bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zawiadomienia o sesji Rady Miejskiej

POSTANOWIENIE Nr 3/2024

Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 27 czerwca 2024 r.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.)
postanawiam:

§1.
zwołać na dzień 4 lipca 2024 r. (czwartek) na godzinę 10:00
w Centrum Społeczno-Kulturalnym w Koniecpolu przy ul. Szkolnej 1.
IV zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Koniecpolu

§2.

Zaproponować Radzie Miejskiej następujący porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Informacje w sprawie uwag zgłoszonych do protokołu z obrad poprzednich sesji: III.
4. Sprawozdanie Burmistrza z prac w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie zmiany uchwały nr LXVII/587/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2024-2035.
2) w sprawie zmiany uchwały nr LXVII/588/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Koniecpol na rok 2024.
3) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w miejscowości Stanisławice oraz Okołowice.
4) w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Koniecpol w Stowarzyszeniu Rybacka Lokalna Grupa Działania „Jurajska Ryba”.
5) w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Koniecpol za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach oraz ekwiwalentu pieniężnego dla kandydatów na strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych.
6) w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród sportowych.

6. Interpelacje radnych.
7. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje.
8. Zapytania i wolne wnioski.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie obrad IV zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu.

§3.

Za realizację niniejszego postanowienia czyni się odpowiedzialnym Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol.


POSTANOWIENIE Nr 2/2024

Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 29 maja 2024 r.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.)
postanawiam:
§1.
zwołać na dzień 13 czerwca 2024 r. (czwartek) na godzinę 10:00
w Centrum Społeczno-Kulturalnym w Koniecpolu przy ul. Szkolnej 1.
III zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Koniecpolu
§2.

Zaproponować Radzie Miejskiej następujący porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Informacje w sprawie uwag zgłoszonych do protokołu z obrad poprzednich sesji: II.
4. Sprawozdanie Burmistrza z prac w okresie międzysesyjnym.
5. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Koniecpol:
a) przedstawienie raportu o stanie Gminy przez Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol;
b) debata nad raportem o stanie Gminy Koniecpol;
c) podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol.
6. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2023 rok przedłożonym przez Burmistrza.
7. Odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Burmistrzowi absolutorium za rok 2023.
8. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o wniosku Komisji Rewizyjnej.
9. Przyjęcie sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2023.
10. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Koniecpol  z organizacjami pozarządowymi za rok 2023.
11. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Koniecpol za 2023 rok.
2) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiej Przychodni Rejonowej w Koniecpolu za 2023 rok.
3) w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Koniecpol absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok.
4) w sprawie zmiany uchwały nr LXVII/587/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2024-2035.
5) w sprawie zmiany uchwały nr LXVII/588/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Koniecpol na rok 2024.
6) w sprawie emisji obligacji Gminy Koniecpol oraz określenia zasad ich zbywania,
nabywania i wykupu.
7) w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Centrum Integracji Społecznej w Koniecpolu.
8) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej numer ewid. 1618, obręb Koniecpol, gmina Koniecpol.
9) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami, których przedmiotem dzierżawy jest ta sama nieruchomość, na okres kolejnych 3 lat.
10) w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Koniecpol na lata 2024-2030.

12. Interpelacje radnych.
13. Wystąpienia zaproszonych gości.
14. Zapytania i wolne wnioski.
15. Sprawy różne.
16. Zamknięcie obrad III zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu.

§3.

Za realizację niniejszego postanowienia czyni się odpowiedzialnym Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol.

Raport o stanie Gminy Koniecpol zamieszczono na stronie: bip.koniecpol.pl/Rada Miejska.
W debacie na raportem mogą zabierać głos mieszkańcy gminy po dokonaniu zgłoszenia w kancelarii urzędu do dnia 12.06.2024 r. do godz. 15:00 (art.28aa pkt. 1-8 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowanie niektórych organów publicznych).


POSTANOWIENIE Nr 1/2024

Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 9 maja 2024 r.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 609)
postanawiam:
§1.
zwołać na dzień 16 maja 2024 r. (czwartek) na godzinę 12:00
w Centrum Społeczno-Kulturalnym w Koniecpolu przy ul. Szkolnej 1.
II zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Koniecpolu
§2.

Zaproponować Radzie Miejskiej następujący porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Informacje w sprawie uwag zgłoszonych do protokołu z obrad poprzednich sesji: I.
4. Sprawozdanie Burmistrza z prac w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej
2) w sprawie powołania składu osobowego Komisji Finansów, Budżetu, Inicjatyw Gospodarczych i Ładu Przestrzennego.
3) w sprawie powołania składu osobowego Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa.
4) w sprawie powołania składu osobowego Komisji Spraw Społecznych i Przestrzegania Prawa.
5) w sprawie powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
6) w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejska Przychodnia Rejonowa w Koniecpolu przy ulicy Armii Krajowej 2.

6. Wystąpienia zaproszonych gości.
7. Zapytania i wolne wnioski.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie obrad II zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu.

§3.

Za realizację niniejszego postanowienia czyni się odpowiedzialnym Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol.


POSTANOWIENIE Nr 520/2024
Komisarza Wyborczego w Częstochowie I
z dnia 23 kwietnia 2024 r.

w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej rady


Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r. póz. 609) oraz art. 167 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2024 r. póz. 2408 z póżn. zm.) Komisarz Wyborczy w Częstochowie I
postanawiam:

§1.

Zwołać w dniu 6 maja 2024 r. o godzmie 12:00 w Centrum Społeczno-Kulturalnym w Koniecpolu ul. Szkolna 1 sesję Rady Miejskiej w Koniecpolu.

§2.

Pierwszą sesję Rady Miejskiej w Koniecpolu, do czasu wyboru przewodniczącego rady, prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sesji.

§3.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 1 do niniejszego postanowienia.

§4.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1 - Porządek obrad I Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu

 1. Otwarcie sesji przez najstarszego wiekiem radnego obecnego na sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze.
 3. Wręczenie burmistrzowi zaświadczenia o wyborze.
 4. Złożenie ślubowania przez radnych.
 5. Złożenie ślubowania przez burmistrza.
 6. Ustalenie porządu obrad.
 7. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koniecpolu.
 8. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Miejsldej w Koniecpolu prowadzenia sesji od Radnego Seniora.
 9. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zamknięcie sesji.POSTANOWIENIE Nr 43/2024

Przewodniczącej Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 18 kwietnia 2024 r.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z póź. zm.)
postanawiam:
§1.
zwołać na dzień 25 kwietnia 2024 r. (czwartek) na godzinę 15:00
w Centrum Społeczno-Kulturalnym w Koniecpolu przy ul. Szkolnej 1.
LXX zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Koniecpolu
§2.

Zaproponować Radzie Miejskiej następujący porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Informacje w sprawie uwag zgłoszonych do protokołu z obrad poprzednich sesji: LXVII, LXVIII,LXIX.
4. Sprawozdanie Burmistrza z prac w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie zmiany uchwały nr LXVII/587/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2024-2035.
2) w sprawie zmiany uchwały nr LXVII/588/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Koniecpol na rok 2024.
3) w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego miasta i gminy Koniecpol.
4) w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
5) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej numer ewid. 136, obręb Łysaków, gmina Koniecpol.
6) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej numer ewid. 457, obręb Łysaków, gmina Koniecpol.
7) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej numer ewid. 462/4, obręb Okołowice, gmina Koniecpol.
8) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej numer ewid. 538, obręb Okołowice, gmina Koniecpol.
9) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej numer ewid. 631, obręb Zaróg, gmina Koniecpol.
10) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej numer ewid. 640, obręb Zaróg, gmina Koniecpol.
11) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej numer ewid. 631, obręb Zaróg, gmina Koniecpol.
12) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej numer ewid. 652, obręb Zaróg, gmina Koniecpol.
13) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych.
14) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej numer ewid. 4363, obręb Koniecpol, gmina Koniecpol.
15) w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/287/2021 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia
4 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia zaktualizowanego Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Koniecpol na lata 2021 – 2032.
16) w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/205/2020 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Koniecpol.
17) w sprawie określenia na rok 2024 sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Koniecpol.
18) w sprawie zmiany uchwały NR XIX/161/2020 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie utworzenia Samorządowego Żłobka w Koniecpolu „Wesoły Skrzat”.
19) w sprawie zmiany uchwały NR XX/174/2020 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 6 lutego 2020 r.
w sprawie nadania statutu samorządowej jednostce budżetowej pod nazwą Samorządowy Żłobek w Koniecpolu "Wesoły Skrzat”.
20) w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.

6. Wystąpienia zaproszonych gości.
7. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje.
8. Zapytania i wolne wnioski.
9. Uroczyste zakończenie VIII kadencji Rady Miejskiej w Koniecpolu.
10. Zamknięcie obrad LXX zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu.

§3.

Za realizację niniejszego postanowienia czyni się odpowiedzialnym Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol.


ZAWIADOMIENIE
o sesji nadzwyczajnej
w dniu 7 marca 2024 roku o godzinie 16:00 (czwartek)

w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol, ul. Chrząstowska 6 A

LXIX Sesja Rady Miejskiej w Koniecpolu

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) w sprawie zmiany uchwały nr LXVII/587/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2024-2035.
2) w sprawie zmiany uchwały nr LXVII/588/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Koniecpol na rok 2024.
3) w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Koniecpol.

4. Zamknięcie obrad LXIX nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu.


ZAWIADOMIENIE
o sesji nadzwyczajnej
w dniu 27 lutego 2024 roku o godzinie 15:30 (wtorek)

w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol, ul. Chrząstowska 6 A

LXVIII Sesja Rady Miejskiej w Koniecpolu

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola nr 2 w Koniecpolu poprzez zmianę siedziby

4. Zamknięcie obrad LXVIII nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu.


POSTANOWIENIE Nr 42/2023

Przewodniczącej Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 21 grudnia 2023 r.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z póź. zm.)
postanawiam:
§1.
zwołać na dzień 28 grudnia 2023 r. (czwartek) na godzinę 10:00
w Centrum Społeczno-Kulturalnym w Koniecpolu przy ul. Szkolnej 1.
LXVII zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Koniecpolu
§2.

Zaproponować Radzie Miejskiej następujący porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Informacje w sprawie uwag zgłoszonych do protokołu z obrad poprzedniej sesji: LXVI.
4. Sprawozdanie Burmistrza z prac w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie zmiany uchwały nr LV/477/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2023-2037.
2) w sprawie zmiany uchwały nr LV/478/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Koniecpol na rok 2023.
3) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2024-2035.
4) w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koniecpol na rok 2024.
5) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
6) w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się
o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników
w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.
7) w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok”.
8) w sprawie przyjęcia „Gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej i ochrony osób doznających przemocy domowej na lata 2024-2027”.
9) w sprawie zmiany uchwały nr LXVI/576/2023 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 30 listopada 2023r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.

6. Wystąpienia zaproszonych gości.
7. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje.
8. Interpelacje radnych.
9. Zapytania i wolne wnioski.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie obrad LXVII zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu.

§3.

Za realizację niniejszego postanowienia czyni się odpowiedzialnym Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol.


POSTANOWIENIE Nr 41/2023

Przewodniczącej Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 23 listopada 2023 r.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z póź. zm.)
postanawiam:
§1.
zwołać na dzień 30 listopada 2023 r. (czwartek) na godzinę 15:30
w Centrum Społeczno-Kulturalnym w Koniecpolu przy ul. Szkolnej 1.
LXVI zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Koniecpolu
§2.

Zaproponować Radzie Miejskiej następujący porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Informacje w sprawie uwag zgłoszonych do protokołu z obrad poprzedniej sesji: LXIV, LXV.
4. Sprawozdanie Burmistrza z prac w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie zmiany uchwały nr LV/477/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2023-2037.
2) w sprawie zmiany uchwały nr LV/478/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Koniecpol na rok 2023.
3) w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2024 rok.
4) w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Spraw Społecznych i Przestrzegania Prawa na 2024 rok
5) w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Finansów, Budżetu, Inicjatyw Gospodarczych i Ładu Przestrzennego na 2024 rok.
6) w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa na 2024 rok.
7) w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Koniecpol z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024.
8) w sprawie ustanowienia programu osłonowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028.
9) w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w ramach wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028.
10) w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
11) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej numer ewid. 250/2, obręb Piaski, gmina Koniecpol.
12) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej numer ewid. 834/4, obręb Okołowice, gmina Koniecpol.
13) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej numer ewid. 4392/2, obręb Koniecpol, gmina Koniecpol.
14) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rolnych położonych w rejonie ul. Borkowej w Radoszewnicy.
15) w sprawie wyrażenia zgody na wynajem dwóch pomieszczeń biurowych o powierzchni 31 m², zlokalizowanych na 3 piętrze budynku Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol.
16) w sprawie przyjęcia "Planu Zrównoważonej Mobilności dla Subregionu Północnego Województwa Śląskiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko".

6. Wystąpienia zaproszonych gości.
7. Interpelacje radnych.
8. Zapytania i wolne wnioski.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie obrad LXVI zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu.

§3.

Za realizację niniejszego postanowienia czyni się odpowiedzialnym Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol.


ZAWIADOMIENIE
o sesji nadzwyczajnej
w dniu 26 października 2023 roku o godzinie 16:15 (czwartek)

w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol, ul. Chrząstowska 6 A

LXV Sesja Rady Miejskiej w Koniecpolu

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) w sprawie zmiany uchwały nr LV/477/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2023-2037.
2) w sprawie zmiany uchwały nr LV/478/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2023.

4. Zamknięcie obrad LXV nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu.


POSTANOWIENIE Nr 40/2023

Przewodniczącej Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 18 września 2023 r.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 40)
p o s t a n a w i a m:
§1.
zwołać na dzień 25 września 2023 r. (poniedziałek) na godzinę 15:30
w Centrum Społeczno-Kulturalnym w Koniecpolu przy ul. Szkolnej 1.
LXIV zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Koniecpolu
§2.

Zaproponować Radzie Miejskiej następujący porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Informacje w sprawie uwag zgłoszonych do protokołu z obrad poprzedniej sesji: LXIII.
4. Sprawozdanie Burmistrza z prac w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie zmiany uchwały nr LV/477/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2023-2037.
2) w sprawie zmiany uchwały nr LV/478/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Koniecpol na rok 2023.
3) w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych.
4) w sprawie wyboru ławników na kadencję 2024-2027.
5) w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale nr XLII/538/2023 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 25 lipca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu nr 2 znajdującego się w budynku mieszkalnym znajdującym się na działce nr ewid. 1970/6, obręb Koniecpol.
6) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej numer ewid. 67/1, obręb Łysaków, gmina Koniecpol.
7) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej numer ewid. 67/2, obręb Łysaków, gmina Koniecpol.
8) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej numer ewid. 101, obręb Łysaków, gmina Koniecpol.
9) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej numer ewid. 3015/4, obręb Koniecpol, gmina Koniecpol.
10) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcami, których przedmiotem dzierżawy jest ta sama nieruchomość na okres kolejnych 3 lat.
11) w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji.
12) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rolnych położonych w rejonie ul. Mickiewicza w Koniecpolu.
13) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rolnych położonych w rejonie ul. Orzechowej w Starym Koniecpolu.
14) w sprawie nadania ulicy położonej na terenie miasta Koniecpol nazwy „Słoneczna”.
15) w sprawie zmiany uchwały nr LXIII/549/2023 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 23 sierpnia 2023r. w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego.
16) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 5 lat nieruchomości nr ewid. 126/4, obręb Stary Koniecpol.

6. Wystąpienia zaproszonych gości.
7. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje.
8. Interpelacje radnych.
9. Zapytania i wolne wnioski.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie obrad LXIV zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu.

§3.

Za realizację niniejszego postanowienia czyni się odpowiedzialnym Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol.


POSTANOWIENIE Nr 39/2023

Przewodniczącej Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 16 sierpnia 2023 r.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 40)
p o s t a n a w i a m:
§1.
zwołać na dzień 23 sierpnia 2023 r. (środa) na godzinę 15:30
w Centrum Społeczno-Kulturalnym w Koniecpolu przy ul. Szkolnej 1.
LXIII zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Koniecpolu
§2.

Zaproponować Radzie Miejskiej następujący porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Informacje w sprawie uwag zgłoszonych do protokołu z obrad poprzedniej sesji: LXII.
4. Sprawozdanie Burmistrza z prac w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie zmiany uchwały nr LV/477/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2023-2037.
2) w sprawie zmiany uchwały nr LV/478/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Koniecpol na rok 2023.
3) w sprawie zmiany uchwały nr I/2/2018 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Koniecpolu.
4) w sprawie uzupełnienia składu Komisji Finansów, Budżetu, Inicjatyw Gospodarczych i Ładu Przestrzennego.
5) w sprawie uzupełnienia składu Komisji Spraw Społecznych i Przestrzegania Prawa.
6) w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego.

6. Wystąpienia zaproszonych gości.
7. Interpelacje radnych.
8. Zapytania i wolne wnioski.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie obrad LXIII zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu.

§3.

Za realizację niniejszego postanowienia czyni się odpowiedzialnym Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol.


POSTANOWIENIE Nr 38/2023

Przewodniczącej Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 10 lipca 2023 r.

Na podstawie art.20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 40)
p o s t a n a w i a m:
§1.
zwołać na dzień 25 lipca 2023 r. (wtorek) na godzinę 15:00
w budynku Centrum Społeczno-Kulturalnym w Koniecpolu przy ul. Szkolnej 1.
LXII zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Koniecpolu
§2.

Zaproponować Radzie Miejskiej następujący porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Wręczenie zaświadczenia i złożenia ślubowania przez radnego Artura Sygita.
3. Przyjęcie porządku obrad sesji.
4. Informacje w sprawie uwag zgłoszonych do protokołu z obrad poprzedniej sesji: LXI.
5. Sprawozdanie Burmistrza z prac w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie zmiany uchwały nr LV/477/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2023-2037.
2) w sprawie zmiany uchwały nr LV/478/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Koniecpol na rok 2023.
3) w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydacie na ławnika.
4) a) przedstawienie wyników konsultacji społecznych w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw
w Gminie Koniecpol;
b) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw w Gminie Koniecpol.
5) w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/287/2021 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia zaktualizowanego Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Koniecpol na lata 2021 – 2032.
6) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu nr 2 znajdującego się w budynku mieszkalnym znajdującym się na działce nr ewid. 1970/6, obręb Koniecpol.
7) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej numer ewid. 215, obręb Łysaków, gmina Koniecpol.
8) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej numer ewid. 265/2, obręb Łysaków, gmina Koniecpol.
9) w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne przeniesienie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej na rzecz posiadacza samoistnego w trybie art. 231 § 1 ustawy Kodeks Cywilny.
10) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami, których przedmiotem dzierżawy jest ta sama nieruchomość, na okres kolejnych 3 lat.
11) w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Koniecpol w zamian za udziały wkładu niepieniężnego (aport) do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Koniecpolu w postaci prawa własności nieruchomości położonych w obrębie Koniecpol.
7. Wystąpienia zaproszonych gości.
8. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje.
9. Interpelacje radnych.
9. Zapytania i wolne wnioski.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie obrad LXII zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu.

§3.

Za realizację niniejszego postanowienia czyni się odpowiedzialnym Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol.


POSTANOWIENIE Nr 37/2023
Przewodniczącej Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 7 czerwca 2023 r.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 40) postanawiam:
§1.
zwołać na dzień 22 czerwca 2023 r. (czwartek) na godzinę 13:00
w budynku Centrum Społeczno-Kulturalnym w Koniecpolu, przy ul. Szkolnej 1
LXI zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Koniecpolu

§2.

Zaproponować Radzie Miejskiej następujący porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Informacje w sprawie uwag zgłoszonych do protokołu z obrad poprzedniej sesji: LVIII, LIX, LX.
4. Sprawozdanie Burmistrza z prac w okresie międzysesyjnym.
5. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Koniecpol:
a) przedstawienie raportu o stanie Gminy przez Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol;
b) debata nad raportem o stanie Gminy Koniecpol;
c) podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol.
6. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2022 rok przedłożonym przez Burmistrza.
7. Odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Burmistrzowi absolutorium za rok 2022.
8. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o wniosku Komisji Rewizyjnej.
9. Przyjęcie sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2022.
10. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Koniecpol
z organizacjami pozarządowymi za rok 2022.
11. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Koniecpol za 2022 rok.
2) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiej Przychodni Rejonowej w Koniecpolu za 2022 rok.
3) w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Koniecpol absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.
4) w sprawie zmiany uchwały nr LV/477/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2023-2037.
5) w sprawie zmiany uchwały nr LV/478/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Koniecpol na rok 2023.
6) Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Koniecpolu o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu.
a) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w rejonie ul. Kolejowej i ul. Szkolnej w Koniecpolu - obszar III.
7) w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w miejscowości Stary Koniecpol.
8) w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Koniecpol.
9) w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/205/2020 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Koniecpol.
10) w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/287/2021 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia
4 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia zaktualizowanego Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Koniecpol na lata 2021 – 2032.
11) w sprawie wystąpienia z wnioskiem do ministra właściwego do spraw administracji publicznej za pośrednictwem Wojewody Śląskiego o zniesienie urzędowych nazw części miejscowości na terenie Gminy Koniecpol.
12) w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejska Przychodnia Rejonowa w Koniecpolu.
13) w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników.
14) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej numer ewid. 481, obręb Wąsosz, gmina Koniecpol.
15) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem dzierżawy jest ta sama nieruchomość, na okres kolejnych 3 lat.
16) w sprawie emisji obligacji Gminy Koniecpol oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

12. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje.
13. Interpelacje radnych.
14. Wystąpienia zaproszonych gości.
15. Zapytania i wolne wnioski.
16. Sprawy różne.
17. Zamknięcie obrad LXI zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu.

§3.

Za realizację niniejszego postanowienia czyni się odpowiedzialnym Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol.

Raport o stanie Gminy Koniecpol zamieszczono na stronie: bip.koniecpol.pl/Rada Miejska.
W debacie na raportem mogą zabierać głos mieszkańcy gminy po dokonaniu zgłoszenia w kancelarii urzędu do dnia 21.06.2023 r. do godz. 15:00 (art.28aa pkt. 1-8 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r.  o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowanie niektórych organów publicznych).


ZAWIADOMIENIE
o sesji nadzwyczajnej
w dniu 31 maja 2023 roku o godzinie 15:00 (środa)

w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol, ul. Chrząstowska 6 A

LX Sesja Rady Miejskiej w Koniecpolu

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) w sprawie zmiany uchwały nr LV/477/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2023-2037.
2) w sprawie zmiany uchwały nr LV/478/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2023.

4. Zamknięcie obrad LX nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu.


ZAWIADOMIENIE
o sesji nadzwyczajnej
w dniu 16 maja 2023 roku o godzinie 17:00 (wtorek)

w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol, ul. Chrząstowska 6 A

LIX Sesja Rady Miejskiej w Koniecpolu

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) w sprawie zmiany uchwały nr LV/478/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2023

4. Zamknięcie obrad LIX nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu.


POSTANOWIENIE Nr 35/2023
Przewodniczącej Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 16 marca 2023 r.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 40) postanawiam:
§1.
zwołać na dzień 23 marca 2023 r. (czwartek) na godzinę 15:30
w budynku Centrum Społeczno-Kulturalnym w Koniecpolu, przy ul. Szkolnej 1
LVIII zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Koniecpolu

§2.

Zaproponować Radzie Miejskiej następujący porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Informacje w sprawie uwag zgłoszonych do protokołu z obrad poprzedniej sesji: LVII.
4. Sprawozdanie Burmistrza z prac w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie zmiany uchwały nr LV/477/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2023-2037.
2) w sprawie zmiany uchwały nr LV/478/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Koniecpol na rok 2023.
3) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej.
4) w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Koniecpol.
5) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej numer ewid. 610, obręb Zaróg.
6) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem dzierżawy jest ta sama nieruchomość, na okres kolejnych 3 lat.
7) w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do wsparcia w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności w związku z realizacją uchwały Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
8) w sprawie uchylenia uchwały nr LVII/495/2023 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 9 lutego 2023 r.
9) w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/205/2020 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Koniecpol.
10) w sprawie zmiany uchwały nr LVII/496/2023 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Koniecpol na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w Gminnej Ewidencji Zabytków dla Gminy Koniecpol.
11) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie do zasobów mienia gminnego nieruchomości stanowiącej własność Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
12) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej numer ewid. 2047, obręb Koniecpol.

6. Wystąpienia zaproszonych gości.
7. Interpelacje radnych.
8. Zapytania i wolne wnioski.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie obrad LVII zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu.

§3.

Za realizację niniejszego postanowienia czyni się odpowiedzialnym Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol.


POSTANOWIENIE Nr 34/2022
Przewodniczącej Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 2 luty 2023 r.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 40) postanawiam:
§1.
zwołać na dzień 9 luty 2023 r. (czwartek) na godzinę 15:30
w budynku Centrum Społeczno-Kulturalnym w Koniecpolu, przy ul. Szkolnej 1
LVII zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Koniecpolu

§2.

Zaproponować Radzie Miejskiej następujący porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Informacje w sprawie uwag zgłoszonych do protokołu z obrad poprzednich sesji: LV i LVI.
4. Sprawozdanie Burmistrza z prac w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie zmiany uchwały nr LV/477/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2023-2037.
2) w sprawie zmiany uchwały nr LV/478/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy na rok 2023.
3) w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XXXIII/213/13 z dnia 7 czerwca 2013 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejska Przychodnia Rejonowa w Koniecpolu.
4) w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok”.
5) w sprawie zmiany uchwały nr XXII/190/2020 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta
i gminy Koniecpol.
6) w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Koniecpol na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w Gminnej Ewidencji Zabytków dla Gminy Koniecpol.
7) w sprawie przekazania petycji zgodnie z właściwością.
8) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym znajdującym się na działce nr ewid. 1851, obręb Koniecpol w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców.
9) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr ewid. 1876/18, obręb Koniecpol w trybie bezprzetargowym.
10) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr ewid. 1876/25, obręb Koniecpol w trybie bezprzetargowym.

6. Wystąpienia zaproszonych gości.
7. Interpelacje radnych.
8. Zapytania i wolne wnioski.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie obrad LVII zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu.

§3.

Za realizację niniejszego postanowienia czyni się odpowiedzialnym Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol.


ZAWIADOMIENIE
o sesji nadzwyczajnej
w dniu 19 stycznia 2023 roku o godzinie 16:00 (czwartek)

w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol, ul. Chrząstowska 6 A

LVI Sesja Rady Miejskiej w Koniecpolu

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) w sprawie zmiany uchwały nr LV/477/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2023-2037
2) w sprawie zmiany uchwały nr LV/478/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2023

4. Zamknięcie obrad LVI nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu.


POSTANOWIENIE Nr 33/2022
Przewodniczącej Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 21 grudnia 2022 r.

Na podstawie art.20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity 2022 r. poz. 559) postanawiam:
§1.
zwołać na dzień 28 grudnia 2022 r. (środa) na godzinę 12:00
w budynku Centrum Społeczno-Kulturalnym w Koniecpolu, przy ul. Szkolnej 1
LV zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Koniecpolu

§2.

Zaproponować Radzie Miejskiej następujący porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Informacje w sprawie uwag zgłoszonych do protokołu z obrad poprzedniej sesji: LII,LIII i LIV.
4. Sprawozdanie Burmistrza z prac w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie zmiany uchwały nr XLI/359/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2022-2034.
2) w sprawie zmiany uchwały nr XLI/360/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy na 2022 rok.
3) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2023-2037.
4) w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koniecpol na rok 2023.
5) w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 rok.
6) w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa na 2023 rok.
7) w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Spraw Społecznych i Przestrzegania Prawa na 2023 rok.
8) w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Finansów, Budżetu, Inicjatyw Gospodarczych i Ładu Przestrzennego na 2023 rok.
9) w sprawie zmiany uchwały NR XXVII/179/09 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Koniecpol dodatków do wynagrodzenia, nagród i dodatków socjalnych.
10) w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów i rodziców.
11) w sprawie zasad sprzedaży lokali i nieruchomości zabudowanych budynkiem mieszkalnym, będących w zasobie Gminy Koniecpol oraz zasad udzielania bonifikat od ceny sprzedaży na rzecz najemców lokali i budynków mieszkalnych.
12) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem dzierżawy jest ta sama nieruchomość, na okres kolejnych 3 lat.
13) w sprawie zmiany uchwały nr LII/469/2022 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 24 listopada 2022 roku w sprawie przyjęcia regulaminu nadawania tytułu Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Koniecpol.

6. Wystąpienia zaproszonych gości.
7. Interpelacje radnych.
8. Zapytania i wolne wnioski.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie obrad LV zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu.

§3.

Za realizację niniejszego postanowienia czyni się odpowiedzialnym Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol.


ZAWIADOMIENIE
o sesji nadzwyczajnej
w dniu 15 grudnia 2022 roku o godzinie 16:00 (czwartek)

w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol, ul. Chrząstowska 6 A

LIV Sesja Rady Miejskiej w Koniecpolu

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) w sprawie zmiany uchwały nr XLI/359/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2022-2034.
2) w sprawie zmiany uchwały nr XLI/360/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2022 rok.

4. Zamknięcie obrad LIV nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu.


ZAWIADOMIENIE
o sesji nadzwyczajnej
w dniu 30 listopada 2022 roku o godzinie 15:45 (środa)

w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol, ul. Chrząstowska 6 A

LIII Sesja Rady Miejskiej w Koniecpolu

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) w sprawie zmiany uchwały nr XLI/359/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2022-2034.
2) w sprawie zmiany uchwały nr XLI/360/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2022 rok.

4. Zamknięcie obrad LIII nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu.


POSTANOWIENIE Nr 32/2022
Przewodniczącej Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 17 listopada 2022 r.

Na podstawie art.20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity 2022 r. poz. 559) postanawiam:
§1.
zwołać na dzień 24 listopada 2022 r. (czwartek) na godzinę 16:00
w budynku Centrum Społeczno-Kulturalnym w Koniecpolu, przy ul. Szkolnej 1
LII zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Koniecpolu

§2.

Zaproponować Radzie Miejskiej następujący porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Informacje w sprawie uwag zgłoszonych do protokołu z obrad poprzedniej sesji: XLIX, L, LI
4. Sprawozdanie Burmistrza z prac w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie zmiany uchwały nr XLI/359/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2022-2034.
2) w sprawie zmiany uchwały nr XLI/360/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2022 rok.
3) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
4) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
5) w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Koniecpol
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.
6) w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koniecpolu
7) w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu nr ewid. 2573/20 obręb Koniecpol.
8) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami, których przedmiotem dzierżawy jest ta sama nieruchomość, na okres kolejnych
3 lat nr ewid. 83 obręb Rudniki Kolonia, nr ewid. 847/4 obręb Stary Koniecpol.
9) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami, których przedmiotem dzierżawy jest ta sama nieruchomość, na okres kolejnych
3 lat.
10) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie do zasobów mienia gminnego nieruchomości stanowiącej własność Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nr ewid. 1173/1 obręb Koniecpol.
11) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr ewid. 1852/4 obręb Koniecpol .
12) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w trybie bezprzetargowym nr ewid. 8756/2 obręb Koniecpol.
13) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w trybie bezprzetargowym nr ewid. 8756/3 obręb Koniecpol.
14) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr ewid.1738/2 obręb Koniecpol.
15) w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr ewid. 1740/2 obręb Koniecpol.
16) w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr ewid. 5283 obręb Koniecpol.
17) w sprawie przyjęcia regulaminu nadawania tytułu Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Koniecpol.
18) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/328/2021 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Armii Krajowej i ul. Chrząstowskiej w Koniecpolu.

6. Interpelacje radnych.
7. Wystąpienia zaproszonych gości.
8. Zapytania i wolne wnioski.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie obrad LII zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu.

§3.

Za realizację niniejszego postanowienia czyni się odpowiedzialnym Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol.


ZAWIADOMIENIE
o sesji nadzwyczajnej
w dniu 14 listopada 2022 roku o godzinie 16:00 (poniedziałek)

w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol, ul. Chrząstowska 6 A

LI Sesja Rady Miejskiej w Koniecpolu

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) w sprawie zmiany uchwały nr XLI/359/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2022-2034.
2) w sprawie zmiany uchwały nr XLI/360/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2022 rok.

4. Zamknięcie obrad LI nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu.


ZAWIADOMIENIE
o sesji nadzwyczajnej
w dniu 3 listopada 2022 roku o godzinie 16:00 (czwartek)

w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol, ul. Chrząstowska 6 A

L Sesja Rady Miejskiej w Koniecpolu

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) w sprawie zmiany uchwały nr XLI/359/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2022-2034.
2) w sprawie zmiany uchwały nr XLI/360/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2022 rok.

4. Zamknięcie obrad L nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu.


POSTANOWIENIE Nr 31/2022
Przewodniczącej Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 13 października 2022 r.

Na podstawie art.20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity 2022 r. poz. 559) postanawiam:
§1.
zwołać na dzień 20 pażdziernika 2022 r. (czwartek) na godzinę 15:30
w budynku Centrum Społeczno-Kulturalnym w Koniecpolu, przy ul. Szkolnej 1
XLIX zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Koniecpolu

§2.

Zaproponować Radzie Miejskiej następujący porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Informacje w sprawie uwag zgłoszonych do protokołu z obrad poprzedniej sesji: XLVIII
4. Sprawozdanie Burmistrza z prac w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie zmiany uchwały nr XLI/359/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2022-2034.
2) w sprawie zmiany uchwały nr XLI/360/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2022 rok.
3) w sprawie przyjęcia Strategii terytorialnej Partnerstwa Gminy Koniecpol, Gminy Lelów i Gminy Irządze – "Razem dla Rozwoju"
4) w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejska Przychodnia Rejonowa w Koniecpolu przy ulicy Armii Krajowej 2
5) w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol
6) w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy

6. Interpelacje radnych.
7. Wystąpienia zaproszonych gości.
8. Zapytania i wolne wnioski.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie obrad XLIX zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu.

§3.

Za realizację niniejszego postanowienia czyni się odpowiedzialnym Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol.


POSTANOWIENIE Nr 30/2022
Przewodniczącej Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 22 wrzesnia 2022 r.

Na podstawie art.20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity 2022 r. poz. 559) postanawiam:
§1.
zwołać na dzień 29 września 2022 r. (czwartek) na godzinę 15:30
w budynku Centrum Społeczno-Kulturalnym w Koniecpolu, przy ul. Szkolnej 1
XLVIII zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Koniecpolu

§2.

Zaproponować Radzie Miejskiej następujący porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Informacje w sprawie uwag zgłoszonych do protokołu z obrad poprzedniej sesji: XLVII
4. Sprawozdanie Burmistrza z prac w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie zmiany uchwały nr XLI/359/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2022-2034.
2) w sprawie zmiany uchwały nr XLI/360/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2022 rok.
3) w sprawie przejęcia od Powiatu Częstochowskiego zadania publicznego pod nazwą: "Poprawa bezpieczeństwa pieszych na przejściach w obrębie skrzyżowania DP nr 1091S ul. Żeromskiego z ul. Szkolną w Koniecpolu"
4) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych na rzecz Gminy Koniecpol nr ewid. 1858/21 i 1858/22.
5) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Koniecpol nr ewid. 1858/25.
6) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr ewid. 234, obręb Piaski.
7) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr ewid. 300, obręb Radoszewnica.
8) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej nr ewid. 935, obręb Radoszewnica.
9) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr ewid. 967/4, obręb Kuźnica Grodziska.
10) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr ewid. 3368, obręb Koniecpol.
11) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej nr ewid. 550, obręb Okołowice.
12) w sprawie uchylenia uchwały nr XLVII/420/2022 z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie przyjęcia zaktualizowanego Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Koniecpol na lata 2021 – 2032.
13) w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/287/2021 z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia zaktualizowanego Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Koniecpol na lata 2021 – 2032.
14) w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wyznaczenia przystanków komunikacji transportu zbiorowego na ulicy Kościuszki w Koniecpolu.

6. Interpelacje radnych.
7. Wystąpienia zaproszonych gości.
8. Zapytania i wolne wnioski.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie obrad XLVIII zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu.

§3.

Za realizację niniejszego postanowienia czyni się odpowiedzialnym Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol.


POSTANOWIENIE Nr 29/2022
Przewodniczącej Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 18 sierpnia 2022 r.

Na podstawie art.20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity 2022 r. poz. 559) postanawiam:
§1.
zwołać na dzień 25 sierpnia 2022 r. (czwartek) na godzinę 15:30
w budynku Centrum Społeczno-Kulturalnym w Koniecpolu, przy ul. Szkolnej 1
XLVII zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Koniecpolu

§2.

Zaproponować Radzie Miejskiej następujący porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Informacje w sprawie uwag zgłoszonych do protokołu z obrad poprzedniej sesji: XLVI
4. Sprawozdanie Burmistrza z prac w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie zmiany uchwały nr XLI/359/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2022-2034.
2) w sprawie zmiany uchwały nr XLI/360/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2022 rok.
3) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectw w Gminie Koniecpol.
4) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw  z dotychczasowymi dzierżawcami, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na okres kolejnych 3 lat
5) w sprawie zmiany uchwały NR LIV/396/18 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego szkolnego i doradcy zawodowego w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Koniecpol.
6) w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/395/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia zaktualizowanego Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Koniecpol na lata 2021 – 2032.
7) w sprawie przejęcia zadania zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg wojewódzkich w granicach administracyjnych Miasta i Gminy Koniecpol
8) w sprawie zmiany uchwały NR XLVI/405/2022 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 23 czerwca 2022r. w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta - Gminy Koniecpol na lata 2022 – 2026.
9) w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Koniecpol.
10) w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wyznaczenia przejść dla pieszych na ulicy Kościuszki i ulicy Rynek w Koniecpolu.
11) w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wyznaczenia przystanków komunikacji transportu zbiorowego na ulicy Kościuszki w Koniecpolu.
12) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Włoszczowskiemu.
13) w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Koniecpol w zamian za udziały wkładu niepieniężnego (aport) do SIM Śląsk Północ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Lublińcu w postaci prawa własności nieruchomości nr ewid. 1853/1, położonej w obrębie Koniecpol.
14) w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Koniecpol do partnerstwa
i zawarcie porozumienia dotyczącego wdrażania Strategii Innych Instrumentów Terytorialnych Partnerstwa Gminy Koniecpol, Gminy Lelów i Gminy Irządze – „Razem dla Rozwoju”

6. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje.
7. Interpelacje radnych.
8. Wystąpienia zaproszonych gości.
8. Zapytania i wolne wnioski.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie obrad XLVII zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu.

§3.

Za realizację niniejszego postanowienia czyni się odpowiedzialnym Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol.


POSTANOWIENIE Nr 28/2022
Przewodniczącej Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 9 czerwca 2022 r.

Na podstawie art.20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity 2022 r. poz. 559 ze zm.) postanawiam:
§1.
zwołać na dzień 23 czerwca 2022 r. (czwartek) na godzinę 15:00
w budynku Centrum Społeczno-Kulturalnym w Koniecpolu, przy ul. Szkolnej 1
XLVI zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Koniecpolu

§2.

Zaproponować Radzie Miejskiej następujący porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Informacje w sprawie uwag zgłoszonych do protokołu z obrad poprzedniej sesji: XLIV i XLV
4. Wystąpienia zaproszonych gości.
5. Sprawozdanie Burmistrza z prac w okresie międzysesyjnym.
6. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Koniecpol:
a) przedstawienie raportu o stanie Gminy przez Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol;
b) debata nad raportem o stanie Gminy Koniecpol;
c) podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol
7. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok przedłożonym przez Burmistrza.
8. Odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Burmistrzowi absolutorium za rok 2021.
9. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o wniosku Komisji Rewizyjnej.
10. Przyjęcie sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2021.
11. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Koniecpol
z organizacjami pozarządowymi za rok 2021.
12. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Koniecpol za 2021 rok.
2) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiej Przychodni Rejonowej w Koniecpolu za 2021 rok.
3) w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Koniecpol absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.
4) w sprawie zmiany uchwały nr XLI/359/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2022-2034.
5) w sprawie zmiany uchwały nr XLI/360/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2022 rok.
6) w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta- Gminy Koniecpol na lata 2022-2026.
7) w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej przy ulicy Armii Krajowej w Koniecpolu.
8) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Koniecpol dla terenu położonego w rejonie istniejącego cmentarza przy ul. Szkolnej w Koniecpolu.
9) w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Koniecpol na rok szkolny 2022/2023.
10) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 486, 493/2, 489/2, 491/2, obręb Wąsosz.
11) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 258, obręb Łysaków.
12) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 266/2, obręb Piaski.
13) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 1586/4, obręb Koniecpol.
14) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw z dotychczasowymi dzierżawcami, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na okres kolejnych 3 lat.

13. Interpelacje radnych.
14. Zapytania i wolne wnioski.
15. Sprawy różne.
16. Zamknięcie obrad XLVI zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu.

§3.

Za realizację niniejszego postanowienia czyni się odpowiedzialnym Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol.

Raport o stanie Gminy Koniecpol zamieszczono na stronie: bip.koniecpol.pl/Rada Miejska.
W debacie na raportem mogą zabierać głos mieszkańcy gminy po dokonaniu zgłoszenia w kancelarii urzędu do dnia 22.06.2022 r. do godz. 15:00 (art.28aa pkt. 1-8 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r.
o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowanie niektórych organów publicznych).


ZAWIADOMIENIE
o sesji nadzwyczajnej
w dniu 9 czerwca 2022 roku o godzinie 16:30 (czwartek)

w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol, ul. Chrząstowska 6 A

XLV Sesja Rady Miejskiej w Koniecpolu

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/390/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLI/360/2021 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Gminy Koniecpol na 2022 rok
2) w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli w miejscowości Koniecpol przy ul. Armii Krajowej

4. Zamknięcie obrad XLV nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu.


POSTANOWIENIE Nr 27/2022
Przewodniczącej Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 21 kwietnia 2022 r.

Na podstawie art.20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity 2022 r. poz. 559) postanawiam:
§1.
zwołać na dzień 28 kwietnia 2022 r. (czwartek) na godzinę 15:30
w budynku Centrum Społeczno-Kulturalnym w Koniecpolu, przy ul. Szkolnej 1
XLIV zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Koniecpolu

§2.

Zaproponować Radzie Miejskiej następujący porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Informacje w sprawie uwag zgłoszonych do protokołu z obrad poprzednich sesji: XLII i XLIII.
4. Sprawozdanie Burmistrza z prac w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie zmiany uchwały nr XLI/359/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2022-2034.
2) w sprawie zmiany uchwały nr XLI/360/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2022 rok.
3) w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Koniecpol doraźnej pomocy obywatelom Ukrainy.
4) w sprawie uzupełnienia składu Komisji Finansów, Budżetu, Inicjatyw Gospodarczych i Ładu Przestrzennego Rady Miejskiej w Koniecpolu.
5) w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Koniecpol.
6) w sprawie zmiany uchwały nr IV/19/14 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Koniecpol, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Koniecpol oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
7) w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/287/2021 z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia zaktualizowanego Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Koniecpol na lata 2021 – 2032.
8) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w miejscowości Stary Koniecpol.

6. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje.
7. Interpelacje radnych.
8. Wystąpienia zaproszonych gości.
9. Zapytania i wolne wnioski.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie obrad XLIV zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu.

§3.

Za realizację niniejszego postanowienia czyni się odpowiedzialnym Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol.


ZAWIADOMIENIE
o sesji nadzwyczajnej
w dniu 7 kwietnia 2022 roku o godzinie 16:00 (czwartek)

w budynku Centrum Społeczno-Kulturalnym w Koniecpolu przy ul. Szkolnej 1

XLIII Sesja Rady Miejskiej w Koniecpolu

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) w sprawie zmiany uchwały nr XLI/359/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2022-2034.
2) w sprawie zmiany uchwały nr XLI/360/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2022 rok.
3) w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok".

4. Zamknięcie obrad XLIII nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu.


POSTANOWIENIE Nr 26/2022
Przewodniczącej Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 3 marca 2022 r.

Na podstawie art.20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity 2021 r. poz. 1372 ze zm.) postanawiam:
§1.
zwołać na dzień 10 marca 2021 r. (czwartek) na godzinę 15:30
w budynku Centrum Społeczno-Kulturalnym w Koniecpolu, przy ul. Szkolnej 1
XLII zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Koniecpolu

§2.

Zaproponować Radzie Miejskiej następujący porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie jej prawomocności.
2. Wręczenie zaświadczenia i złożenia ślubowania przez radną Judytę Belka-Domińczyk.
3. Przyjęcie porządku obrad sesji.
4. Informacje w sprawie uwag zgłoszonych do protokołu z obrad poprzedniej sesji: XLI.
5. Sprawozdanie Burmistrza z prac w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie zmiany uchwały nr XLI/359/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2022-2034.
2) w sprawie zmiany uchwały nr XLI/360/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2022 rok.
3) w sprawie uzupełnienia składu Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej
w Koniecpolu.
4) w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Koniecpol.
5) w sprawie zmiany uchwały nr VI/35/15 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 19 lutego 2015 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
6) w sprawie zmiany uchwały nr XX/171/2020 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi posiadających kompostownik przydomowy.
7) w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
8) w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/340/2021 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie „ Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Koniecpol na lata 2021-2025”.
9) w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/192/2020 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka, wysokości maksymalnej opłaty za wyżywienie w żłobkach utworzonych przez Gminę Koniecpol.
10) w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koniecpolu do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
11) w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Koniecpol.
12) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w trybie przetargowym nr ewid. 3228/20 obręb Koniecpol.
13) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022 – 2024 dla Gminy Koniecpol.
14) w sprawie uchylenia uchwały nr XXIX/190/09 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Miasto i Gminę Koniecpol osobom tego potrzebującym oraz zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu.
15) w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Koniecpol osobom, którym przysługuje prawo pochówku przez gminę.
16) w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i w soboty przez rolników
i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonym miejscu.

7. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje.
8. Interpelacje radnych.
9. Wystąpienia zaproszonych gości.
10. Zapytania i wolne wnioski.
11. Sprawy różne.
12. Zamknięcie obrad XLII zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu.

§3.

Za realizację niniejszego postanowienia czyni się odpowiedzialnym Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol.


POSTANOWIENIE Nr 25/2021
Przewodniczącej Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 22 grudnia 2021 r.


Na podstawie art.20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity 2021 r. poz. 1372 ze zm.) postanawiam:
§1.
zwołać na dzień 30 grudnia 2021 r. (czwartek) na godzinę 12:00
w budynku Centrum Społeczno-Kulturalnym w Koniecpolu, przy ul. Szkolnej 1
XLI zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Koniecpolu

§2.

Zaproponować Radzie Miejskiej następujący porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Informacje w sprawie uwag zgłoszonych do protokołu z obrad poprzednich sesji: XXXIX i XL.
4. Sprawozdanie Burmistrza z prac w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/260/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2021-2031.
2) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/261/2020
z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2021 rok.
3) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie pokrycia w 2022 roku części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
4) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2022-2034.
5) Uchwała Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koniecpol na rok 2022.
6) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie zmiany uchwały Nr II/14/2018 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 6 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości diety dla sołtysów z terenu Gminy Koniecpol.
7) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok.
8) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa na 2022 rok.
9) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Spraw Społecznych i Przestrzegania Prawa na 2022 rok.
10) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Finansów, Budżetu, Inicjatyw Gospodarczych i Ładu Przestrzennego na 2022 rok.
11) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok”.
12) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok”.
13) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie zmiany uchwały nr IV/19/14 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 30 grudnia 2014r w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Koniecpol, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Koniecpol oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

6. Interpelacje radnych.
7.Wystąpienia zaproszonych gości.
8. Zapytania i wolne wnioski.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie obrad XLI zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu.

§3.

Za realizację niniejszego postanowienia czyni się odpowiedzialnym Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol.


ZAWIADOMIENIE
o sesji nadzwyczajnej
w dniu 26 listopada 2021 roku o godzinie 18:00 (piątek)

w budynku Centrum Społeczno-Kulturalnym w Koniecpolu przy ul. Szkolnej 1

XL Sesja Rady Miejskiej w Koniecpolu
z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/353/2021 RADY MIEJSKIEJ W KONIECPOLU z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia miesięcznego dla Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol

4. Zamknięcie obrad XL nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu.


POSTANOWIENIE Nr 24/2021
Przewodniczącej Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 18 listopada 2021 r.


Na podstawie art.20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity 2021 r. poz. 1372 ze zm.) postanawiam:
§1.
zwołać na dzień 25 listopada 2021 r. (czwartek) na godzinę 15:30
w budynku Centrum Społeczno-Kulturalnym w Koniecpolu, przy ul. Szkolnej 1
XXXIX zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Koniecpolu

§2.

Zaproponować Radzie Miejskiej następujący porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Informacje w sprawie uwag zgłoszonych do protokołu z obrad poprzedniej sesji: XXXVIII.
4. Sprawozdanie Burmistrza z prac w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/260/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2021-2031.
2) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/261/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2021 rok.
3) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Koniecpol na lata 2021 – 2026”.
4) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
5) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych w trybie bezprzetargowym nr ewid. 1472/3, 1473/2, 1474/2 obręb Koniecpol.
6) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w trybie przetargowym nr ewid. 36 obręb Wąsosz.
7) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w trybie przetargowym nr ewid. 695 i 693 obręb Wąsosz.
8)Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w trybie przetargowym nr ewid. 768/1 obręb Łysiny.
9) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Koniecpol nr ewid. 571 obręb Zaróg.
10) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Koniecpol na lata 2021 – 2027 z perspektywą do roku 2030".
11) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/287/2021 z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia zaktualizowanego Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Koniecpol na lata 2021-2032.
12) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Koniecpol z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.
13) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.14) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie pozostawienia bez rozpoznania anonimowej skargi na działalność Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koniecpolu.
15) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie zmiany uchwały Nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 6 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Koniecpolu.
16) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia miesięcznego dla Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol.

6. Podjęcie stanowiska przez Radę Miejską w Koniecpolu w sprawie zamiaru utworzenia miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli nad zalewem w Koniecpolu przy ul. Armii Krajowej.
7. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje.
8. Interpelacje radnych.
9.Wystąpienia zaproszonych gości.
10. Zapytania i wolne wnioski.
11. Sprawy różne.
12. Zamknięcie obrad XXXIX zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu.

§3.

Za realizację niniejszego postanowienia czyni się odpowiedzialnym Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol.


POSTANOWIENIE Nr 23/2021
Przewodniczącej Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 16 września 2021 r.


Na podstawie art.20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity 2021 r. poz. 1372 ze zm.) postanawiam:
§1.
zwołać na dzień 23 września 2021 r. (czwartek) na godzinę 15:30
w budynku Centrum Społeczno-Kulturalnym w Koniecpolu, przy ul. Szkolnej 1
XXXVIII zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Koniecpolu

§2.

Zaproponować Radzie Miejskiej następujący porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Informacje w sprawie uwag zgłoszonych do protokołu z obrad poprzedniej sesji: XXXVII.
4. Wystąpienia zaproszonych gości.
5. Sprawozdanie Burmistrza z prac w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/260/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2021-2031.
2) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/261/2020
z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2021 rok.
3) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej
w Koniecpolu Nr XXXIII/213/13 z dnia 7 czerwca 2013 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejska Przychodnia Rejonowa
w Koniecpolu.
4) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych w trybie przetargowym nr ewid. 1997 i 1995 obręb Koniecpol.
5) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w trybie przetargowym nr ewid. 681/3 obręb Łysiny.
6) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/287/2021 z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia zaktualizowanego Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Koniecpol na lata 2021-2032.

7. Interpelacje radnych.
8. Zapytania i wolne wnioski.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie obrad XXXVIII zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu.

§3.

Za realizację niniejszego postanowienia czyni się odpowiedzialnym Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol.


POSTANOWIENIE Nr 22/2021
Przewodniczącej Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 16 czerwca 2021 r.

Na podstawie art.20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity 2020 r. poz. 713 ze zm.) postanawiam :
§1.
zwołać na dzień 30 czerwca 2021 r. (środa) na godzinę 10:00
w budynku Centrum Społeczno-Kulturalnym w Koniecpolu, przy ul. Szkolnej 1
XXXVII zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Koniecpolu

§2.

Zaproponować Radzie Miejskiej następujący porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Informacje w sprawie uwag zgłoszonych do protokołów z obrad poprzednich sesji: XXXV
i XXXVI.
4. Wystąpienia zaproszonych gości.
5. Sprawozdanie Burmistrza z prac w okresie międzysesyjnym.
6. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Koniecpol:
a) przedstawienie raportu o stanie Gminy przez Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol;
b) debata nad raportem o stanie Gminy Koniecpol;
c) podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol
7. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok przedłożonym przez Burmistrza.
8. Odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Burmistrzowi absolutorium za rok 2020.
9. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o wniosku Komisji
Rewizyjnej.
10. Przyjęcie sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2020.
11. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Koniecpol z organizacjami pozarządowymi za rok 2020.
12. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Koniecpol za 2020 rok.
2) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiej Przychodni Rejonowej w Koniecpolu za 2020 rok.
3) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy
Koniecpol absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.
4) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/260/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2021-2031.
5) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/261/2020
z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2021 rok.
6) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej
w Koniecpolu Nr XXXIII/213/13 z dnia 7 czerwca 2013 r. w sprawie nadania Statutu
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejska Przychodnia Rejonowa
w Koniecpolu.
7) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie uchylenia uchwały Nr XXX/256/2020 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wstępnej lokalizacji przystanku komunikacji zbiorowej w miejscowości Stary Koniecpol.
8) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie wstępnej lokalizacji przystanku komunikacji zbiorowej w miejscowości Stary Koniecpol.
9) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Koniecpolu przy ul. Słowackiego.
10) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2021 – 2023.
13. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje.
14. Interpelacje radnych.
15. Zapytania i wolne wnioski.
16. Sprawy różne.
17. Zamknięcie obrad XXXVII zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu.

§3.

Za realizację niniejszego postanowienia czyni się odpowiedzialnym Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol.
Raport o stanie Gminy Koniecpol zamieszczono na stronie: bip.koniecpol.pl/Rada Miejska.
W debacie na raportem mogą zabierać głos mieszkańcy gminy po dokonaniu zgłoszenia w kancelarii urzędu do dnia 29.06.2021 r. do godz. 15:00 (art.28aa pkt. 1-8 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowanie niektórych organów publicznych).


ZAWIADOMIENIE
o sesji nadzwyczajnej
w dniu 21 maja 2021 roku o godzinie 16:15 (piątek)

w budynku Centrum Społeczno-Kulturalnym w Koniecpolu przy ul. Szkolnej 1

XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Koniecpolu
z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/260/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2021-2031.

2) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/261/2020
z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2021 rok.

3) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol do przyjęcia przedsięwzięcia do realizacji i złożenia wniosku o dofinansowanie dla zdania pn. „Budowa budynku przedszkola 6-cio oddziałowego wraz z oddziałem żłobkowym i drogą dojazdową (pożarową)” w ramach Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej p.t. Budownictwo energooszczędne. Część 2) PUSZCZYK – Niskoemisyjne budynki użyteczności publicznej.

4. Zamknięcie obrad XXXVI nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu.


POSTANOWIENIE Nr 21/2021

Przewodniczącej Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 6 maja 2021 r.
Na podstawie art.20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity 2020 r. poz. 713 ze zm.)
postanawiam:
§1.
zwołać na dzień 13 maja 2021 r. (czwartek) na godzinę 15:00
UWAGA: zmiana godziny obrad: godz. 17:00
w budynku Centrum Społeczno-Kulturalnym w Koniecpolu, przy ul. Szkolnej 1
XXXV zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Koniecpolu

§2.

Zaproponować Radzie Miejskiej następujący porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Informacje w sprawie uwag zgłoszonych do protokołu z obrad poprzednich sesji: XXXIII
i XXXIV.
4. Sprawozdanie Burmistrza z prac w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/260/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2021-2031.
2) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/261/2020
z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2021 rok.
3) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Koniecpol lub jej jednostkom organizacyjnym.
4) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/50/2019 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, i wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso zmienionej uchwałą nr IX/70/2019 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/50/2019 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, i wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
5) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejska Przychodnia Rejonowa w Koniecpolu.
6) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie rozpatrzenia skarg na dyrektorów placówek oświatowych, działających na terenie Miasta i Gminy Koniecpol.
7) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Koniecpol.
8) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/287/2021 z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia zaktualizowanego Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Koniecpol na lata 2021 – 2032.
9) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych w trybie przetargowym nr ewid. 3760/3, 3760/2, 3730/1 obręb Koniecpol.
10) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w trybie przetargowym nr ewid. 583 obręb Okołowice.
11) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego położonej w miejscowości Koniecpol.

6. Wystąpienia zaproszonych gości.
7.Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje.
8. Interpelacje radnych.
9. Zapytania i wolne wnioski.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie obrad XXXV zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu.

§3.

Za realizację niniejszego postanowienia czyni się odpowiedzialnym Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol.


ZAWIADOMIENIE
o sesji nadzwyczajnej
w dniu 4 maja 2021 roku o godzinie 09:30 (wtorek)

w budynku Centrum Społeczno-Kulturalnym w Koniecpolu przy ul. Szkolnej 1

XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Koniecpolu
z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/260/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2021-2031.
2) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/261/2020
z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2021 rok.


4. Zamknięcie obrad XXXIV nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu.


2021 r.:


2020 r.:


2019 r.:


2018 r.:


2017 r.:

2016 r.:

2015 r.:

2014 r.:


2013 r.:Opublikował: Artur Wieczorek
Publikacja dnia: 27.06.2024
Podpisał: Aneta Chrzuszcz
Dokument z dnia: 16.03.2023
Dokument oglądany razy: 19 540