bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (wzór w załączniku).
 2. Zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”(wzór w załączniku).
 3. Dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną.
 4. Dowód wniesienia opłaty skarbowej.

Miejsce złożenia dokumentów:
Biuro Interesanta - pok. nr 17 parter,
Urząd Miasta i Gminy Koniecpol
ul. Chrząstowska 6a, 42-230 Koniecpol

Opłaty

 1. Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych – 107,00 zł,
 2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia - od każdego pełnomocnictwa – 17 zł;


Opłatę skarbową można dokonać:
- przelewem bankowym - BS Włoszczowa nr konta 25 8276 0003 2000 0000 0635 0001,
- bezpośrednio w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Koniecpolu, ul. Chrząstowska 6a, parter.

Termin załatwienia sprawy:
do 1 miesiąca, w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy;

Sposób załatwienia:
wydanie decyzji o udzieleniu zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 ze zm.)
 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.)
 4. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 162 ze zm.)
 5. Uchwała XXX/194/2016 z dnia 19 września 2016 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Koniecpol
 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 193, poz. 1617)
 7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002 r. w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 939 ze zm.)


Kontakt w przedmiotowej sprawie:
Osobisty - pokój nr 21 parter w siedzibie UMiG Koniecpol, tel. 34 35 40 391

Załączniki:

 1. Wniosek - dokument Word, PDF
 2. Oświadczenie - dokument Word, PDFOpublikował: Artur Wieczorek
Publikacja dnia: 10.12.2021
Podpisał: Marta Młyńska-Klimas
Dokument z dnia: 10.12.2021
Dokument oglądany razy: 537