bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Podatki i opłaty

INFORMACJA DOTYCZĄCA PODATKÓW w 2024 roku:

Podatek od nieruchomości:

Podatek rolny:

Podatek rolny w roku 2024 na terenie Gminy Koniecpol został ustalony na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333 z zm.).

Podstawą naliczenia podatku rolnego jest cena skupu żyta ogłoszona w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2023 r. (Monitor Polski z 2023 r., poz. 1129) w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2024, która wyniosła 89,63 zł za 1 dt.
Stawka podatku rolnego:
użytki rolne wchodzące w skład gospodarstw rolnych – 224,075 zł z 1 ha przeliczeniowego
użytki rolne nie wchodzące w skład gospodarstw rolnych – 448,15 zł z 1 ha fizycznego

Podatek leśny:

Podatek leśny obowiązujący na terenie Koniecpola w roku 2024 ustalony został na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 r o podatku leśnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 888 z zm.).

Podstawą naliczenia podatku leśnego jest średnia cena sprzedaży drewna uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 roku, ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w dniu 20 października 2023 r. (Monitor Polski. z 2023 r. poz. 1130), która wynosiła 327,43 zł za 1 m³

Stawka podatku leśnego:
72,0346 zł z 1 ha fizycznego lasu

Podatek od środków transportowych:


INFORMACJA DOTYCZĄCA PODATKÓW w 2023 roku:

Podatek od nieruchomości:

Podatek rolny:

Podatek rolny w roku 2023 na terenie Gminy Koniecpol został ustalony na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333 z zm.).

Podstawą naliczenia podatku rolnego jest cena skupu żyta ogłoszona w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. (Monitor Polski z 2022 r., poz. 995) w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2023, która wyniosła 74,05 zł za 1 dt.
Stawka podatku rolnego:
użytki rolne wchodzące w skład gospodarstw rolnych – 185,125 zł z 1 ha przeliczeniowego
użytki rolne nie wchodzące w skład gospodarstw rolnych – 370,25 zł z 1 ha fizycznego

Podatek leśny:

Podatek leśny obowiązujący na terenie Koniecpola w roku 2023 ustalony został na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 r o podatku leśnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 888 z zm.).

Podstawą naliczenia podatku leśnego jest średnia cena sprzedaży drewna uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 roku, ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w dniu 19 października 2022 r. (Monitor Polski. z 2022 r. poz. 996), która wynosiła 323,18 zł za 1 m³

Stawka podatku leśnego:
71,0996 zł z 1 ha fizycznego lasu

Podatek od środków transportowych:


INFORMACJA DOTYCZĄCA PODATKÓW w 2022 roku:

Uchwała Nr XXXIV/216/16
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Uchwała Nr XXXIV/217/16
w sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości


Uchwała Nr XXIV/204/2020
w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/196/2020 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w maju i czerwcu 2020 r. przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19


Uchwała Nr XXIII/196/2020
w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w maju i czerwcu 2020 r. przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19


Uchwała Nr XX/169/2020
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Uchwała Nr XXII/188/2020
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkoweUchwała Nr XVII/130/2019 z dnia 5 grudnia 2019 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych


INFORMACJA DOTYCZĄCA PODATKÓW OD 1 lipca 2019 r.:

Deklaracie i załączniki w wersji edytowalnej (WORD):

Druki dostępne są na stronie: podatki.gov.pl

Od dnia 1 lipca 2019 r. obowiązują nowe ujednolicone (ogólnokrajowe) formularze informacji i deklaracji podatkowych (informacje o gruntach, informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych, informacje o lasach oraz deklaracje na podatek rolny, leśny i od nieruchomości) wraz z załącznikami.

Również od dnia 1 lipca 2019 r. wprowadzona została powszechna możliwość (a więc dla wszystkich podatników) składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej w/w informacji i deklaracji podatkowych. Wybór formy (papierowa czy elektroniczna) złożenia tych dokumentów należy do podatników.

Nowe formularze mają zastosowanie do informacji i deklaracji dotyczących podatków, z tytułu których obowiązek podatkowy powstał po 1 lipca 2019 r. Nie ma konieczności wymienianie wszystkich złożonych już przez podatników formularzy.

Wzory formularzy zostały wprowadzone rozporządzeniem Ministra Finansów:
- z 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1104)

- z 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1105)
- z 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1126)

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH:

Podstawa
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2436)

Na podstawie art. 9 ust. 8 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji na podatek od środków transportowych (DT-1), stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia.
2. Określa się wzór załącznika do deklaracji DT-1 (DT-1/A), stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§ 2. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. poz. 2025).
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

ZAŁĄCZNIK Nr 1:
DT-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH - formularz: PDF lub EXCEL
ZAŁĄCZNIK Nr 2:
DT-1/A ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI DT-1 - formularz: PDF lub EXCEL


INFORMACJA DOTYCZĄCA PODATKÓW NA ROK 2017, 2018, 2019 do 30 czerwca:

WZORY INFORMACJI I DEKLARACJI SŁUŻĄCYCH DO NALICZANIA PODATKÓW:

 • Uchwała Nr XIX/111/15
  w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji służących do naliczania podatków

Załączniki:

 1. INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI - PDF, DOC
 2. INFORMACJA O GRUNTACH - PDF, DOC
 3. INFORMACJA O LASACH - PDF, DOC
 4. DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - PDF, DOC
 5. DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY - PDF, DOC
 6. DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY - PDF, DOC

INFORMACJA DOTYCZĄCA PODATKÓW NA 2016 r.:

WZORY INFORMACJI I DEKLARACJI SŁUŻĄCYCH DO NALICZANIA PODATKÓW:

 • Uchwała Nr XIX/111/15
  w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji służących do naliczania podatków

Załączniki:

 1. INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI - PDF, DOC
 2. INFORMACJA O GRUNTACH - PDF, DOC
 3. INFORMACJA O LASACH - PDF, DOC
 4. DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - PDF, DOC
 5. DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY - PDF, DOC
 6. DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY - PDF, DOC

INFORMACJA DOTYCZĄCA PODATKÓW NA 2015 r.


INFORMACJA DOTYCZĄCA PODATKÓW NA 2013 r.

Wzory informacji i deklaracji
na podatek rolny, leśny i od nieruchomości zostały uchwalone na:
Sesji Nr XIII/2011 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 29.11.2011 r.

Uchwała Nr XIII/88/11
w sprawie: ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji służących do naliczania podatków.
Załączniki:
Informacja: PDF, ODT, DOC
Deklaracja na podatek leŁny: PDF, ODT, DOC
Deklaracja na podatek od nieruchomoŁci: PDF, ODT, DOC
Deklaracja na podatek rolny: PDF, ODT, DOCOpublikował: Artur Wieczorek
Publikacja dnia: 20.12.2023
Podpisał: Artur Wieczorek
Dokument z dnia: 19.04.2013
Dokument oglądany razy: 16 170