bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Uchwały Rady Miejskiej w Koniecpolu - kadencja 2018 - 2023

Sesja Nr XXXIII/2020 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 4.03.2021 r.

Uchwała Nr XXXIII/279/2021
w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/260/2020 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2021-2031

Uchwała Nr XXXIII/280/2021
w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/261/2020 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koniecpol na rok 2021

Uchwała Nr XXXIII/281/2021
w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości zabudowanej na rzecz Gminy Koniecpol

Uchwała Nr XXXIII/282/2021
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek niezabudowanych w trybie przetargowym

Uchwała Nr XXXIII/283/2021
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek niezabudowanych w trybie przetargowym

Uchwała Nr XXXIII/284/2021
w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy

Uchwała Nr XXXIII/285/2021
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Koniecpol

Uchwała Nr XXXIII/286/2021
w sprawie uchylenia uchwały Nr XLVII/291/14 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie uchwalenia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Koniecpol na lata 2011-2032"

Uchwała Nr XXXIII/287/2021
w sprawie przyjęcia zaktualizowanego Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Koniecpol na lata 2021-2032

Uchwała Nr XXXIII/288/2021
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/276/2021 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii" na 2021 rok


Sesja Nr XXXII/2020 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 11.02.2021 r.

Uchwała Nr XXXII/269/2021
w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/260/2020 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2021-2031

Uchwała Nr XXXII/270/2021
w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/261/2020 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koniecpol na rok 2021

Uchwała Nr XXXII/271/2021
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w rejonie ul. Kolejowej i ul. Szkolnej w Koniecpolu - obszar I

Uchwała Nr XXXII/272/2021
w sprawie podjęcia przez Gminę Koniecpol działalności w zakresie telekomunikacji

Uchwała Nr XXXII/273/2021
w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Koniecpol w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu

Uchwała Nr XXXII/274/2021
w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/266/2020 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie: przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Koniecpol z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021

Uchwała Nr XXXII/275/2021
w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych" na 2021 rok

Uchwała Nr XXXII/276/2021
w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii" na 2021 rok

Uchwała Nr XXXII/277/2021
w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami

Uchwała Nr XXXII/278/2021
w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających na sołtysa sołectwa Aleksandrów


Sesja Nr XXXI/2020 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 21.12.2020 r.

Uchwała Nr XXXI/258/2020
w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/142/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2020-2031

Uchwała Nr XXXI/259/2020
w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/143/2019 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koniecpol na 2020 rok

Uchwała Nr XXXI/260/2020
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2021-2031

Uchwała Nr XXXI/261/2020
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koniecpol na rok 2021

Uchwała Nr XXXI/262/2020
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok

Uchwała Nr XXXI/263/2020
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa na 2021 rok

Uchwała Nr XXXI/264/2020
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Spraw Społecznych i Przestrzegania Prawa na 2021 rok

Uchwała Nr XXXI/265/2020
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Finansów, Budżetu, Inicjatyw Gospodarczych i Ładu Przestrzennego na 2021 rok

Uchwała Nr XXXI/266/2020
w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Koniecpol z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021

Uchwała Nr XXXI/267/2020
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem w trybie bezprzetargowym dwóch pomieszczeń biurowych o powierzchni 31 m², zlokalizowanych na 4 piętrze budynku Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol

Uchwała Nr XXXI/268/2020
w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy


Sesja Nr XXX/2020 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 26.11.2020 r.

Uchwała Nr XXX/240/2020
w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/142/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2020-2031

Uchwała Nr XXX/241/2020
w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/143/2019 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koniecpol na 2020 rok

Uchwała Nr XXX/242/2020
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Częstochowskiego

Uchwała Nr XXX/243/2020
w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji

Uchwała Nr XXX/244/2020
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w rejonie ul. Kolejowej i ul. Szkolnej w Koniecpolu - obszar I

Uchwała Nr XXX/245/2020
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy

Uchwała Nr XXX/246/2020
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy

Uchwała Nr XXX/247/2020
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy

Uchwała Nr XXX/248/2020
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy

Uchwała Nr XXX/249/2020
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy

Uchwała Nr XXX/250/2020
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy

Uchwała Nr XXX/251/2020
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy

Uchwała Nr XXX/252/2020
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Teresów

Uchwała Nr XXX/253/2020
w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/190/13 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą "Centrum Integracji Społecznej w Koniecpolu"

Uchwała Nr XXX/254/2020
w sprawie nadania Statutu Centrum Integracji Społecznej w Koniecpolu

Uchwała Nr XXX/255/2020
w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Śląskiego o zniesienie urzędowych nazw miejscowości na terenie Gminy Koniecpol

Uchwała Nr XXX/256/2020
w sprawie wstępnej lokalizacji przystanku komunikacji zbiorowej w miejscowości Stary Koniecpol

Uchwała Nr XXX/257/2020
w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol


Sesja Nr XXIX/2020 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 29.10.2020 r.

Uchwała Nr XXIX/236/2020
w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/142/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2020-2031

Uchwała Nr XXIX/237/2020
w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/143/2019 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koniecpol na 2020 rok

Uchwała Nr XXIX/238/2020
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Koniecpolu przy ulicy Słowackiego oznaczonej numerem ewidencyjnym 1297/2 w trybie przetargowym

Uchwała Nr XXIX/239/2020
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem i Gminą Koniecpol a Gminą Lelów w sprawie organizacji transportu zbiorowego użyteczności publicznej pomiędzy Gminą Lelów a Miastem i Gminą Koniecpol


Sesja Nr XXVIII/2020 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 28.09.2020 r.

Uchwała Nr XXVIII/234/2020
w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/142/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2020-2031

Uchwała Nr XXVIII/235/2020
w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/143/2019 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koniecpol na 2020 rok


Sesja Nr XXVII/2020 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 3.09.2020 r.

Uchwała Nr XXVII/232/2020
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi na Uchwałę Nr XXV/211/2020 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 29 czerwca 2020 r.

Uchwała Nr XXVII/233/2020
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi na Uchwałę Nr XXV/211/2020 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 29 czerwca 2020 r.


Sesja Nr XXVI/2020 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 26.08.2020 r.

Uchwała Nr XXVI/214/2020
w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol

Uchwała Nr XXVI/215/2020
w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Koniecpol za 2019 rok

Uchwała Nr XXVI/216/2020
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiej Przychodni Rejonowej w Koniecpolu za 2019 rok

Uchwała Nr XXVI/217/2020
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Koniecpol absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok

Uchwała Nr XXVI/218/2020
w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej

Uchwała Nr XXVI/219/2020
w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/142/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2020-2031

Uchwała Nr XXVI/220/2020
w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/143/2019 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koniecpol na 2020 rok

Uchwała Nr XXVI/221/2020
w sprawie zmiany uchwały nr XXX/197/2016 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 19 września 2016 r. dotyczącej utworzenia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Koniecpol zaliczonych do sektora finansów publicznych zmienionej uchwałą Nr XLVII/332/17 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 30 listopada 2017 roku

Uchwała Nr XXVI/222/2020
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Koniecpol

Uchwała Nr XXVI/223/2020
w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/291/14 z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta i gminy Koniecpol na lata 2011-2032

Uchwała Nr XXVI/224/2020
w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/205/2020 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Koniecpol

Uchwała Nr XXVI/225/2020
w sprawie przeniesienia pomnika "Ofiarom Katynia"

Uchwała Nr XXVI/226/2020
w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 31 maja 2020 r. w sprawie zmiany przepisów prawa miejscowego

Uchwała Nr XXVI/227/2020
w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy

Uchwała Nr XXVI/228/2020
w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy

Uchwała Nr XXVI/229/2020
w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy

Uchwała Nr XXVI/230/2020
w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu

Uchwała Nr XXVI/231/2020
w sprawie zmiany uchwały nr IV/19/14 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 30 grudnia 2014r w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Koniecpol, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Koniecpol oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków


Sesja Nr XXV/2020 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 29.06.2020 r.

Uchwała Nr XXV/209/2020
w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/142/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2020-2031

Uchwała Nr XXV/210/2020
w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/143/2019 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koniecpol na 2020 rok

Uchwała Nr XXV/211/2020
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w rejonie ul. Kolejowej i ul. Szkolnej w Koniecpolu – obszar III

Uchwała Nr XXV/212/2020
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Koniecpol na rok szkolny 2020/2021

Uchwała Nr XXV/213/2020
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejska Przychodnia Rejonowa w Koniecpolu przy ulicy Armii Krajowej 2


Sesja Nr XXIV/2020 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 4.06.2020 r.

Uchwała Nr XXIV/202/2020
w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/142/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2020-2031

Uchwała Nr XXIV/203/2020
w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/143/2019 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koniecpol na 2020 rok

Uchwała Nr XXIV/204/2020
w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/196/2020 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w maju i czerwcu 2020 r. przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19

Uchwała Nr XXIV/205/2020
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Koniecpol

Uchwała Nr XXIV/206/2020
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Koniecpolu oznaczonej numerem ewidencyjnym 5243/1 w trybie przetargowym

Uchwała Nr XXIV/207/2020
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Koniecpolu Starym oznaczonej numerem ewidencyjnym 712/2 w trybie przetargowym

Uchwała Nr XXIV/208/2020
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Okołowicach przy ulicy Rzecznej oznaczonej numerem ewidencyjnym 834/4 w trybie przetargowym


Sesja Nr XXIII/2020 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 30.04.2020 r.

Uchwała Nr XXIII/194/2020
w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/142/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2020-2031

Uchwała Nr XXIII/195/2020
w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/143/2019 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koniecpol na 2020 rok

Uchwała Nr XXIII/196/2020
w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w maju i czerwcu 2020 r. przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19

Uchwała Nr XXIII/197/2020
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Koniecpolu przy ulicy Mickiewicza oznaczonej numerem ewidencyjnym 1687 w trybie przetargowym

Uchwała Nr XXIII/198/2020
w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy

Uchwała Nr XXIII/199/2020
w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy

Uchwała Nr XXIII/200/2020
w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/291/14 z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta i gminy Koniecpol na lata 2011-2032

Uchwała Nr XXIII/201/2020
w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany przepisów prawa miejscowego


Sesja Nr XXII/2020 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 19.03.2020 r.

Uchwała Nr XXII/182/2020
w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/142/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2020-2031

Uchwała Nr XXII/183/2020
w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/143/2019 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koniecpol na 2020 rok

Uchwała Nr XXII/184/2020
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Koniecpol

Uchwała Nr XXII/185/2020
w sprawie zatwierdzenia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Miasta i Gminy Koniecpol

Uchwała Nr XXII/186/2020
w sprawie zmiany uchwały nr XX/169/2020 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Uchwała Nr XXII/187/2020
w sprawie ryczałtowej stawki, terminu, trybu i częstotliwości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Uchwała Nr XXII/188/2020
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Uchwała Nr XXII/189/2020
w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/291/14 z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta i gminy Koniecpol na lata 2011-2032

Uchwała Nr XXII/190/2020
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Koniecpol

Uchwała Nr XXII/191/2020
w sprawie zmiany uchwały nr VI/37/2015 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg dla których zarządcą jest Gmina Koniecpol

Uchwała Nr XXII/192/2020
w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka, wysokości maksymalnej opłaty za wyżywienie w żłobkach utworzonych przez Gminę Koniecpol

Uchwała Nr XXII/193/2020
w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2020-2023"


Sesja Nr XXI/2020 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 27.02.2020 r.

Uchwała Nr XXI/176/2020
w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/142/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2020-2031

Uchwała Nr XXI/177/2020
w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/143/2019 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koniecpol na 2020 rok

Uchwała Nr XXI/178/2020
w sprawie zmiany uchwały nr VI/35/15 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Uchwała Nr XXI/179/2020
w sprawie zmiany uchwały nr XX/168/2020 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 6 lutego 2020r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Koniecpol

Uchwała Nr XXI/180/2020
w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/262/17 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów i rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych na terenie Gminy Koniecpol

Uchwała Nr XXI/181/2020
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Koniecpol na rok szkolny 2019/2020


Sesja Nr XX/2020 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 6.02.2020 r.

Uchwała Nr XX/165/2020
w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/142/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2020-2031

Uchwała Nr XX/166/2020
w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/143/2019 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koniecpol na 2020 rok

Uchwała Nr XX/167/2020
w sprawie zmiany uchwały nr VI/35/15 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Uchwała Nr XX/168/2020
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Koniecpol

Uchwała Nr XX/169/2020
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Uchwała Nr XX/170/2020
w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe jedynie przez część roku

Uchwała Nr XX/171/2020
w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi posiadających kompostownik przydomowy

Uchwała Nr XX/172/2020
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Koniecpol

Uchwała Nr XX/173/2020
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych w Gminie Koniecpol oraz ustalenia ich przebiegu

Uchwała Nr XX/174/2020
w sprawie nadania statutu samorządowej jednostce budżetowej pod nazwą Samorządowy Żłobek w Koniecpolu "Wesoły Skrzat"

Uchwała Nr XX/175/2020
w sprawie uchylenia uchwały numer XVIII/144/2019 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zbycia, stanowiących własność Miasta i Gminy Koniecpol, papierów wartościowych PLBOS0000019 BOS zapisanych na rachunku inwestycyjnym oraz zamknięcia rachunku inwestycyjnego


Sesja Nr XIX/2020 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 16.01.2020 r.

Uchwała Nr XIX/161/2020
w sprawie utworzenia Samorządowego Żłobka w Koniecpolu „Wesoły Skrzat”

Uchwała Nr XIX/162/2020
w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia w formie klubu samopomocy pod nazwą "Klub Senior+" w Koniecpolu

Uchwała Nr XIX/163/2020
w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia w formie klubu samopomocy pod nazwą "Klub Senior+" w Starym Koniecpolu

Uchwała Nr XIX/164/2020
w sprawie zmiany statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koniecpolu


Sesja Nr XVIII/2019 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 30.12.2019 r.

Uchwała Nr XVIII/140/2019
w sprawie zmiany uchwały nr III/21/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2019–2030

Uchwała Nr XVIII/141/2019
w sprawie zmiany uchwały nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok

Uchwała Nr XVIII/142/2019
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2020–2031

Uchwała Nr XVIII/143/2019
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koniecpol na 2020 rok

Uchwała Nr XVIII/144/2019
w sprawie zbycia, stanowiących własność Miasta i Gminy Koniecpol, papierów wartościowych PLBOS0000019 BOS zapisanych na rachunku inwestycyjnym oraz zamknięcia rachunku inwestycyjnego

Uchwała Nr XVIII/145/2019
w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/179/09 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Koniecpol dodatków do wynagrodzenia, nagród i dodatków socjalnych

Uchwała Nr XVIII/146/2019
w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/121/2019 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 17 października 2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w rejonie ul. Kolejowej i ul. Szkolnej w Koniecpolu

Uchwała Nr XVIII/147/2019
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Nad Strugą w Koniecpolu

Uchwała Nr XVIII/148/2019
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Żeromskiego w Koniecpolu

Uchwała Nr XVIII/149/2019
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok

Uchwała Nr XVIII/150/2019
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa na 2020 rok

Uchwała Nr XVIII/151/2019
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Spraw Społecznych i Przestrzegania Prawa na 2020 rok

Uchwała Nr XVIII/152/2019
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Finansów, Budżetu, Inicjatyw Gospodarczych i Ładu Przestrzennego na 2020 rok

Uchwała Nr XVIII/153/2019
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi na Uchwałę Nr III/32/2018 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 28 grudnia 2018 r.

Uchwała Nr XVIII/154/2019
w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy

Uchwała Nr XVIII/155/2019
w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy

Uchwała Nr XVIII/156/2019
w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy

Uchwała Nr XVIII/157/2019
w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu

Uchwała Nr XVIII/158/2019
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Koniecpol oznaczonej numerem ewidencyjnym 1507/17 obręb Koniecpol o powierzchni 0,5001 ha

Uchwała Nr XVIII/159/2019
w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii" na 2020 rok

Uchwała Nr XVIII/160/2019
w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” na 2020 rok


Sesja Nr XVII/2019 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 5.12.2019 r.

Uchwała Nr XVII/126/2019
w sprawie upamiętnienia doktora Ludwika de Rathel w formie tablicy pamiątkowej

Uchwała Nr XVII/127/2019
w sprawie zmiany uchwały nr III/21/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2019–2030

Uchwała Nr XVII/128/2019
w sprawie zmiany uchwały nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok

Uchwała Nr XVII/129/2019
w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Koniecpol z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020

Uchwała Nr XVII/130/2019
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XVII/131/2019
w sprawie utworzenia Samorządowego Żłobka w Koniecpolu "Wesoły Skrzat"

Uchwała Nr XVII/132/2019
w sprawie nadania statutu samorządowej jednostce budżetowej pod nazwą Samorządowy Żłobek w Koniecpolu "Wesoły Skrzat"

Uchwała Nr XVII/133/2019
w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka, wysokości maksymalnej opłaty za wyżywienie w Samorządowym Żłobku w Koniecpolu "Wesoły Skrzat"

Uchwała Nr XVII/134/2019
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/333/17 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych

Uchwała Nr XVII/135/2019
w sprawie zmiany Uchwały Nr 152/XXII/2004 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Uchwała Nr XVII/136/2019
w sprawie zmiany uchwały nr IV/37/2015 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest Gmina Koniecpol

Uchwała Nr XVII/137/2019
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Koniecpol

Uchwała Nr XVII/138/2019
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działek niezabudowanych położonych w Koniecpolu przy ulicy Marii i Zuzanny Gruszeckich oznaczonych numerem ewidencyjnym 3226/45, 3227/45 obręb Koniecpol na działki niezabudowane oznaczone numerem 3227/43 i 3227/47 obręb Koniecpol

Uchwała Nr XVII/139/2019
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi na Uchwałę Nr XV/122/2019 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 17 października 2019 r.


Sesja Nr XVI/2019 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 19.11.2019 r.

Uchwała Nr XVI/124/2019
w sprawie zmiany uchwały nr III/21/2018 z dnia 28.12.2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2019-2030

Uchwała Nr XVI/125/2019
w sprawie zmiany uchwały nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok


Sesja Nr XV/2019 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 17.10.2019 r.

Uchwała Nr XV/115/2019
w sprawie zmiany uchwały nr III/21/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2019-2030

Uchwała Nr XV/116/2019
w sprawie zmiany uchwały nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok

Uchwała Nr XV/117/2019
w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego

Uchwała Nr XV/118/2019
w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Uchwała Nr XV/119/2019
w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 5 lat nieruchomości zabudowanej położonej w Luborczy stanowiącej działkę nr 324 obręb Luborcza w trybie bezprzetargowym

Uchwała Nr XV/120/2019
w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/190/13 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą "Centrum Integracji Społecznej"

Uchwała Nr XV/121/2019
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w rejonie ul. Kolejowej i ul. Szkolnej w Koniecpolu

Uchwała Nr XV/122/2019
w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miejskiej wobec zamiaru realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa zakładu produkcji nawozów organicznych z odpadów biodegradowalnych oraz energii elektrycznej w skojarzeniu na działce nr 8773 w Koniecpolu ul. Szkolna

Uchwała Nr XV/123/2019
w sprawie wyboru ławników do Sądów Powszechnych


Sesja Nr XIV/2019 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 26.09.2019 r.

Uchwała Nr XIV/111/2019
w sprawie zmiany uchwały nr III/21/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2019–2030

Uchwała Nr XIV/112/2019
w sprawie zmiany uchwały nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok

Uchwała Nr XIV/113/2019
w sprawie uchylenia uchwały nr XIII/97/2019 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 5 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Koniecpol dla Samorządowego Zakładu Budżetowego

Uchwała Nr XIV/114/2019
w sprawie dotacji przedmiotowej na rok 2019 dla samorządowego zakładu budżetowego działającego pod nazwą Centrum Integracji Społecznej w Koniecpolu


Sesja Nr XIII/2019 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 05.09.2019 r.

Uchwała Nr XIII/95/2019
w sprawie zmiany uchwały nr III/21/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2019–2030

Uchwała Nr XIII/96/2019
w sprawie zmiany uchwały nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok

Uchwała Nr XIII/97/2019
w sprawie wprowadzenia zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Koniecpol dla Samorządowego Zakładu Budżetowego

Uchwała Nr XIII/98/2019
w sprawie zmiany uchwały nr XII/92/2019 z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta i gminy Koniecpol na lata 2011-2032

Uchwała Nr XIII/99/2019
w sprawie zmiany uchwały nr IV/19/14 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Koniecpol, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Koniecpol oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Uchwała Nr XIII/100/2019
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021 dla Gminy Koniecpol

Uchwała Nr XIII/101/2019
w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej w Gminie Koniecpol na lata 2019-2021

Uchwała Nr XIII/102/2019
w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/179/09 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Koniecpol dodatków do wynagrodzenia, nagród i dodatków socjalnych

Uchwała Nr XIII/103/2019
w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych

Uchwała Nr XIII/104/2019
w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/190/13 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą "Centrum Integracji Społecznej"

Uchwała Nr XIII/105/2019
w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Centrum Integracji Społecznej w Koniecpolu

Uchwała Nr XIII/106/2019
w sprawie ustalenia przebiegu dróg zaliczonych do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr XIII/107/2019
w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Koniecpol działek niezabudowanych położonych w Kuźnicy Grodziskiej, oznaczonych numerem ewidencyjnym 219, 220 obręb Kuźnica Grodziska

Uchwała Nr XIII/108/2019
w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Koniecpol części działki niezabudowanej o powierzchni około 0,1000 ha położonej w Teodorowie

Uchwała Nr XIII/109/2019
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Starym Koniecpolu oznaczonej numerem ewidencyjnym 1077 obręb Stary Koniecpol w trybie przetargowym

Uchwała Nr XIII/110/2019
w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Koniecpol działki niezabudowanej położonej w Okołowicach oznaczonej numerem ewidencyjnym 116/1 obręb Okołowice


Sesja Nr XII/2019 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 08.08.2019 r.

Uchwała Nr XII/91/2019
w sprawie zmiany uchwały nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok

Uchwała Nr XII/92/2019
w sprawie zmiany uchwały nr VIII/60/2019 z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta i gminy Koniecpol na lata 2011-2032

Uchwała Nr XII/93/2019
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Koniecpol oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku

Uchwała Nr XII/94/2019
w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr VI/40/11 z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad obniżania tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów szkół i przedszkoli, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin


Sesja Nr XI/2019 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 25.06.2019 r.

Uchwała Nr XI/74/2019
w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol

Uchwała Nr XI/75/2019
w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Koniecpol za 2018 rok

Uchwała Nr XI/76/2019
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiej Przychodni Rejonowej w Koniecpolu za 2018 rok

Uchwała Nr XI/77/2019
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Koniecpol absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok

Uchwała Nr XI/78/2019
w sprawie zmiany uchwały nr III/21/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2019–2030

Uchwała Nr XI/79/2019
w sprawie zmiany uchwały nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok

Uchwała Nr XI/80/2019
w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników

Uchwała Nr XI/81/2019
w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Koniecpol

Uchwała Nr XI/82/2019
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 letnie i młodsze w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Koniecpol

Uchwała Nr XI/83/2019
w sprawie nadania nazwy ulicy w Radoszewnicy

Uchwała Nr XI/84/2019
w sprawie zaliczenia dróg i ulic do kategorii dróg gminnych w Gminie Koniecpol

Uchwała Nr XI/85/2019
w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/63/2019 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 25 kwietnia 2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Nad Strugą w Koniecpolu

Uchwała Nr XI/86/2019
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Koniecpol

Uchwała Nr XI/87/2019
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części działki niezabudowanej położonej w Koniecpolu oznaczonej numerem ewidencyjnym 1876/3 obręb Koniecpol z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania działek sąsiednich, w trybie przetargu ograniczonego

Uchwała Nr XI/88/2019
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Koniecpolu przy ulicy Łąkowej oznaczonych numerem ewidencyjnym 3737 oraz 3738/1 obręb Koniecpol w trybie przetargowym

Uchwała Nr XI/89/2019
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Starym Koniecpolu oznaczonych numerem ewidencyjnym 467, 547, 976, 916 obręb Stary Koniecpol w trybie przetargowym

Uchwała Nr XI/90/2019
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej obciążającej działkę numer 2480/2 o powierzchni 0,6510 ha objętej KW CZ1M/00060059/8, prawem przejazdu i przechodu zgodnie z załącznikiem graficznym, na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości oznaczonych jako działki numer: 3199/1, 3200/1, 3199/3, 3200/8


Sesja Nr X/2019 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 23.05.2019 r.

Uchwała Nr X/72/2019
w sprawie zmiany uchwały nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok

Uchwała Nr X/73/2019
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Koniecpol


Sesja Nr IX/2019 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 25.04.2019 r.

Uchwała Nr IX/61/2019
w sprawie zmiany uchwały nr III/21/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2019–2030

Uchwała Nr IX/62/2019
w sprawie zmiany uchwały nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok

Uchwała Nr IX/63/2019
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Nad Strugą w Koniecpolu

Uchwała Nr IX/64/2019
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Żeromskiego w Koniecpolu

Uchwała Nr IX/65/2019
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Armii Krajowej w Koniecpolu

Uchwała Nr IX/66/2019
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie sprzedaży działek niezabudowanych położonych w Koniecpolu przy ul. Wąskiej, oznaczonych numerem ewidencyjnym 3229/55, 3229/39 oraz 3229/14 w trybie przetargowym - ograniczonym skierowanym do właścicieli nieruchomości sąsiednich, na poprawę warunków zagospodarowania tych nieruchomości

Uchwała Nr IX/67/2019
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie sprzedaży działek niezabudowanych położonych w Koniecpolu przy ul. Rzecznej oznaczonych numerem ewidencyjnym 1507/37 oraz 1288/3 w trybie przetargowym

Uchwała Nr IX/68/2019
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości położonych w Koniecpolu przy ul. Rzecznej oznaczonych numerem ewidencyjnym 1472, 1473 oraz 1474 w trybie przetargowym

Uchwała Nr IX/69/2019
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie sprzedaży działek niezabudowanych położonych w Koniecpolu przy ul. Armii Krajowej oznaczonych numerem ewidencyjnym 3200/7, 2571/3 oraz 2571/4 w trybie przetargowym

Uchwała Nr IX/70/2019
w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/50/2019 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 25 lutego2019 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, i wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr IX/71/2019
w sprawie uchylenia Uchwały nr V/45/2019 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 7 lutego 2019 roku w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejska Przychodni Rejonowa w Koniecpolu


Sesja Nr VIII/2019 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 08.04.2019 r.

Uchwała Nr VIII/60/2019
w sprawie zmiany uchwały nr LVIII/419/18 z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta i gminy Koniecpol na lata 2011-2032


Sesja Nr VII/2019 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 07.03.2019 r.

Uchwała Nr VII/51/2019
w sprawie: zmiany uchwały nr III/21/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2019–2030

Uchwała Nr VII/52/2019
w sprawie: zmiany uchwały nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok

Uchwała Nr VII/53/2019
w sprawie: zmiany uchwały nr VI/35/15 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Uchwała Nr VII/54/2019
w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Koniecpol

Uchwała Nr VII/55/2019
w sprawie: zmiany uchwały nr IV/19/14 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Koniecpol, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Koniecpol oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Uchwała Nr VII/56/2019
w sprawie: powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejska Przychodnia Rejonowa w Koniecpolu

Uchwała Nr VII/57/2019
w sprawie: rozpatrzenia protestu wyborczego mieszkańców sołectwa Wąsosz

Uchwała Nr VII/58/2019
w sprawie: rozpatrzenia skargi na Kierownika MGOPS w Koniecpolu

Uchwała Nr VII/59/2019
w sprawie: rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol


Sesja Nr VI/2019 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 25.02.2019 r.

Uchwała Nr VI/50/2019
w sprawie: poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, i wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso


Sesja Nr V/2019 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 7.02.2019 r.

Uchwała Nr V/38/2019
w sprawie: zmiany uchwały nr III/21/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2019-2030

Uchwała Nr V/39/2019
w sprawie: zmiany uchwały nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok

Uchwała Nr V/40/2019
w sprawie: zmiany Uchwały Nr VI/35/15 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Uchwała Nr V/41/2019
w sprawie: zmiany uchwały XXXIX/267/17 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie podziału sołectwa Aleksandrów-Michałów na dwa odrębne sołectwa: Aleksandrów i Michałów

Uchwała Nr V/42/2019
w sprawie: zmiany uchwały nr II/7/2018 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej

Uchwała Nr V/43/2019
w sprawie: zmiany uchwały nr II/11/2018 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Finansów, Budżetu, Inicjatyw Gospodarczych i Ładu Przestrzennego

Uchwała Nr V/44/2019
w sprawie: zmiany uchwały nr LX/432/18 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty

Uchwała Nr V/45/2019
w sprawie: zmiany Uchwały nr XLVII/334/17 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejska Przychodni Rejonowa w Koniecpolu

Uchwała Nr V/46/2019
w sprawie: zmiany uchwały Nr LX/428/18 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Koniecpol

Uchwała Nr V/47/2019
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Armii Krajowej w Koniecpolu

Uchwała Nr V/48/2019
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie drogi publicznej łączącej ul. Mickiewicza i ul. Słowackiego w Koniecpolu

Uchwała Nr V/49/2019
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Marii i Zuzanny Gruszeckich w Koniecpolu


Sesja Nr IV/2019 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 24.01.2019 r.

Uchwała Nr IV/34/2019
w sprawie: zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich

Uchwała Nr IV/35/2019
w sprawie: zmiany uchwały nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok

Uchwała Nr IV/36/2019
w sprawie: przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych" na 2019 rok
Załącznik nr 1 - GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2019 ROK
Załącznik nr 2 - Plan rzeczowo-finansowy wraz z harmonogramem realizacji zadania

Uchwała Nr IV/37/2019
w sprawie: przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii" na 2019 rok
Załącznik nr 1 - GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2019 ROK


Sesja Nr III/2018 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 28.12.2018 r.

Uchwała Nr III/18/2018
w sprawie: zmiany uchwały nr XLIX/342/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2030

Uchwała Nr III/19/2018
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XLIX/340/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku

Uchwała Nr III/20/2018
w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Koniecpol na rok 2019

Uchwała Nr III/21/2018
w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2019-2030

Uchwała Nr III/22/2018
w sprawie: zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki

Uchwała Nr III/23/2018
w sprawie: zmiany uchwały nr LVII/418/18 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie emisji obligacji Gminy Koniecpol oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Uchwała Nr III/24/2018
w sprawie: zmiany uchwały nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 06 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Koniecpolu

Uchwała Nr III/25/2018
w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie zasiłku celowego w postaci świadczenia pieniężnego przeznaczonego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

Uchwała Nr III/26/2018
w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w postaci posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych poniesionych przez gminę dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Uchwała Nr III/27/2018
w sprawie: ustanowienia wieloletniego programu osłonowego "Pomoc Gminy Koniecpol w zakresie dożywiania" na lata 2019-2023

Uchwała Nr III/28/2018
w sprawie: przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok

Uchwała Nr III/29/2018
w sprawie: przyjęcia planu pracy Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa na 2019 roku

Uchwała Nr III/30/2018
w sprawie: przyjęcia planu pracy Komisji Spraw Społecznych i Przestrzegania Prawa na 2019 roku

Uchwała Nr III/32/2018
w sprawie: przyjęcia planu pracy Komisji Finansów, Budżetu, Inicjatyw Gospodarczych i Ładu Przestrzennego na 2019 rok

Uchwała Nr III/31/2018
w sprawie: nadania statutu sołectwu Teresów

Uchwała Nr III/33/2018
w sprawie: przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Koniecpol z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019
Załącznik nr 1: PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA I GMINY KONIECPOL Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2019


Sesja Nr II/2018 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 6.12.2018 r.

Uchwała Nr II/3/2018
w sprawie: zmiany uchwały nr XLIX/342/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2030

Uchwała Nr II/4/2018
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XLIX/340/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku

Uchwała Nr II/5/2018
w sprawie: zmiany uchwały nr LVII/418/18 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie emisji obligacji Gminy Koniecpol oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Uchwała Nr II/6/2018
w sprawie: zmiany Uchwały nr L/355/18 z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Koniecpolu nr LI/372/18 z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały nr L/355/18 z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki oraz Uchwałą Rady Miejskiej w Koniecpolu nr LIV/392/18 z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr L/355/18 z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki zmienionej uchwałą nr LI/372/18 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie zmiany uchwały nr L/355/18 z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki

Uchwała Nr II/7/2018
w sprawie: powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej

Uchwała Nr II/8/2018
w sprawie: powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Uchwała Nr II/9/2018
w sprawie: powołania składu osobowego Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Uchwała Nr II/10/2018
w sprawie: powołania składu osobowego Komisji Spraw Społecznych i Przestrzegania Prawa

Uchwała Nr II/11/2018
w sprawie: powołania składu osobowego Komisji Finansów, Budżetu, Inicjatyw Gospodarczych i Ładu Przestrzennego

Uchwała Nr II/12/2018
w sprawie: ustalenia wysokości wynagrodzenia miesięcznego dla Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol

Uchwała Nr II/13/2018
w sprawie: ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Koniecpolu

Uchwała Nr II/14/2018
w sprawie: ustalenia wysokości diety dla sołtysów z terenu Gminy Koniecpol

Uchwała Nr II/15/2018
w sprawie: zmiany uchwały Nr 68/IX/2003 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 07 sierpnia 2003 roku w sprawie uchwalenia statutów sołectw

Uchwała Nr II/16/2018
w sprawie: zmiany uchwały XXXIX/267/17 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie podziału sołectwa Aleksandrów-Michałów na dwa odrębne sołectwa: Aleksandrów i Michałów

Uchwała Nr II/17/2018
w sprawie: określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Koniecpol


Sesja Nr I/2018 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 22.11.2018 r.

Uchwała Nr I/1/2018
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koniecpolu

Uchwała Nr I/2/2018
w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w KoniecpoluOpublikował: Artur Wieczorek
Publikacja dnia: 05.03.2021
Podpisał: Aneta Chrzuszcz
Dokument z dnia: 27.11.2018
Dokument oglądany razy: 7 444