 49, art. 10 § l oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. póz. 256 z poza. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. póz. 293 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 29.03.2021 r. zostało wszczęte na wniosek EL-PP Paweł Pietralik z siedzibą w Starym Koniecpolu, ul. Częstochowska 218, 42-230 Koniecpol działającego z pełnomocnictwa Gminy Koniecpol, 42-230 Koniecpol, ul. Chrząstowska 6A,postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na "Budowie napowietrznej linii oświetlenia ulicznego przy ul. Zeromskiego w m. Koniecpol" na działkach tu ewid. 4/3, 4/4 obręb Koniecpol położonych w miejscowości Koniecpol, grn.Koniecpol.

W związku z powyższym informuję, strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy osobiście - po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty, mają możliwość składania uwag i wniosków w powyższej sprawie na piśmie, a także za pomocą poczty elektronicznej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol w godzinach urzędowania lub drogą elektroniczną na adres: umig@koniecpol.pl w terminie do 23.04.2021r.

Zawiadomienie podano do publicznej wiadomości w dniu 02.04.2021 r. i uważa się za dokonane po upływie 14 dni tj. 16.04.2021r.

Sporz. M.Smus, tel. 343551-755
Dowiadomości:
1. Tablica ogłoszeń
2. BIP Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol
3. a/a

Opublikował: Artur Wieczorek
Publikacja dnia: 02.04.2021

Dokument oglądany razy: 14
« inne aktualności