bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 18.11.2021, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: dodanie informacji

Zawiadomienia o sesji Rady Miejskiej

POSTANOWIENIE Nr 24/2021
Przewodniczącej Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 18 listopada 2021 r.


Na podstawie art.20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity 2021 r. poz. 1372 ze zm.) postanawiam:
§1.
zwołać na dzień 25 listopada 2021 r. (czwartek) na godzinę 15:30
w budynku Centrum Społeczno-Kulturalnym w Koniecpolu, przy ul. Szkolnej 1
XXXIX zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Koniecpolu

§2.

Zaproponować Radzie Miejskiej następujący porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Informacje w sprawie uwag zgłoszonych do protokołu z obrad poprzedniej sesji: XXXVIII.
4. Sprawozdanie Burmistrza z prac w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/260/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2021-2031.
2) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/261/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2021 rok.
3) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Koniecpol na lata 2021 – 2026”.
4) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
5) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych w trybie bezprzetargowym nr ewid. 1472/3, 1473/2, 1474/2 obręb Koniecpol.
6) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w trybie przetargowym nr ewid. 36 obręb Wąsosz.
7) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w trybie przetargowym nr ewid. 695 i 693 obręb Wąsosz.
8)Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w trybie przetargowym nr ewid. 768/1 obręb Łysiny.
9) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Koniecpol nr ewid. 571 obręb Zaróg.
10) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Koniecpol na lata 2021 – 2027 z perspektywą do roku 2030".
11) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/287/2021 z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia zaktualizowanego Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Koniecpol na lata 2021-2032.
12) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Koniecpol z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.
13) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.14) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie pozostawienia bez rozpoznania anonimowej skargi na działalność Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koniecpolu.
15) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie zmiany uchwały Nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 6 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Koniecpolu.
16) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia miesięcznego dla Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol.

6. Podjęcie stanowiska przez Radę Miejską w Koniecpolu w sprawie zamiaru utworzenia miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli nad zalewem w Koniecpolu przy ul. Armii Krajowej.
7. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje.
8. Interpelacje radnych.
9.Wystąpienia zaproszonych gości.
10. Zapytania i wolne wnioski.
11. Sprawy różne.
12. Zamknięcie obrad XXXIX zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu.

§3.

Za realizację niniejszego postanowienia czyni się odpowiedzialnym Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol.


POSTANOWIENIE Nr 23/2021
Przewodniczącej Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 16 września 2021 r.


Na podstawie art.20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity 2021 r. poz. 1372 ze zm.) postanawiam:
§1.
zwołać na dzień 23 września 2021 r. (czwartek) na godzinę 15:30
w budynku Centrum Społeczno-Kulturalnym w Koniecpolu, przy ul. Szkolnej 1
XXXVIII zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Koniecpolu

§2.

Zaproponować Radzie Miejskiej następujący porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Informacje w sprawie uwag zgłoszonych do protokołu z obrad poprzedniej sesji: XXXVII.
4. Wystąpienia zaproszonych gości.
5. Sprawozdanie Burmistrza z prac w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/260/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2021-2031.
2) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/261/2020
z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2021 rok.
3) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej
w Koniecpolu Nr XXXIII/213/13 z dnia 7 czerwca 2013 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejska Przychodnia Rejonowa
w Koniecpolu.
4) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych w trybie przetargowym nr ewid. 1997 i 1995 obręb Koniecpol.
5) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w trybie przetargowym nr ewid. 681/3 obręb Łysiny.
6) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/287/2021 z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia zaktualizowanego Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Koniecpol na lata 2021-2032.

7. Interpelacje radnych.
8. Zapytania i wolne wnioski.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie obrad XXXVIII zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu.

§3.

Za realizację niniejszego postanowienia czyni się odpowiedzialnym Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol.


POSTANOWIENIE Nr 22/2021
Przewodniczącej Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 16 czerwca 2021 r.

Na podstawie art.20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity 2020 r. poz. 713 ze zm.) postanawiam :
§1.
zwołać na dzień 30 czerwca 2021 r. (środa) na godzinę 10:00
w budynku Centrum Społeczno-Kulturalnym w Koniecpolu, przy ul. Szkolnej 1
XXXVII zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Koniecpolu

§2.

Zaproponować Radzie Miejskiej następujący porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Informacje w sprawie uwag zgłoszonych do protokołów z obrad poprzednich sesji: XXXV
i XXXVI.
4. Wystąpienia zaproszonych gości.
5. Sprawozdanie Burmistrza z prac w okresie międzysesyjnym.
6. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Koniecpol:
a) przedstawienie raportu o stanie Gminy przez Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol;
b) debata nad raportem o stanie Gminy Koniecpol;
c) podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol
7. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok przedłożonym przez Burmistrza.
8. Odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Burmistrzowi absolutorium za rok 2020.
9. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o wniosku Komisji
Rewizyjnej.
10. Przyjęcie sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2020.
11. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Koniecpol z organizacjami pozarządowymi za rok 2020.
12. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Koniecpol za 2020 rok.
2) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiej Przychodni Rejonowej w Koniecpolu za 2020 rok.
3) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy
Koniecpol absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.
4) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/260/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2021-2031.
5) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/261/2020
z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2021 rok.
6) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej
w Koniecpolu Nr XXXIII/213/13 z dnia 7 czerwca 2013 r. w sprawie nadania Statutu
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejska Przychodnia Rejonowa
w Koniecpolu.
7) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie uchylenia uchwały Nr XXX/256/2020 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wstępnej lokalizacji przystanku komunikacji zbiorowej w miejscowości Stary Koniecpol.
8) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie wstępnej lokalizacji przystanku komunikacji zbiorowej w miejscowości Stary Koniecpol.
9) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Koniecpolu przy ul. Słowackiego.
10) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2021 – 2023.
13. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje.
14. Interpelacje radnych.
15. Zapytania i wolne wnioski.
16. Sprawy różne.
17. Zamknięcie obrad XXXVII zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu.

§3.

Za realizację niniejszego postanowienia czyni się odpowiedzialnym Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol.
Raport o stanie Gminy Koniecpol zamieszczono na stronie: bip.koniecpol.pl/Rada Miejska.
W debacie na raportem mogą zabierać głos mieszkańcy gminy po dokonaniu zgłoszenia w kancelarii urzędu do dnia 29.06.2021 r. do godz. 15:00 (art.28aa pkt. 1-8 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowanie niektórych organów publicznych).


ZAWIADOMIENIE
o sesji nadzwyczajnej
w dniu 21 maja 2021 roku o godzinie 16:15 (piątek)

w budynku Centrum Społeczno-Kulturalnym w Koniecpolu przy ul. Szkolnej 1

XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Koniecpolu
z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/260/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2021-2031.

2) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/261/2020
z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2021 rok.

3) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol do przyjęcia przedsięwzięcia do realizacji i złożenia wniosku o dofinansowanie dla zdania pn. „Budowa budynku przedszkola 6-cio oddziałowego wraz z oddziałem żłobkowym i drogą dojazdową (pożarową)” w ramach Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej p.t. Budownictwo energooszczędne. Część 2) PUSZCZYK – Niskoemisyjne budynki użyteczności publicznej.

4. Zamknięcie obrad XXXVI nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu.


POSTANOWIENIE Nr 21/2021

Przewodniczącej Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 6 maja 2021 r.
Na podstawie art.20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity 2020 r. poz. 713 ze zm.)
postanawiam:
§1.
zwołać na dzień 13 maja 2021 r. (czwartek) na godzinę 15:00
UWAGA: zmiana godziny obrad: godz. 17:00
w budynku Centrum Społeczno-Kulturalnym w Koniecpolu, przy ul. Szkolnej 1
XXXV zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Koniecpolu

§2.

Zaproponować Radzie Miejskiej następujący porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Informacje w sprawie uwag zgłoszonych do protokołu z obrad poprzednich sesji: XXXIII
i XXXIV.
4. Sprawozdanie Burmistrza z prac w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/260/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2021-2031.
2) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/261/2020
z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2021 rok.
3) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Koniecpol lub jej jednostkom organizacyjnym.
4) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/50/2019 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, i wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso zmienionej uchwałą nr IX/70/2019 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/50/2019 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, i wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
5) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejska Przychodnia Rejonowa w Koniecpolu.
6) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie rozpatrzenia skarg na dyrektorów placówek oświatowych, działających na terenie Miasta i Gminy Koniecpol.
7) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Koniecpol.
8) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/287/2021 z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia zaktualizowanego Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Koniecpol na lata 2021 – 2032.
9) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych w trybie przetargowym nr ewid. 3760/3, 3760/2, 3730/1 obręb Koniecpol.
10) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w trybie przetargowym nr ewid. 583 obręb Okołowice.
11) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego położonej w miejscowości Koniecpol.

6. Wystąpienia zaproszonych gości.
7.Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje.
8. Interpelacje radnych.
9. Zapytania i wolne wnioski.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie obrad XXXV zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu.

§3.

Za realizację niniejszego postanowienia czyni się odpowiedzialnym Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol.


ZAWIADOMIENIE
o sesji nadzwyczajnej
w dniu 4 maja 2021 roku o godzinie 09:30 (wtorek)

w budynku Centrum Społeczno-Kulturalnym w Koniecpolu przy ul. Szkolnej 1

XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Koniecpolu
z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/260/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2021-2031.
2) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/261/2020
z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2021 rok.


4. Zamknięcie obrad XXXIV nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu.


2021 r.:


2020 r.:


2019 r.:


2018 r.:


2017 r.:

2016 r.:

2015 r.:

2014 r.:


2013 r.:Opublikował: Artur Wieczorek
Publikacja dnia: 18.11.2021
Podpisał: Aneta Chrzuszcz
Dokument z dnia: 23.03.2017
Dokument oglądany razy: 11 123