bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji

25.09.2020

Na podstawie art. 85 ust. 3 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz.283 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol, podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji oraz zawiadamia strony postępowania o wydaniu w dniu 24.09.2020 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2,0 MW na działce nr 385 obręb Rudniki wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Koniecpol” stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Z aktami sprawy, w tym opiniami organów współdziałających można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Koniecpolu - Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska - tel. kontaktowy 34 35 40 391, w godzinach pracy urzędu.
Osobiste zapoznanie się z aktami będzie możliwe przy zachowaniu i dotrzymaniu środków bezpieczeństwa obecnie obowiązujących. Dokumentacja udostępniona będzie w jednym momencie jednej osobie w maseczce ochronnej (lub innej tkaninie ochronnej) w pełni zasłaniającej usta i nos oraz w rękawiczkach. Przed wizytą w urzędzie należy skontaktować się pod numerem telefonu jw. celem uzgodnienia terminu i godziny.
Zawiadomienie podano do publicznej wiadomości w dniu 25.08.2020 r. poprzez zamieszczenie na stronie bip.koniecpol.pl, zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń UMiG w Koniecpolu oraz w miejscu planowanego przedsięwzięcia . Zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Sporz.M.Młyńska-Klimas

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia (plik PDF)

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (plik PDF)

Opublikował: Artur Wieczorek
Publikacja dnia: 25.09.2020

Dokument oglądany razy: 46
« inne aktualności