bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Miasto i Gmina Koniecpol

Gmina miejsko-wiejska (kod terytorialny: 240406)

adres:
Urząd Miasta i Gminy w Koniecpolu
ul. Chrząstowska 6A
42-230 Koniecpol
województwo: śląskie
powiat: częstochowski
kod TERYT: 2404063

w internecie:
www:
www.koniecpol.pl
BIP: bip.koniecpol.pl

 telefony:
centrala: +48 34 3551-881 do 884
sekretariat: +48 34 3551-150

 fax:
oficjalny+48 34 3551756
kryzysowy: +48 34 3787677

e-mail:
oficjalny: umig@koniecpol.pl
awaryjny: koniecpol@gminy.pl

dane Urzędu:
NIP Urzędu: 949-00-47-604 (zaświadczenie)
NIP Gminy: 9492189567 (od 01.01.2012r.) (zaświadczenie)

REGON Urzędu: 000523809 (zaświadczenie)
REGON Gminy: 151397990 (zaświadczenie)

konta bankowe (BS Koniecpol):
25 8276 0003 2000 0000 0635 0001 - ogólne (podatki, opłaty skarbowe)
14 8276 0003 2000 0000 0635 0199 - opłaty za odpady komunalne
62 8276 0003 2000 0000 0635 0014 - wadia i zabezpieczenia
87 8276 0003 2000 0000 0635 0146 - budowa wodociągu

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol: Ryszard Suliga (zaświadczenie)
Przewodnicząca Rady Miejskiej: Aneta Chrzuszcz (Uchwała Nr I/1/2018)
Skarbnik: Monika Starczewska (Uchwała Nr XXXV/240/16)
Upoważnienie do kontrasygnaty
Sekretarz: Sebastian Musiał

Godziny pracy Urzędu:
7:30 - 15:30 - poniedziałek, wtorek, środa
7:30 - 17:00 - czwartek
7:30 - 14:00 - piątek

Elektroniczna komunikacja:

  • ePUAP - adres skrzynki: /UMiGKoniecpol/EODAktualności

OBWIESZCZENIE

04.08.2022

Nr ROŚ.6220.12.2022.obw

Na podstawie art. 33 ust. 1 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2022 r., poz.1029 ze zm.),

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol podaje do publicznej wiadomości

informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa zakładu biologicznego przetwarzania osadów ściekowych i innych odpadów organicznych zlokalizowanego w miejscowości Koniecpol",

planowanego do realizacji na działkach ewidencyjnych o nr: 316/1, 317, 318, i 319 obręb Koniecpol.

REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA

04.08.2022

OBWIESZCZENIE
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
z dnia 01 sierpnia 2022 r.
nr WPN.6320.17.2022.ID

Zgodnie z art. 39 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. póz.1029) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Katowicach informuje, że opracowano projekty zarządzeń w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych (PZO) dla obszarów Natura 2000.

Pełna treść informacji (dokument PDF)

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

03.08.2022

BURMISTRZ MIASTA I GMINY
KONIECPOL
Nr IGN.6733.2.202

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022r., poz. 503) zawiadamia się, że w dniu 03.08.2022 r. została wydana decyzja Nr 2/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na "Budowie sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 857 obręb Radoszewnica oraz nr ewid. 213 obręb Łysiny gm. Koniecpol".

ZAWIADOMIENIE

26.07.2022

 Nr IGN.6733.2.2022

ZAWIADOMIENIE 

O MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zawiadamia się, że zostały zebrane dowody oraz materiały w postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na „Budowie sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 857 obręb Radoszewnica oraz nr ewid. 213 obręb Łysiny gm. Koniecpol”.

W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się ze zgromadzoną dokumentacją sprawy jak również wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol w godzinach urzędowania w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Sporz. M. Smus, tel. 34 3551-755

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

/-/
Ryszard Suliga

Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol zatwierdzająca podział nieruchomości

26.07.2022

dotyczy: podziału nieruchomości gruntowej w obrębie ewidencyjnym Koniecpol, jednostka ewidencyjna Koniecpol Miasto 

Pełna treść informacji - Decyzja Nr IGN.6831.15.2022.3 (dokument PDF)

Załącznik do decyzji (dokument PDF)

OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim

14.07.2022

dotyczy: wszczętego postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia
wodnoprawnego na usługi wodne.

Pełna treść informacji (dokument PDF)

OBWIESZCZENIE

07.07.2022

IFVIIIa.7570.8.56.2019

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) – (dalej zwana: kpa), w związku art. 113 ust. 7 i art. 118a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. – o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) oraz art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 176 ze zm.) zawiadamiam, że została wydana decyzja z dnia 5 lipca 2022 r., znak IFVIIIa.7570.8.56.2019 w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Koniecpol, obręb Koniecpol Stary, oznaczoną jako działka nr 1287/1 o pow. 0454 ha, powstałą z podziału działki nr 1287, która posiada nieuregulowany stan prawny.

OGŁOSZENIE STAROSTY CZĘSTOCHOWSKIEGO z 30 czerwca 2022 roku

05.07.2022

o sprostowaniu omyłki pisarskiej w ogłoszeniu z dnia  kwietnia 2022 r. o terminie i zasadach składania wniosków o potwierdzenie uprawnień do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Pękowiec gmina Koniecpol

W pierwszym zdaniu ogłoszenia wpisano wieś Kopaniny, zamiast Pękowiec.

W związku z powyższym przedłuża się termin składania wniosków, o których mowa w ogłoszeniu z dnia 5 kwietnia 2022 roku

- do 10 stycznia 2023 roku.

Z up. Starosty
Jan Miarzyński
WicestarostaOpublikował: Artur Wieczorek
Publikacja dnia: 25.01.2022
Podpisał: Artur Wieczorek
Dokument z dnia: 07.09.2017
Dokument oglądany razy: 664 186